Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік на малих підприємствах та аналіз їх господарської діяльності

Реферат Бухгалтерський облік на малих підприємствах та аналіз їх господарської діяльності

ЦЕНТРОСОЮЗ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Саранськ КООПЕРАТИВНИЙІНСТИТУТ

Кафедра бухгалтерськогообліку і контролю

Допущена до захисту переддержавної атестаційної комісією

"____"___________________2000г.

Зав. кафедрою бухгалтерськогообліку і контролю

"____"___________________2000 Р.

Дипломна робота натему:

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА АНАЛІЗ ЇХГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(на матеріалах ТОО "Гідромаш")

Науковий керівник:

____________________

Виконавець дипломної роботи

____________________

Саранськ

2008


ЗМІСТ

3

ГЛАВА I. ОРГАНІЗАЦІЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ ВУМОВАХ РИНКОВОЇ 10

1.1. Значення і завданнябухгалтерського обліку та економічного аналізу діяльності малих підприємств .......................................... ............................ ............ 22

1.2. Характеристика формбухгалтерського обліку, що застосовуються на малих підприємствах 22

1.3. Основні напрямкидіяльності держави у підтримці малого бізнесу 45

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУНА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ 50

2.1. Облік касових,розрахункових та інших операцій ..................................... 50

2.2. Документальнеоформлення та облік торгових операцій ТОΠ«óдромашВ» 61

2.3. Облік фінансовихрезультатів і використання прибутку на малому підприємстві 66

2.4. Основні проблеми ташляхи вдосконалення бухгалтерського обліку основних господарських операціймалого підприємства .......................................... 70

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІМАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ............................................ ...... 77

3.1. Аналіз роздрібного таоптового товарообороту на ТОΠ«óдромашВ» 77

3.2. Аналіз фінансовихрезультатів на ТО «óдромашВ» ...................... 81

3.3. Шляхи поліпшенняосновних показників господарської діяльності підприємства 93

96

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ................................... 100


ВСТУП

У зв'язку зпереходом в Росії до ринкових відносин виникає ряд труднощівекономічного характеру. Подолання цих проблем залежить значною мірою івід розвитку підприємництва. Мале підприємництво має своїособливості зокрема можливості гнучкого реагірованіяна зміникон'юнктури ринку, швидкий перехід на нові види товарів і послуг і т. д. Звідсиможливість в короткі терміни окупати вкладений капітал шляхом переливу його зоднієї галузі в іншу, проникаючи тим самим у нові сфери економіки. У системізаходів, спрямованих на подолання негативних тенденцій в народному господарствіРосії, малі підприємства преобретає і соціальне значення, так яксприяють підвищенню ділової активності та забезпеченню зайнятості населення.

Світовий досвід підтверджує: малий бізнес -важливий елемент ринкової економіки, без якого не може гармонійно розвиватисядержава. Він визначає темпи економічного зростання, структуру і якістьвалового національного продукту, формуючи його 40-50 відсотків. Але справа нетільки в кількісних показниках - цей сектор за своєю суттю єіманентним елементом ринкової інфраструктури.

Високий рівень розвитку малогопідприємництва виступає необхідним доданком сучасної моделіринкового конкурентного господарства. Якщо колишня економічна система в Росіїробила виразний акцент на розвиток великих і навіть гігантських підприємств, тов даний час подолання надмірної концентрації виробництва і капіталу,розукрупнення структури економіки виступає однією з найважливіших складовихпроцесу приватизації, всієї економічної реформи в цілому.

Малий бізнесяк іманентна складова сучасного виробництва багато в чому сприяєпідтримці конкурентного тонусу в економіці, створює природну соціальнуопору суспільного устрою, організованому на засадах ринку, а такожформує новий соціальний прошарок підприємців.

Розвитокмалого бізнесу в колишньому СРСР почалося по суті з появою "Закону прокооперації "(1987), який дав правову основу для легальної трудовоїдіяльності у недержавному секторі економіки і виникненням приватнихмалих підприємств (в тіньовій економіці малий бізнес в будівництві, побутових ітранспортних послуг існував і процвітав і в умовах повного пануванняпланового господарства. Однак знадобилося ще близько 5 років, щоб склаласяскільки - небудь масова база підприємництва.

Сьогоднімале підприємництво в Росії, незважаючи на проголошений її політичнимкерівництвом і підтримуваний більшістю активного населення курсу наринкову економіку, розвивається повільно і суперечливо.

На ранніхстадіях розвитку ринкових відносин підприємництво потребує серйозноїдержавну підтримку. Сприяння малому бізнесу повинні надавати якдержавні органи влади, так і громадські організації самихпідприємців (спілки, асоціації, агенства, торгово - промислові палати).Для цього необхідно сформулювати чітку, єдину державну інедержавну політику щодо малого бізнесу. Дана проблема можебути вирішена на основі розробленої системи спеціальних програм,передбачають підтримку малого підприємництва на федеральному рівні,на рівні суб'єктів Російської Федерації і місцевого самоврядування, з чіткимвиділенням цілей, завдань і пріоритетів кожного рівня.

Фахівці, що досліджують проблеми малогобізнесу в розвинених країнах, серед безлічі переваг малих підприємстввиділяють наступні.

Можливість прийняття більш гнучких і оперативнихрішень, так як в малому бізнесі спрощена структура прийняття управлінськихрішень, що дозволяє швидко і гнучко реагувати на кон'юнктурні зміни.

Малий бізнес відрізняється більш низькимиопераційними витратами, малим фондом заробітної плати, невеликими інвестиціямив обладнання, управлінськими витратами. У сфері малого бізнесу чимало людеймають можливість поєднувати кілька професій, бути в одній особі іфінансистом і менеджером, тому мале підприємництво дає можливістьреально розраховувати на швидкий матеріальний успіх. При цьому підприємціодночасно отримують заробітну плату і всі дивіденди від бізнесу. Малий бізнесбільш маневрений, ніж великий, який, як правило, обмежений у своїх діяхчерез процедур, розроблених головним підприємством.

Адаптація до особливостей місцевих умов:малий бізнес ідеально пристосований для вивчення і врахування особливостей місцевогоринку.

У малих фірмах найбільш яскраво проявляєтьсяінноваційний підприємницький дух, про що свідчить переважаннямалого бізнесу за кордоном в електроніці, генної інженерії, комп'ютерноїтехнології.

Найважливіша особливість малих підприємств -їх здатність поглинати велику кількість робочої сили: підприємство з п'ятьмапрацівниками може легко розширити штат до двадцяти чоловік і також легкоскоротити його до норми. У стабільній ситуації на Заході дрібні підприємствастворюють 90-95% нових робочих місць. У разі ж різких коливань на ринкуробочої сили (наприклад, ліквідації великого заводу) дрібні служать "губкою",всмоктуючої надлишкову робочу силу, пом'якшувальною соціальні потрясіння.

Вважається, що жодне суспільство не можевстояти при рівні безробіття більше 12% активного населення в Іспанії жбезробіття сягає 24%. Але її економіка і соціальний порядок стійкі,тому що на ділі більшість безробітних зайняті на малих фірмах. Малий бізнестут запобігає масове безробіття.

Таким чином, світовий і російський досвідпоказує, що малі підприємства швидше реагують на зміну кон'юнктуриринку, сприяють вирішенню завдань переходу до ринкової економіки, сприяютьформуванню ринкової інфраструктури, створюють нові робочі місця, взначних кількостях поглинають вивільняється робочу силу. Знижуютьгостроту безробіття, пом'якшують соціальну напруженість у суспільстві.

Мале підприємництво часто успішноосвоює інвестиції і розвиває інновації в галузях, не приваблив...


Страница 1 из 17Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок