Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Военная кафедра » Правова і соціальна захищеність підлеглих як одне з основних напрямків виховної роботи офіцерів

Реферат Правова і соціальна захищеність підлеглих як одне з основних напрямків виховної роботи офіцерів

Категория: Военная кафедра

Правова тасоціальна захищеність підлеглих як одне з основних напрямківвиховної роботи офіцерів

Одним з важливихскладових факторів соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімейє правове закріплення пільг, допомог та компенсацій, які відшкодовуютьтруднощі проходження служби, а також обмеження деяких загальногромадянськихправ і свобод, зумовлені особливостями і специфікою військової служби.Реалізація цих прав протікає в умовах складної соціально-економічноїобстановки і правового нігілізму, тому є гострою проблемою в справі соціальноїзахисту військовослужбовців.

Гарантованасоціальна захищеність військовослужбовців створює і забезпечує престиж військовоїслужби і, в кінцевому підсумку, питання комплектування Збройних Сил РосійськоїФедерації професійними, добре підготовленими кадрами. Від вирішення цієїпроблеми багато в чому буде залежати успіх і доля військової реформи, подальшерозвиток Збройних Сил, їх боєздатність та виконання завдань щодо захистуВітчизни.

Забезпечення соціальноїзахищеності військовослужбовців, у тому числі встановлення і реалізація пільг,допомог та компенсацій, є багатоплановою проблемою. Її рішення полягаєв законодавчому закріпленні прав і пільг військовослужбовців та створенні чіткофункціонуючого правового механізму їх виконання. Крім того, організаціяроботи по соціальній захищеності у військовій частині (установі) залежить впершу чергу від рівня знань норм права командирами (начальниками) іпосадовими особами, які покликані здійснювати і за посадою зобов'язанівирішувати питання соціального захисту своїх підлеглих, і в другу чергу - відзнання своїх прав самими підлеглими.

Ставлення людини довиконання своїх службових обов'язків в значній мірі визначаєтьсяматеріально-побутовими умовами, рівнем соціальної і правової захищеності. Вармії, в силу специфіки військової служби, наслідки недостатньо ефективноговирішення цих питань проявляються особливо гостро, сприймаються людьминайбільш болісно. Недостатня соціально-правова захищеність вкрайнегативно відбивається на морально-психологічному настрої військовослужбовців, їхвідношенні до виконання службових обов'язків. Ця обставина пред'являєпідвищені вимоги до діяльності командирів (начальників), всіх офіцерів іпрапорщиків, мають підлеглих, по забезпеченню й охороні прав ввіреного їмособового складу. Відомий російський генерал А. А. Брусилов зазначав: "Ставлютурботу про солдата найпершим обов'язком всіх начальницьких осіб ".

Забезпечення соціальної таправової захищеності військовослужбовців є однією з найважливіших обов'язківкомандирів (начальників) усіх рангів. Це визначено законами, військовимистатутами і є необхідним і суттєвим чинником виховання особовогоскладу, зміцнення морально-психологічного стану військовослужбовців,підвищення бойової готовності та боєздатності військ.

Діяльність органіввійськового управління, посадових осіб щодо забезпечення правового і соціальногозахисту військовослужбовців отримала назву "військово-соціальна робота".

Перший навчальний питання:"Нормативна база та органи, що забезпечують правовий і соціальний захиствійськовослужбовців ".

Основоположнимдокументом військово-соціальної роботи є Конституція РФ. Стаття 7Конституції Російської федерації містить один з найважливіших принципівсучасної демократичної держави, згідно з яким створення умов,забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини, не єсуто особистою справою самого громадянина, а зводиться в ранг загальнодержавноїполітики.

Відповідно доКонституцією РФ з метою забезпечення соціального захисту військовослужбовців в нашійкраїні за останні роки розроблено і прийнято значну кількістьнормативно-правових актів про соціальне забезпечення, правах і пільгахвійськовослужбовців. Основними серед них є закони "Про статус військовослужбовців","Про військовий обов'язок і військову службу", "Про пенсійне забезпечення осіб,проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, та їх сімей "," Прододаткових гарантії і компенсації військовослужбовцям, які проходять військовуслужбу на територіях держав Закавказзя, Прибалтики та в РеспубліціТаджикистан, а також виконують завдання в умовах надзвичайного стану ізбройних конфліктів "," Про ветеранів "," Про обов'язкове державнестрахування життя і здоров'я військовослужбовців, громадян, призваних на військовізбори, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ РосійськоїФедерації та співробітників федеральних органів податкової поліції ".

На виконання цихзаконодавчих актів прийнято більше 50 Указів Президента РФ, постановУряду РФ та інших документів, що уточнюють і конкретизують права тапільги військовослужбовців та встановлюють порядок їх надання.

Створена законодавчабаза є основою для проведення роботи щодо соціального захисту людини ввійськовій формі.

Важливим моментом взаконотворчій практиці нашої держави стало законодавче визначеннястатусу військовослужбовців. Це поняття включає в себе сукупність певнихзаконодавством прав, свобод і обов'язків громадян, що перебувають на військовійслужбі, а також звільнених у запас. Складовою частиною цього законодавчогопакета є пільги, компенсуючі військовослужбовцям обмеження деякихзагальногромадянських прав і свобод, обумовлених особливостями військової служби. Підпільгами для військовослужбовців розуміються передбачені федеральнимзаконодавством права і переваги різного характеру, а такожзвільнення (повне або часткове) від встановлених державою обов'язківдля інших категорій громадян Російської Федерації.

Створено систему судовоїзахисту прав військовослужбовців. До прийняття Закону РФ "Про оскарження до судудій і рішень, які порушують права і свободи громадян "від 27 квітня 1993 р. іпослідували потім роз'яснень Пленуму Верховного Суду РФ від 21 грудня 1993м. військовослужбовці були найменш захищеною в правовому відношенні категорієюгромадян. Вони могли подавати скарги на дії військових посадових осіб,ущемляють їх права, тільки по команді в порядку підлеглості. Усуненнятакого становища істотно розширило можливості правового захистувійськовослужбовців.

Таким чином,законодавство Російської Федерації націлене, перш за все, на підвищеннясоціальної захищеності військовослужбовців, підвищення стабільності їх соціальногоположення, збереження значної частини прав і пільг після звільнення звійськової служби.

Відповідно до статті 3Федерального закону "Про статус військовослужбовців" реалізація заходів правової тасоціального захисту військовослужбовців, громадян, звільнених з військової служби, та членівїх сімей покладається на органи державної влади, органи місцевогосамоврядування, федеральні суди загальної юрисдикції, правоохоронні органи вмежах їх повноважень, а також є обов'язком командирів (начальників).Закон також визначає, що реалізації прав військовослужбовців, громадян, звільненихз військової служби, та членів їх сімей можуть також сприяти громадськіоб'єднання.

Коло органів іпосадових осіб, які займаються соціальним захистом військовослужбовців, визначено тастаттею 10 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил РФ, в якій йдеться:"Держава гарантує соціальну і правову захищеність військовослужбовців,здійснює заходи щодо створення їм достатньої і гідного життєвого рівня,поліпшення умов служби і побуту. Забезпечення і охорона прав військовослужбовцівпокладаються на органи державної влади та місцевого самоврядування, суди,правоохоронні органи, органи військового управління та командирів(Начальників) ".

В системі органівзаконодавчої влади вирішенням проблем соціального захисту військовослужбовцівзаймаються комітети Державної Думи з праці і соціальної політики, пообороні, у справах ветеранів, з безпеки.

Найбільш помітну роль увирішенні цих питань відіграє Комітет Державної Думи з оборони. Йому належитьосновна роль в створенні законодавчої бази соціального захисту військовослужбовців.З ініціативи комітету регулярно проводяться...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок