Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік на підприємстві ЗАТ "Енерпредстрой"

Реферат Бухгалтерський облік на підприємстві ЗАТ "Енерпредстрой"

Зміст

1. Структура підприємства ЗАТ В«ЕнерпредстройВ»

2. Структура бухгалтерської служби ЗАТ В«ЕнерпредстройВ»

3. Облік основних засобів на підприємстві ЗАТ В«ЕнерпредстройВ»

4. Облік нематеріальних активів на підприємстві

5. Облік праці та її оплата на підприємстві

6. Облік грошових коштів, розрахункових та кредитних операцій ЗАТВ«ЕнерпредстройВ»


1. Структурапідприємства ЗАТВ«ЕнерпредстройВ»

ЗАТ В«ЕнерпредстройВ» цепідприємство, основним видом діяльності якого є будівництво таремонт, здійснюваний в місті Іркутську. На ринку будівельних послуг ЗАТВ«ЕнерпредстройВ» знаходиться 5 років. За цей час підприємство створило своювиробничу базу, на території якої були побудовані складськіприміщення, цехи для задоволення потреб виробництвабудівельно-монтажних робіт.

Крім виробництвабудівельно-монтажних робіт підприємство пропонує послуги з оренди приміщень(Павільйонів) під оптову торгівлю на території власної виробничоїбази, де був організований оптовий ринок В«ПівнічнийВ».

ЗАТ В«ЕнерпредстройВ»є дочірнім підприємством ЗАТ В«КорпораціяВ« Енерпред В», яка займаєтьсявиробництвом гідравлічного інструменту.

Підприємство було створенедля здійснення поточного ремонту наявних, а також будівництва новихвиробничих площ ЗАТ В«КорпораціяВ« Енерпред В»і його дочірніхпідприємств. Також ЗАТ В«ЕнерпредстройВ» надає послуги з ремонту великихбудівель (житлових будинків, складських приміщень, ангарів), офісів, будівництвуприватних будинків із цегли (котедж).

ЗАТ В«ЕнерпредстройВ» маєвласну виробничу базу, на якій здійснюється:

виробництво будівельнихматеріалів (пиломатеріал і т.д.);

виготовлення виробів здерева (двері, віконні блоки) і металу (металеві двері, ворота, решітки тат.д.);

складуваннябудівельних матеріалів придбаних і власних.

Управління та контроль задіяльністю підприємства здійснює генеральний директор (рис.1).

Основним підрозділом вструктурі підприємства є виробничо-технічний відділ. У його функціївходить:

складання та укладаннядоговору з організацією замовником;

складанняпроектно-кошторисної документації;

безпосереднєвиконання будівельно-монтажних робіт;

здавання виконаних обсягівробіт замовнику;

підписання актувиконаних робіт.


Рис.1 Структура організації управлінняпідприємством

Транспортний відділвиконує доставку робочих бригад, будівельних матеріалів, устаткування і т.д.на будівельні об'єкти.

На складі підприємстваздійснюються: прийом, зберігання, видача господарського інвентарю та матеріалів.

Допоміжнимвиробництвом здійснюється випуск будівельних матеріалів (пиломатеріал) івиробів з деревини (рами, віконні блоки, двері тощо), металу (решітки,огорожі, ворота і т.д.) за замовленням виробничо-технічного відділу длявиконання будівельно-монтажних робіт.

Відділ кадрів веде облікпрацівників підприємства.

Бухгалтерією підприємствавиконується:

облік фінансовогосподарської діяльності;

здача звітності вподаткові та контролюючі органи.


2. Структура бухгалтерської служби ЗАТ В«ЕнерпредстройВ»

На підприємстві ЗАТВ«ЕнерпредстройВ» урахуванням операцій по оплаті праці займається бухгалтерський відділ.

Розглянемо структуруБухгалтерії (рис.2).


Рис.2 Структура організації управліннябухгалтерією

Управління та контроль задіяльністю відділу бухгалтерії ЗАТ В«ЕнерпредстройВ» здійснюється головнимбухгалтером, також в його обов'язки входить:

облік банківських операцій;

облік основних засобів;

облік нематеріальнихактивів;

податковий облік;

підготовка і здачабухгалтерської звітності.

Бухгалтер матеріальноїгрупи виконує складський облік.

Бухгалтер розрахунковоїгрупи виконує:

облік заробітної плати;

розрахунки з підзвітнимиособами.

Бухгалтер касир:

облік касових операцій.

Зупинимося докладніше наобов'язках бухгалтера виконує облік заробітної плати:

на підставі особистоїкартки, що заповнюється відділом кадрів, нового співробітника бухгалтер відкриваєкартку-довідку з зазначенням довідкових даних для накопичення з місяця в місяцьвідомостей про заробіток;

після закінчення місяцябухгалтеру розрахункової групи здаються табеля робочого часу з усіхпідрозділів підприємства підписані генеральним директором;

на підставі отриманихтабелів бухгалтером проводиться нарахування заробітної плати, складаютьсярозрахункова і платіжні відомості, формуються розрахункові листки;

платіжні відомостіпідписуються у головного бухгалтера та генерального директора, потім передаютьсябухгалтеру касиру для виплати заробітної плати.

3. Облікосновних засобів на підприємстві ЗАТ В«ЕнерпредстройВ»

На підприємстві ЗАТВ«ЕнерпредстройВ» для виконання завдань з обліку основних засобів розробленараціональна система документообігу. Всі господарські операції, проведеніпідприємством, оформляються виправдувальними документами. Ці документи єпервинними обліковими документами, на підставі яких ведеться бухгалтерськийоблік.

Надходженняосновних засобів

Прийняття об'єктівосновних засобів до бухгалтерського обліку здійснюється на підставі затвердженогокерівником підприємства акта приймання-передачі основних засобів (форма №ОС-1). (Додаток 1)

В бухгалтерії згідноактом приймання-передачі відкривають інвентарну картку обліку основних засобів(Форма № ОС-6). (Додаток 2)

Заповнення інвентарноїкартки проводиться на основі: акта прийому-передачі основних засобів,технічних паспортів та інших документів на придбання, спорудження,переміщення і списання об'єктів основних засобів.

Інвентарна карткаведеться в бухгалтерії на кожний об'єкт чи групу однотипних об'єктів основнихкоштів, що надійшли в експлуатацію в одному календарному місяці і мають одне іто ж виробничо-господарське призначення, технічну характеристику тавартість. У разі групового обліку картка заповнюється шляхом позиційнихзаписів окремих об'єктів основних засобів.

В інвентарних карткахнаведені основні дані по об'єкту основних засобів: строк корисноговикористання, спосіб нарахування амортизації, індивідуальні особливостіоб'єкта.

Устаткуванняпідрозділяється на обладнання, що потребує монтажу, і устаткування, яке не потребуємонтажу. Передача обладнання монтажним організаціям оформляється В«Актомприймання-передачі обладнання в монтаж В»(форма № ОС-15).

При укладенні договоруна будівництво, в якому забезпечення будівництва устаткуванням покладенона забудовника, бухгалтерський облік його придбання здійснює забудовник.

На дефекти, виявлені впроцесі ревізії, монтажу або випробування устаткування, складається В«Акт провиявлені дефекти устаткування "(форма № ОС-16).

У бухгалтерському облікупридбання обладнання та основних засобів відображається через рахунок 08 В«Вкладенняу необоротні активи В»

Дт 08 Кт 60 вартістьосновних засобів

Дт 19 Кт 60 ПДВ попридбаних основних засобів

Дт 01 Кт 08 прийняті наоблік основні засоби

Дт 60 Кт 51 оплаченопостачальнику за основні засоби

Дт 68 Кт 19 прийнятий дозаліку ПДВ

Амортизаціяосновних засобів

Основні засобипідприємства в процесі виробництва поступово зношуються. У зв'язку з цимпідприємство нараховує амортизацію по об'єктах основних засобів.

Відповідно доПоложення з бухгалтерського обліку В«Витрати організаціїВ» (ПБУ 10/99)амортизація визнається як витрати виходячи з: величини амортизаційнихвідрахувань, строку корисного використання, прийнятих організацією способівнарахування амортизації.

Строк корисноговикористання об'єкта основних засобів визначається підпри...


Страница 1 из 8Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок