Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Военная кафедра » Завдання и організаційні основи Побудова Цівільної оборони України та права и обов'язки працівніків, службовців та населення по Цівільній обороні

Реферат Завдання и організаційні основи Побудова Цівільної оборони України та права и обов'язки працівніків, службовців та населення по Цівільній обороні

Категория: Военная кафедра

>Міністерствоосвіти та науки України

Київськийнаціональнийекономічнийуніверситет ім. У. Гетьмана

 

>Реферат на задану тему:

„>Завдання йорганізаційніосновипобудовиЦивільної оборони України та права йобов’язкипрацівників,службовців та населення поЦивільнійобороні”  

>Київ, 2006 р.

>ЗМІСТ

>ВСТУП..........................................................................................................................3

1.Основніположення нормативно –правовоїбази в сферіцивільної оборони,захистунаселенні йтериторій віднадзвичайнихситуацій..............................................................................................................4

2. Система,задачі такерівництвоЦивільноїоборони.......................................4

3. Права таобов’язкипрацівників,службовців та населення поЦивільнійобороні………………………………..…………………………………..……5

>ВИСНОВКИ.................................................................................................................6

>ЛІТЕРАТУРА...............................................................................................................7

>ВСТУП

 

>Коженмає декларація про захист свого життя, іздоров'я віднаслідківаварій, катастроф,пожеж,стихійних лихий й навимогугарантій забезпеченняреалізації цого права відКабінету міністрів України,міністерств йінших центральнихорганіввиконавчої влади,місцевихдержавнихадміністрацій,органів місцевого самоврядування,керівництвапідприємств,установ йорганізаційнезалежно від формвласності йпідпорядкування.

Держава як гарант цого правастворює системуцивільної оборони, Якамає насвоїйметі захист населення віднебезпечнихнаслідківаварій й катастроф техногенного,екологічного, природного й військового характеру.

Кожна людина увипадкахаварій, катастрофстихійних лихий виненумітизахистити собі, своюсім'ю йнадатидопомогу таким, щопостраждав.

>Необхідності цоговимагаєсаме життя, нашадійсність.Науково-технічнийпрогресзначнозбільшивможливостівиробництва, але йприніс із собоютехногенну йекологічнунебезпеку длялюдини йнавколишньогосередовища.Більшістьрегіонів державипідпадають подвпливнебезпечнихприроднихявищ. Відчомукожний із насвинен добро знаті йуміти длязбереженняздоров'я й життя.

1.Основніположення нормативно –правовоїбази в сферіцивільної оборони,захистунаселенні йтериторій віднадзвичайнихситуацій.

 

Основунормативно-правовоїбази у сферіцивільної оборони,захисту населення йтериторій віднаслідківнадзвичайнихситуаційскладають:Закони України: "ПроЦивільну оборону України", "Провійськацивільної оборони", "Проаварійно-рятівних службах";укази Президента України: "ПроКонцепціїзахисту населення йтериторій уразізагрози йвиникненнянадзвичайнихситуацій" й прозатвердженняположення "Проміністерство України ізпитаньнадзвичайнихситуацій й всправахзахисту населення віднаслідківЧорнобильськоїкатастрофи",ухвалиКабінету міністрів України прозатвердження ">Положення проЦивільну оборону України", "Проєдинудержавну системупопередження йреагування на НС техногенного й природного характеру", ">Положення проуправління ізпитаньнадзвичайнихситуацій йцивільний захист населенняобласних,Київською йСевастопольськоюміськихдержавнихадміністрацій" йіншінормативніакти.

УЗаконі "ПроЦивільну оборону України"визначаютьсязагальніосновиЦивільної оборони України, котріскладаютьпризначенняцивільної оборони, системуїїпобудови, поширеннязаходівцивільної оборони на територї України, заподіяння ДО,керівництво йорганиуправлінняцивільноюобороною.

>Цивільна оборона Україниєдержавноюсистемоюорганівуправління, сил йзасобів, Якастворюється дляорганізації й забезпеченнязахисту населення віднаслідківнадзвичайнихситуацій техногенного,екологічного, природного й військового характеру.

 

2. Система,задачі такерівництвоЦивільної оборони України.

 

СистемуЦивільноїборонискладають:

-органивиконавчої влади всіхрівнів, докомпетенції яківіднесеніфункції,пов'язані ізбезпекою йзахистом населення,попередженням,реагуванням йдіями внадзвичайнихситуаціях;

-органиповсякденногоуправлінняпроцесамизахисту населення ускладіміністерств,інших центральнихорганіввиконавчої влади,місцевихдержавнихадміністрацій,керівництвапідприємств,установ йорганізаційнезалежно від формвласності йпідпорядкування;

-центральний органвиконавчої влади ізпитаньнадзвичайнихситуацій й всправахзахисту населення віднаслідківЧорнобильськоїкатастрофи;

-курси йучбовізакладипідготовки йперепідготовкифахівців й населення ізпитаньцивільної оборони;

-службицивільної оборони;

-службицивільної оборони;

-сили йзасоби,призначені длявиконаннязавдань ДО;

-фондифінансових,медичних йматеріально-технічнихресурсів,передбачені навипадкинадзвичайнихситуацій;

-системи зв'язку,сповіщення йінформаційного забезпечення.

>ОсновнимизавданнямиЦивільної оборониє:

-попередженнявиникненнянадзвичайнихситуацій техногенного характеру йпроведеннязаходівщодозменшеннязбитків йвтрат уразіаварій, катастроф,вибухів, великихпожеж йстихійних лихий;

-сповіщення населення прозагрозу йвиникненнянадзвичайнихситуацій вмирний йвійськовий годину йпостійнеінформування його пронаявну обстановку;

- захист населення віднаслідківаварій, катастроф, великихпожеж,стихійних лихий й відзастосуваннязасобівпоразки;

- організаціяжиттєзабезпечення населення под годинуаварій, катастроф,стихійних лихий й увійськовий годину;

- організація йпроведеннярятувальних йіншихневідкладнихробіт околицях лиха йосередкахураження;

-створення системаналізу йпрогнозування,управління,сповіщення й зв'язку,спостереження й контролю зарадіоактивним,хімічним йбактеріологічнимзараженням,підтримка їхні вготовності допостійногофункціонування внадзвичайнихситуаціях мирного й військового години;

-підготовка йперепідготовкакерівного складуцивільної оборони,їїорганівуправління й сил,навчання населенняуміннюзастосовуватизасобиіндивідуальногозахисту йдіяти внадзвичайнихситуаціях.

>КерівництвоЦивільноюобороною Українивідповідноїїпобудовіпокладається наКабінет міністрів України,міністерства,іншіцентральніорганивиконавчої влади, Раду МіністрівАвтономноїРеспубліки Крім,місцевідержавніадміністрації,керівниківпідприємств,установ йорганізаційнезалежно від формвласності йпідпорядкування. НачальникомЦивільної оборони УкраїниєПрем'єр-міністр України, а його заступником -керівник центрального органувиконавчої влади ізпитаньнадзвичайнихситуацій й всправахзахисту населення віднаслідківЧорнобильськоїкатастрофи; начальникомцивільної оборониАвтономноїРеспубліки Крімє Голова Заради МіністрівАвтономноїРеспубліки Крім; начальникамицивільної оборонивідповідно доадміністративно-територіальногоділення Україниє головимісцевихдержавнихадміністрацій; начальникамицивільної оборони вміністерствах,інших центральних органахвиконавчої влади, напідприємствах, вустановах йорганізаціяхє їхньогокерівники.

3. Права йобов’язкипрацівників,службовців та населення поЦивільнійобороні.

>Виходячи ізвимогнормативно-правовоїбази у сферіцивільної оборони України,захисту населення йтериторій відможливихнадзвичайнихситуацій техногенного, природного,екологічного,соціально-політичного й військового характерукожен громадянин Українимає декларація про захист свогоздоров'я й життя.

>Громадяни України >мають декларація про:

-достовірнуінформацію у сферіцивільної оборони,захисту населення йтериторій від НС;

-сповіщення прозагрозувиникнення йвиникненнянадзвичайнихситуацій й про порядокдій із них;

-колективні йіндивідуальнізасобизахисту віднаслідківнадзвичайнихситуацій;

-підготовку додій вумовахнадзвичайнихситуацій;

-часткову чиповнукомпенсацію якпотерпілимматеріально-технічних чиіншихзбитківунаслідокнадзвичайноїситуації;

-фінансовудопомогу якпотерпілимунаслідокнадзвичайнихситуацій;

-відселення чиевакуацію з зоннадзвичайнихситуацій,небезпечних для життя, іздоров'ягромадян;

-береучасті вліквідаціїнадзвичайнихситуацій ускладіневоєнізованихформувань ДО;

- забезпеченнямінімальних умівжиттєзабезпечення примешканні восередкахураження й зонахзараження;

-медичне йсоціальне забезпечення вумовахнадзвичайнихситуацій.

>Громадяни України привиконанні обовязків у сферіцивільної оборони,захисту населення йтериторій від НС >зобов'язані:

- бутиініціативними,самовідданими йнаполегливими под годинувиникнення йліквідаціїнаслідків НС;

- твердо знатііндивідуальні йколективнізасобизахисту йуміловикористовувати їхнього вумовахнадзвичайнихситуацій;

- знатісигналицивільної оборони йумітидіяти із них;

- знаті порядокпроведеннявідселення йевакуації, своїобов'язки й дії припроведенніевакомеропріятій;

-умілопроводитирятувальні йневідкладніаварійно-відновні роботи восередкахураження (>зараження) й районахстихійних лихий,надавати саме- йвзаємодопомога припораненнях йпоразках, недопускатиневиправданогоризику;

-умітивиготовлятипростізасобизахистуорганівдихання,проводитигерметизацію свогожитла йвиконувати роботи попристосуванню подукриттяпоглиблених йназемнихспоруд;

-удосконалювати своїзнання йпідготовку поцивільнійобороні,професійніздібності,постійно підгримуватисвоєпсихологічнеперебування наналежномурівні;

-містити всправномустанідовірені нимзасобиіндивідуального йколективногозахисту йзасобу дляліквідаціїнадзвичайнихситуацій;

     -виконувативимогивідповіднихорганівуправління у сферіцивільної оборони,захисту населення йтериторій віднадзвичайнихситуацій.

>Висновки

Для забезпеченнязаходівщодоцивільної оборони,захисту населення ймісцевостей віднаслідківнадзвичайнихситуацій йпроведенняспеціальнихробіт вміністерствах,інших центральних органахвиконавчої влади,місцевихдержавнихадміністраціях, напідприємствах, вустановах йорганізаціяхнезалежно від формвласності йпідпорядкуваннястворюютьсяспеціалізованіслужбицивільної оборони:енергетики,захистусільськогосподарськихтварин йрослин,інженерні,комунально-технічні,матеріального забезпечення,медичні,зв'язки йсповіщення,протипожежні,торгівлі йживлення,технічні, транспортного забезпечення таінші. Дляпроведенняевакуаційнихзаходів вумовахнадзвичайнихситуацій набазімісцевихдержавнихадміністраційстворюютьсяевакуаційнікомісії.

>Література

 

1. Закон України "ПроЦивільну оборону України",БРЕШУ №2974-Х11, 1993 р., №555-Х1У, 1999 р.,Київ

2. Закон України "Про захист населення йтериторій віднадзвичайнихситуацій техногенного й природного характеру",УПУ

№ 1809 -ІІІ,2000р.

3.Положення проЦивільну оборону України,ухвала КМУ № 299, 1994 р.,Київ

4. Проєдинудержавну системупопередження йреагування на НС техногенного й природного характеру,ухвала КМУ № 1198, 1998 р.,Київ

5.Періодичнівидання МНС України, 1998-2002 рр.,КиївДрукувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок