Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Военная кафедра » Правове становище і система штабів органів внутрішніх справ

Реферат Правове становище і система штабів органів внутрішніх справ

Категория: Военная кафедра

В«Правовеположення і система штабів ОВС В»


Зміст

Введення

1. Правовеположення та організація діяльності штабних підрозділів органів внутрішніхсправ

2. Завдання і функції штабних апаратів органів внутрішніхсправ

3.Рольштабу ГУВС по Челябінській області в координації діяльності підрозділіворганів внутрішніх справ, які беруть участь в охороні громадського порядку

Висновок

Список літератури


Введення

Діяльністьдержави у напрямку формування дієвого механізму забезпеченняправопорядку багатогранна, однак ведучими її напрямками є, по-перше,оновлення і вдосконалення російського законодавства, в тому числірегулює організацію, форми і методи роботи правоохоронних органів,по-друге, реформування цих органів з метою підвищення надійності таефективності їх функціонування.

У виконанні завдань і функцій, покладених на органивнутрішніх справ, значна рольналежить адміністративної діяльності, здійснюваної адміністративно-правовими засобами. Ця діяльність безпосередньо спрямована на захист особистості, її прав ісвобод, на охорону громадськогопорядку та громадської безпеки, на боротьбу з правопорушеннями. Від її ефективності багато в чому залежитьстан правопорядку.

Штаби органіввнутрішніх справ є основними органами управління службами іпідрозділами органу внутрішніх справ покликаними за дорученням начальникавідповідного органу внутрішніх справ або за власною ініціативою в межахсвоїх повноважень забезпечити діяльність органів внутрішніх справ за рішеннямзагальносистемних, міжрегіональних, міжгалузевих або комплексних завданькоординувати діяльність служб і підрозділів, організовувативзаємодія між ними в цілях найбільш якісного виконання покладенихна орган внутрішніх справ завдань, виробляти й реалізовувати управлінськірішення начальника органу внутрішніх справ.

Місце штабівв системі служб та підрозділів органів внутрішніх справ та специфіка діяльностіцих апаратів визначаються компетенцією (правовим статусом), якахарактеризується сукупністю покладених на штаби завдань і функцій, а такожобсягом їх обов'язків та прав. Компетенція (правовий статус) закріплена вположеннях про той чи інший штабі, затверджуваних МВС Росії у встановленому порядку. Діяльність штабіворганів внутрішніх справ регулюється ііншими актами МВС Росії, а також актами МВС республік у складі Російської Федерації, УВС, ГУВС країв,областей, міст Москви і Санкт-Петербурга, міськрайлінорганів. У своїй роботіштаби, зрозуміло, керуютьсячинним законодавством, нормативними актамидержавних органів представницької і виконавчої влади.


1. Правовеположення та організація діяльності штабних підрозділі органів внутрішніхсправ

Всистемі органів внутрішніх справ штаби покликані вирішувати загальносистемні,міжрегіональні, міжгалузеві або комплексні завдання, забезпечуватикоординацію діяльності служб та підрозділів, а також здійснювати виробленняі реалізацію єдиних управлінських рішень.

Систему організаційно-інспекторських(Штабних) апаратів складають наступнірівні управління. Вищим є Організаційно-інспекторськийдепартамент МВС Росії. Середнім рівнем є штаби ГУ МВСРосії по ФО, МВС, ГУВС, УВС суб'єктів Російської Федерації, УВС на транспорті,УВС (ОВС) ГУВДРО МВС Росії. Нижчою ланкоює штаби міськрайорганів внутрішніх справ, лінійних управлінь, відділіввнутрішніх справ на транспорті.

Структура Організаційно-інспекторського департаменту МВСРосії включає в себе керівництво, до складуякого входять: начальник, його першийзаступник, заступники і помічник начальника по кадрам.Начальник Організаційно-інспекторського департаменту МВСРосії призначається напосаду і звільняється з посади міністром за поданнямзаступника міністра, який курирує Організаційно-інспекторський департамент. Перший заступник та заступники призначаються на посаду тазвільняються з посади міністром за поданням начальникаорганізаційно-інспекторського департаменту, погодженим з курирує заступником міністра. Вструктуру Організаційно-інспекторськогодепартаменту МВС Росії входять також: Організаційно-аналітичне управління, Контрольно-планове управління, Організаційно-штатнауправління, інспекція, Контрольно-ревізійне управління, Оперативне управління, Управліннявироблення державної політики тауправлінських рішень в області в внутрішніхсправ, секретаріат колегії МВС Росії, Центр проведенняревізійі перевірок діяльності органів внутрішніх справ МВС Росії,Центр оперативного управління МВС Росії та іншіпідрозділи. В оперативному підпорядкуванні Департаменту знаходятьсяДержавна установа В«Всеросійськийнауково-дослідний інститут МВС Росії В», Головнийінформаційно-аналітичний центр МВС Росії, спеціальний полк міліції поохорони об'єктів МВС Росії. Структуру і штатОрганізаційно-інспекторського департаменту МВС Росії стверджує міністрвнутрішніх справ Російської Федерації. Відзначимо, що при начальнику Організаційно-інспекторського департаменту МВС Росії утворюється колегіальний орган - постійночинне оперативну нараду, склад якого затверджуєтьсяначальником, а також можуть створюватисякомісії, ради та інші колегіальні органи. Організаційно-інспекторський департамент має печатку зі своїм повним найменуванням.

Начальник Організаційно-інспекторського департаменту МВСРосії знаходитьсяв прямому підпорядкуванні курирує заступника міністра і володіє наступнимиповноваженнями:

В·здійснює загальне керівництво діяльністю Організаційно-інспекторського департаменту МВС Росії, видає накази ірозпорядження, що стосуються його діяльності;

В·вноситькерівництву МВС Росії пропозиції щодо структури та штатного розписуОрганізаційно-інспекторського департаменту, а також затверджує положення про йогоструктурні підрозділи, посадовіінструкції своїх заступників і начальників управлінь;

В·організовує взаємодію з департаментами, головнимиуправліннями та управліннями МВС Росії, структурнимипідрозділами Адміністрації Президента РФ,апаратами Уряду РФ, Ради Безпеки РФ, повноважнихпредставників Президента РФ у федеральних округах, органами державноївлади суб'єктів Російської Федерації,іншими підрозділами органів державної влади РФ, органамимісцевого самоврядування, громадськими об'єднаннямиі організаціями, а також за дорученням керівництва міністерства представляє МВС Росії вфедеральних органах державноївлади;

В·розпоряджається заохочувальним фондом грошових коштів вмежах
виділених асигнувань; встановлює і змінює вмежах коштів, виділених нагрошове забезпечення і заробітну плату, посадові оклади в мінімальних і максимальних розмірах,визначених за відповідними посадами, надбавки тавиплати співробітникам, федеральнимдержавним службовцям та працівникам департаменту та підрозділів безпосереднього підпорядкуваннявключно до начальника управліннядепартаменту і заступників керівників центрів відповідно;

В· вирішує відповідно до законодавства РФ і нормативними
правовими актами МВС Росії питання, пов'язані зкомплектуванням,
професійною підготовкою та проходженням служби ворганах внутрішніх справ співробітниками федеральної державноїслужби - федеральними службовцями таздійсненням трудової діяльності працівникамидепартаменту і підрозділів безпосереднього підпорядкування;

В·викликає в установленому порядку в організаційно -інспекторський
департамент керівників відповідних підрозділівГУ МВС Росії по ФО, МВС, ГУВС, УВС суб'єктів РосійськоїФедерації, науково-дослідних та освітніх установ, а попогодженням з керівництвом міністерства керівників названих головнихуправлінь, міністерств, управлінь длязвітів про роботу та розгляду інших питаньоперативно-службової діяльності;

В· у межах своєї компетенції присвоює спеціальнізвання до
підполковника міліції (внутрішньої служби) включно співробітникам Організаційно-інспекторського департаменту, проводитьатестацію особового складу, вживає заходівзаохочення і стягнення щодо співробітниківі працівників департаменту та безпосередньо підпорядкован...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок