Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу

Реферат Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу

ЗМІСТ

Введення

1. Поняття суб'єктів малого підприємництва, нормативнерегулювання та організація бухгалтерського обліку

1.1 Поняття суб'єктів малого підприємництва та йогопідтримка Російським законодавством

1.2 Нормативне регулювання та організація бухгалтерськогообліку на підприємствах малого бізнесу

1.3.Системаоподаткування підприємств малого бізнесу

2. Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу

2.1 Облік грошових коштів

2.2 Облік основних засобів та нематеріальних активів

3 Податковий облік і звітність підприємств малого бізнесу

3.1 Податковий облік доходів і витрат у ТОВ АКФ В«Проф-АудитВ»

3.2 Склад і формування показників податкової звітності

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатка


Введення

Мале підприємництво є найважливішою сферою сучасноїринкової економіки. Її розвиток означає швидке створення нових робочих місць,пожвавлення на товарних ринках, поява самостійних джерел доходу узначної частини економічно активної частини населення, зниження соціальнихнавантажень на видатки бюджетів.

Малийбізнес - це підприємницька діяльність, здійснювана суб'єктамиринкової економіки при певних встановлених законом, державнимиорганами та іншими представницькими організаціями критеріях (показниках),констітуціірующіх сутність даного поняття.

Особливостямималого бізнесу є: діяльність у господарській сфері з метою отриманняприбутку, економічна свобода, інноваційний характер, реалізація товарів іпослуг на ринку, гнучкість і оперативність у прийнятті рішень, щодоневисокі витрати при здійсненні діяльності, особливо витрати науправління, більш низька потреба в первинному капіталі, а також більшвисока оборотність власного капіталу.

Важливароль малого бізнесу полягає в тому, що він забезпечує значнекількість нових робочих місць, насичує ринок новими товарами та послугами,задовольняє численні потреби великих підприємців, випускаєспеціальні товари і послуги. Крім того, досить важливий внесок малих підприємств встворення валового внутрішнього продукту країни і у формування федерального ірегіональних бюджетів. Малий бізнес - це базова складова ринковогогосподарства ринкового господарства, він відіграє велику роль у становленніконкурентних, цивілізованих ринкових відносин, що сприяють кращомузадоволенню потреб населення суспільства в товарах, роботах, послугах.

Томувивчення даної теми особливо актуально на сучасному етапі розвитку ринковихвідносин в Росії.

Актуальністьданої роботи полягає в тому, що оподаткування, облік і звітністьпредставників суб'єктів малого підприємництва на території РосійськоїФедерації постійно змінюються і корегуються. З моменту існуванняподаткової системи і системи контролю були кардинально змінені як методологія,так і порядок обчислення податків різних рівнів бюджетів (податок на прибуток,ПДВ, податок на доходи фізичних осіб, акцизи, податок на рекламу та ін), багатоподатки були і зовсім скасовані (податок з продажів, податок на утримання житловоїсфери), але є в цих рядах і В«новачкиВ» (єдиний податок на поставлений дохід,спрощена система оподаткування, транспортний податок, єдинийсільськогосподарський податок).

Особливеувагу при розробці змін та доповнень, внесених у податковезаконодавство, приділяється підприємствам малого бізнесу. Одним з перспективнихнапрямків для ринкової економіки на сьогоднішній день є розвиток малогоі середнього бізнесу. Такий стан пояснюється його наступними вигіднимиособливостями:

•підвищує рівень добробуту населення, сприяє пом'якшенню соціальноїнапруженості;

•створює додаткові робочі місця і сприяє самозайнятості населення;

• збільшуєспектр, пропонованих товарів і послуг;

• надаєекономіці гнучкість за рахунок оперативного реагування на зміни кон'юктуриринку;

• сприяєприпливу капіталу;

• стимулюєрозвиток інноваційної та наукової діяльності;

• збільшуєдохідну базу бюджетів усіх рівнів.

Перерахованівище особливості показують, що для Росії і її регіонів розвиток малого ісереднього бізнесу може стати суттєвим фактором, який поліпшує соціально-економічніумови життя населення та розвиваючим економіку Росії.

Незважаючина досягнуті успіхи в розвитку малого підприємництва, на сьогоднішнійдень існує значний потенціал для зростання цього сектора економіки.

Однимз основних факторів, який стримує розвиток даного сектора економіки євисокий розмір податкових платежів.

Взв'язку з введенням 1 січня 2003 спеціальних податкових режимів, у тому числіта спрощеної системи оподаткування, відзначається збільшення росту підприємствмалого бізнесу, а також приплив надходжень в усі рівні бюджетів.

Звведенням глави 26.2 В«Спрощена система оподаткуванняВ» Податкового Кодексу РФу платників податків, що почали застосовувати спрощену систему оподаткування впроцесі роботи, виникло достатня кількість питань.

Метоюдипломної роботи є поглиблене вивчення спрощеної системиоподаткування, обліку та звітності на сучасному етапі.

Впроцесі досягнення даної мети вирішувалися наступні завдання:

1.Вивчити порядок застосування податкового обліку при спрощеній системіоподаткування;

2. Розглянутиособливості обліку та звітності при спрощеній системі оподаткування;

3.Виявити переваги і недоліки спрощеного оподаткування, обліку та звітності.

Питаннямиоподаткування, обліку та звітності займаються теоретики і практики вже багатороків. З введенням, яких або нововведень і змін в порядок і методологію облікуі звітності, завжди виникають питання з їх практичного застосування. В процесінаписання дипломної роботи були використані статті, що розкривають частинупитань, пов'язаних із застосуванням спрощеної системи оподаткування, обліку тазвітності.

Об'єктомдослідження даної роботи обрано підприємство м. Вологда ТОВ Аудиторськаконсультаційна фірма В«Проф-АудитВ» (ТОВ АКФ В«Проф-АудитВ»). Дане підприємствозастосовує спрощену систему оподаткування з 1 січня 2003 року, в якості об'єктаоподаткування обрані доходи, зменшені на величину витрат.

Предметомдослідження є поглиблене вивчення на даному підприємстві застосуванняспрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Аналізованийперіод 1 квартал 2006 року.

Дипломнаробота складається з вступу, трьох розділів і висновку. Загальний обсяг роботискладає 88 сторінок.


1. Поняття суб'єктів малого підприємництва,нормативне регулювання та організація бухгалтерського обліку

1.1 Поняття суб'єктів малого підприємництвав російському законодавстві

Особливістю малого бізнесу є наявність в законодавстві декількохвизначень поняття В«мале підприємствоВ». Їх можна розділити на три види.

перше, це визначення, що міститься в п.3ст.3 Закону № 88-ФЗвід 14 червня 1995 року. В«Про державну підтримку малого підприємництва вРосійської Федерації В»(зі змінами від 31 липня 1998 р., 21 березня 2002 р., 22серпня 2004 р., 2 лютого 2006)

Під суб'єктами малого підприємництва розуміються комерційніорганізації, у статутному капіталі яких частка участі Російської Федерації,суб'єктів Російської Федерації, громадських і релігійних організацій(Об'єднань), благодійних та інших фондів не перевищує 25 відсотків, частка,належить одному або декільком юридичним особам, які не є суб'єктамималого підприємництва, не перевищує 25 відсотків і у яких середнячисельність працівників за звітний період не перевищує таких граничнихрівнів (малі підприємства):

в промисловості - 100 чоловік;

в будівництві - 100 осіб;

на транспорті - 100 осіб;

в сільському господарстві - 60 осіб;

в науково-технічній сфері - 60 осіб;

в оптовій торгівлі - 50 осіб;

в роздрібній торгівлі та побутовому обслуговуванні населення - 3...


Страница 1 из 13Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок