Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік на підприємствах. Складання балансу підприємства

Реферат Бухгалтерський облік на підприємствах. Складання балансу підприємства

Міністерство освітиі науки України

Сімферопольськийавтотранспортний технікум

Бухгалтерський уч е т на підприємствах.Складання балансу підприємства

Пояснювальна записка докурсовій роботі

САТТ.1.4.1.КР.72. 00 00ПЗ

Виконав студент

30-БД групи

Тупотілов Олександр

2006р.


Зміст

Введення

1. Теоретичний розділ

1.1 Облік готовоїпродукції та її реалізації

2. Практичний розділ

2.1 Залишки за рахунками

2.2 Господарськіоперації

2.3 Синтетичні рахунки

2.4 Складанняведомостей

2.5 Оборотно-сальдовавідомість

Література


Введення

З 01Січень 2000 бухгалтерський облік в Україні грунтується на вимогах ЗаконуУкраїни В«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в УкраїніВ» від16.07.1999г. № 996-Х1У (далі Закон про бухгалтерський облік) та Положень(Стандартів) бухгалтерського обліку в Україні (далі П (с) БО). У П (с) БО закладеніметодологічні принципи ведення бухгалтерського та фінансового обліку,визначено зміст і форми фінансової звітності. Податковий облікрегламентується законодавством про оподаткування. Однак, відокремитиподатковий облік від бухгалтерського неможливо, адже звітність (податкова,статистична) базується на даних саме бухгалтерського обліку.

П (с) БОрозроблені на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку тафінансової звітності з урахуванням національних особливостей. Вони в корені змінилидеякі питання ведення бухгалтерського обліку. Новацією є те, щопідприємству при вирішенні окремих питань відводиться самостійність у виборітих чи інших принципів ведення бухгалтерського обліку.

Однієюз особливостей ведення бухгалтерського обліку після 1 січня 2000 року єзмінений порядок формування виробничої собівартості продукції,товарів, робіт і послуг.

Приорганізації бухгалтерського обліку виробничих запасів необхідновикористовувати наступні основні нормативні документи:

1.Закон України В«Про бухгалтерський облік тафінансову звітність в Україні В»від 16.07.1999г. № 996-Х1У.

2.План рахунків бухгалтерського обліку підприємств,організацій та установ, затверджений наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.99г.

3.П (с) БО 2 В«БалансВ», затвердженийнаказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99р.

4.П (с) БО 3 В«Звіт про фінансовірезультати В», затверджений наказом Міністерства фінансів України № 87 від31.03.99р.

5.П (с) БО 9 В«ЗапасиВ», затвердженийнаказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.99г.

6.П (с) БО 16 В«ВитратиВ», затвердженогонаказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.99г.

7.Положення про документальне забезпеченнязаписів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансівУкраїни № 88 від 24.05.95г.

8.Інструкція з бухгалтерського облікуподатку на додану вартість, затверджена наказом Міністерства фінансівУкраїни № 141 від 01.07.97г. (Зі змінами та доповненнями).

9.Закон України В«Про податок на доданувартість В», затверджений Верховною Радою України 03.04.097г. № 168/97- ​​ВР.

10.Закон України В«Про внесення змін ідоповнень до Закону України В«Про оподаткування прибутку підприємств № 283/97-ВР"№ 349 (із змінами і доповненнями).

11.Порядок заповнення податкової накладної,затверджений наказом ДПАУ № 165 від 30.05.97р.

12.В«Про затвердження форми податковоїнакладної, книги обліку придбання та книги обліку продажу товарів (робіт,послуг), порядку їх заповнення В», затверджений наказом ДПАУ № 165 від 30.05.97р.(Зі змінами та доповненнями).

Вумовах ринкової економіки основним критерієм оцінки господарськоїдіяльності підприємства служить прибуток і рентабельність. Якщо на рівнінаціональної економіки найбільш достовірним узагальнюючим вираженням цілівиробництва є національний доход, то критерій оптимальності дляпідприємств ніяк не може збігатися з подібним критерієм. Тут виникаєпитання, про узагальнюючому єдиному для оцінки всієї діяльності підприємствапоказника ефективності виробництва, яким є прибуток. Оптимальнимдоповненням до показника прибутку, є виділення, в тому числі питомоїваги збільшення прибутку, отриманого за рахунок зниження собівартості.

Такедоповнення орієнтує підприємство на здійснення організаційно -технічних заходів, спрямованих на зростання продуктивності праці,економне і раціональне використання сировини, матеріалів палива, енергії накраще використання основних фондів і виробничих потужностей, а в підсумку назниження витрат на виробництво продукції в цілому. Це не виключає зростанняобсягів виробництва, в результаті котрого щодо зменшується питомавага умовно - постійних витрат у складі собівартості продукції.

Заміру формування цивілізованих ринкових відносин у підприємств залишається лишеодин шлях зростання прибутку - зростання обсягу виробництва і реалізації продукції,зниження витрат на виробництво.

Виходячиз викладеного, можна сформувати актуальність обраної теми та метадослідження. Актуальність теми курсової роботи, пов'язана, з бажанням кожногопідприємства вижити в конкурентній боротьбі і забезпечити прибуткову діяльність.Метою дослідження є: виявлення актуальних напрямів в обліку готовоїпродукції; у визначенні ціни на готову продукцію; зниження собівартості і націй основі - отримання додаткового прибутку.


І. Теоретичний розділ

1.1 Облік готової продукції та її реалізації

Сутність ізавдання бухгалтерського обліку готової продукції та її реалізації.

Свою виробничу продукцію (роботи, послуги)підприємство повинне продати споживачеві, в процесі реалізації виявляєтьсякорисність і якість продукції підприємства. Кругообіг коштів завершуєтьсяреалізацією, в процесі якої підприємство відшкодовує свої витрати, пов'язані звиробництвом і реалізацією продукції і визначає створений у виробництвісвій чистий дохід, що залишається в розпорядженні підприємства у вигляді прибутку післясплати, передбачених законодавством податків, зборів (обов'язковихплатежів), раціональність організації виробництва і рентабельністьдіяльності підприємства.

При проведенні аналізу ефективності діяльностіпідприємства оцінюється виконання плану реалізації продукції (робіт, послуг),як в цілому по підприємству, так і в розрізі виконання зобов'язань заокремими договорами - постачання. План реалізації продукції вважаєтьсявиконаним, якщо продукція (роботи, послуги) поставлена ​​всім споживачам повсій номенклатурі, встановленої договорами.

Слід зазначити, що, виконуючи план пореалізації продукції (робіт, послуг), необхідно приділяти увагу її якості таасортименту. Недотримання якісних характеристик виробничоїпродукції (робіт, послуг) ускладнює її реалізацію, що призводить до виникненнязалежалася, і відволікання обігових коштів підприємства.

Основна маса виробленої підприємствопродукції, є товарною. До складу товарної продукції включається продукція,роботи та послуги основного виробництва, виконувані на сторону; напівфабрикати;продукція допоміжного виробництва.

Готовою продукцією вважається продукція, що пройшлавсі стадії обробки, випробування, приймання відділом технічного контролю (ВТК),укомплектована відповідно до умов договорів із замовниками, відповідаєтехнічними умовами (ТУ) та обов'язковим стандартам (ОСТ), і здана на складпідприємства або безпосередньо замовнику. У встановлених випадках готовапродукція повинна мати сертифікат якості.

Облік готової продукції покликаний відобразити їївипуск, рух, реалізацію та розрахунки з покупцями.

У відповідності з цим, основними завданнями облікуготової продукції та її реалізації, є забезпечення контролю за:

-випускомпродукції за обсягом, асортиментом та якістю, збереженням готової продукції навсіх стадіях її руху;

-повнотоюі своєчасністю виконання договорів поставок...


Страница 1 из 12Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок