Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік інвестицій та фінансів

Реферат Бухгалтерський облік інвестицій та фінансів

Тема 1. Облікдовгострокових інвестицій і джерел їх фінансування

Питання 1. Під інвестиціями в широкому сенсі розуміють грошовікошти, цінні папери, інше майно (у тому числі майнові права,мають грошову оцінку), що вкладаються в об'єкт підприємницькоїдіяльності з метою одержання прибутку або досягнення іншого корисного ефекту

Капітальні вкладення - це та частина інвестицій, яканаправляється в основні засоби, у тому числі витрати на нове будівництво,розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств,придбання машин, обладнання, інвентарю, а також проектно-вишукувальніроботи.

На відміну від капітальних вкладень, інвестиції в цінні папериє фінансовими вкладеннями ", довгостроковими (якщо є наміродержувати доходи більше одного року) або короткостроковими. Суб'єкти інвестиційноїдіяльності, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень, - інвестори,замовники, підрядники, користувачі об'єктів капітальних вкладень та іншіособи. Інвестори виділяють власні і залучені кошти юридичних тафізичних осіб.

Капітальне будівництво - це вид діяльності, який забезпечуєвідтворення основних засобів шляхом створення нових і розширення діючихоб'єктів, а також їх реконструкції та технічного переозброєння.

Для обліку довгострокових інвестицій передбачено рахунок 08 В«Вкладення у необоротніактиви В», на якому, зокрема, формується інформація про витрати з придбання(Окремо): земельних ділянок (субрахунок 1); об'єктів природокористування(Субрахунок 2); об'єктів основних засобів (субрахунок 4); нематеріальних активів(Субрахунок 5); дорослих тварин (субрахунок 7). Пріоритетне значення для розумінняпроблем інвестування в основні засоби має розгляд методики облікубудівництва об'єктів основних засобів (субрахунок 3) і виконання НДДКР (субрахунок8).

Облік витрат за дебетом рахунка 08 ведуть наростаючим підсумком по кожномуоб'єкту. Ці витрати до введення споруджуваного об'єкта в експлуатацію представляютьнезавершене будівництво. До останнього належать: об'єкти, будівництво якихпродовжується; об'єкти, будівництво яких призупинено, законсервованоабо припинено остаточно, але витрати по яких не списані; об'єкти, якізнаходяться в експлуатації, але введення яких не оформлений, а також незакінченіНДДКР.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку витрат по виробництву будівельно-монтажнихробіт (БМР) залежить від способу їх здійснення. Розрізняють підрядний спосіб і господарськийспосіб ведення СМР.

При першому роботи виконуються спеціалізованими організаціями поукладеним договором підряду, оформленим на основі проектно-кошторисної документації.У проектно-кошторисної документації визначається, крім спеціальних будівельнихпитань, вартість будівництва та реконструкції об'єкта. У відповідності зправилами про договори його сторонами є підрядник і замовник. У договорівказують весь обсяг робіт, їх вартість (звану кошторисної або договірної),терміни завершення технічних етапів і комплексів робіт.

Підрядник для виконання робіт може залучати інші будівельніабо монтажні організації, які є субпідрядниками по відношенню догенеральному підряднику. Замовник укладає договір тільки з генеральнимпідрядником, який несе відповідальність перед замовником за виконання всіхзагальнобудівельних, спеціальних і монтажних робіт.

При здійсненні будівництва господарським способом функціїпідрядника і замовника поєднує один економічний суб'єкт. Останнійздійснює будівництво самостійно або створює в рамках своєї основноїстатутної діяльності допоміжне виробництво - внутренеебудівельно-монтажний підрозділ. Іншими словами, і будівельневиробництво, і основна діяльність, передбачена статутом, знаходятьвідображення в єдиній системі бухгалтерського обліку і в одному бухгалтерському звітіданого господарюючого суб'єкта.

При будь-якомуспособі будівництва бухгалтерський облік повинен забезпечити отримання інформаціїпро технологічній структурі будівельних робіт (капітельних вкладень).

Питання 2.Вирішіть завдання

Вихіднідані

Підприємствозакупило обладнання на суму 48 тис. руб. (Включаючи ПДВ). Обладнаннянадійшло, з нього вимагає монтажу обладнання на суму 30 тис. руб. (ВключаючиПДВ). Устаткування передане в монтаж, нарахована заробітна плата працівникам замонтаж 1 тис. руб. Устаткування прийнято на баланс, через місяць нараховано знос усумі 1 тис. руб. Визначте суми і кореспонденцію рахунків за наступнимиопераціям:

№ п/п Операція Сума, руб. Дебет Кредит 1 Оплачено постачальнику 48000 60 51 2 Надійшло обладнання,потребує монтажу 30000 07 60 3 Сума ПДВ понадійшов устаткуванню 5400 19 60 4 Устаткування передане вмонтаж 30000 08 07 5 Нарахована заробітнаплата працівникам за монтаж 1000 23 70 6 Нараховано єдинийсоціальний податок (35,6%) 356 23 69 7 Надійшло обладнання,не потребує монтажу 18000 08 60 8 Відображено суму ПДВ понадійшов устаткуванню 3240 19 60 9 Введені в експлуатаціюосновні засоби 48000 01 08 10 Списано ПДВ на розрахунки збюджетом 8640 68 19 11 Нараховано знос 1000 01 02

Питання 3. ВЖурналі реєстрації господарських операцій зазначте кореспондуючі рахунки зірахунком 08 В«Вкладення у необоротні активиВ»

№ п/п Зміст операції Дебет Кредит 1 Нараховано амортизаціюоб'єктів основних засобів, що використовуються при здійсненні будівництвагосподарюючим суб'єктом 08 02 2 Відображено передачуобладнання в монтаж 08


Страница 1 из 18Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок