Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Военная кафедра » Адаптація курсантів до військово-навчальної діяльності

Реферат Адаптація курсантів до військово-навчальної діяльності

Категория: Военная кафедра

Зміст

1. Вольова регуляція в процесіпрофесійного навчання курсантів ... 5

2. Конгруентність якпсихолого-педагогічний аспект професійного становлення курсантіввійськового вузу ................................................. 10

3. Практичні дослідженняадаптації курсантів до умов військово-навчальноїдіяльності ..................................................................... 14

Списоклітератури ........................................................................ 28


Введення

Для адаптаціїдо нового соціального середовища важливо вміння швидко знаходити своє місце в спільнійдіяльності, свою роль в новому колективі, вміння знаходити в рамкахіснуючих умов можливості для прояву здібностей та інтересів

Адаптація вконтексті військової освіти - це:

1) адаптаціябезпосередньо до навчання, яка характеризується як поточним (експертна оцінкауспішності і поточна успішність), так і підсумковим контролем успішності внавчальної діяльності (успішністю здачі сесії, кількістю задолжностей і т.д.);

2) адаптаціядо виконання службових обов'язків, до службової діяльності - готовність допідпорядкуванню, дотриманню розпорядку дня і військової дисципліни, наявність заохоченьі стягнень за несення служби у варті або виконання службових обов'язків ввбранні, хороші чи задовільні взаємини з командирами -офіцерами і сержантським складом;

3) адаптаціяв колективі, в спілкуванні, яка характеризується соціометричним статусом,позицією в навчальній групі, участю (чи неучастю) в конфліктах, стилемповедінки в конфліктній ситуації.

Фактори,впливають на успішність протікання адаптаційних процесів, можна розділити надві групи: об'єктивні (середовищні) і суб'єктивні. В якості об'єктивних, тобтонезалежних від конкретної особистості, виступають: навчальна програма з підготовкидо виконання службових та спеціальних обов'язків, житлові, побутові умови,умови відпочинку та дозвілля, забезпечення грошовим і матеріальним достатком.

В якостісуб'єктивних факторів, тобто залежних від кожного конкретного курсанта, -біографічні особливості, середа та методи виховання, рівень підготовки до навчанняу військовій академії - склад сім'ї, рівень освіти батьків, останнімнавчальний заклад (служба у військах, робота), вік, мотивація навчання уакадемії ступінь розбіжності реальних і ідеальних (до надходження)уявлень про навчання, психологічні особливості - рівень домагання ісамооцінка, рівень спеціальних і загальних особливостей, комунікативні та загальніадаптивні здібності, ціннісні орієнтації, спрямованість особистості, наявністьпевних особистісних рис.

Інформативнимипоказниками адаптованості особистості в колективі є активнийсоціальний і задовольняє особистий статус, позиція, характер взаємин зреферентними особами. До показників адаптації відносяться особливості поведінки,виникають в умовах стресу або конфлікту.

Особливе місцев структурі факторів психологічної адаптації займає мотивація. Переважаннямотивації досягнення успіху над мотивацією уникнення невдачі є дужеістотним фактором. Крім цього, слід виділити особливості мотивації принадходженні в військову академію: чи було рішення прийняте самостійно або знаполегливої вЂ‹вЂ‹В«підказкиВ» батьків, чи був це свідомий вибір саме даноївійськової спеціальності або вибір обумовлений випадковими факторами; природно,слід враховувати і загальну спрямованість на навчання, мотивацію до навчання,придбання нових знань і навичок.

Мета роботи:

Визначити основніпитання адаптації курсантів першого року навчання до умов військово-навчальноїдіяльності

Завдання роботи:

В·розкрити поняттявольова регуляція в процесі професійного навчання курсантів

В·розглянути психолого-педагогічнийаспект професійного становлення курсантів військового вузу

В·провестипрактичні дослідження адаптації курсантів до умов військово-навчальноїдіяльності


1. Вольоварегуляція в процесі професійного навчання курсантів

На даному етапіекономічного розвитку Росії велике значення має професійнеутворення, здатне надати підприємствам конкурентоспроможнихфахівців різного профілю. Для сучасного фахівця важливо не тількинаявність професійної компетенції, але й присутність таких якостей особистостіяк уміння працювати в команді, здатність до саморозвитку, ініціативність іт.д. В«Людський факторВ» є одним з резервів соціально-економічногорозвитку країни, і це визначає практичну актуальність дослідженьвольової сфери особистості та закономірностей її утворення та розвитку, оскількиважко переоцінити значення вольової регуляції для формування професіонала[1].

Кожна діяльністьвимагає свого набору вольових якостей; надзвичайно важливим виявляєтьсяформування особистості з стійкою системою поглядів, загальних потреб імотивів, через які людина сприймає і оцінює дійсність,вибирає адекватну поведінку і регулює його відповідно до стійкоїспільною позицією.

На думку дослідників,вольова регуляція тісно пов'язана з мотиваційно-потребностной сферою особистості івідноситься до однієї з психологічних категорій, які втілюють у собіпринципи людської активності. У наукових дослідженнях відзначаєтьсясуспільно-історичне значення вольової регуляції, як джерела соціальноїактивності, що сприяє тому, щоб людина навчилася співвідносити своїпотреби з суспільно значущими [2, 3].

Ефективними методамивпливу на мотиваційну сферу є стимулюючі методи, в основіяких лежить формування в особистості усвідомлених спонук їїжиттєдіяльності. Методи стимулювання допомагають людині формувати вмінняправильно оцінювати свою поведінку, це сприяє усвідомленню ним своїхпотреб, і, як наслідок, розуміння сенсу своєї життєдіяльності,вибору відповідних мотивів і цілей.

Особистість вибирає тойспосіб задоволення своїх потреб у спілкуванні та діяльності, якийвідповідає її життєвим цінностям. Вона опановує своїми потребами іпочуттями. На цьому етапі розвитку особистості важливе місце займає воля. За Д.Н.Узнадзе, особистість починається там, де вона співвідносить свої потреби не зситуацією їх задоволення, а з іншими людьми, коли вона проявляє волю дляуправління своїми потребами і почуттями [4].

Ми припускаємо, щоуспішність діяльності визначається багатьма чинниками, серед яких важливемісце займає сила мотивації, а також вольова регуляція, яказдійснюється на особистісному рівні [1].

Рівень розвитку вольовоїрегуляції може робити істотний вплив на процес і результати навчальноїдіяльності, що є провідним видом діяльності в коледжі. Нами булирозглянуті окремі етапи навчання курсантів і визначено роль вольовоїрегуляції в процесі професіоналізації особистості.

Перший курс навчанняє найбільш складним для курсантів, це пов'язано з процесом активноговключення в нове середовище, тобто з адаптацією до навчання. Курсанти ще не цілкомусвідомили сутність вимог, не оволоділи прийомами їх виконання. Відбуваєтьсязміна колишніх моделей поведінки, формування нових звичок. Цей процесможе супроводжуватися виникненням негативних психічних реакцій.

При надходженні молоділюди входять у новий колектив, в якому їм важливо зайняти відповідне їхуявленням місце. Усередині групи починають складатися неформальнівідносини, виникає почуття прихильності, дружби, але можуть виникнути інегативні моменти, особливо якщо в групі є В«лідерВ» з негативноюспрямованістю. Для такого В«лідераВ» характерні жорсткість, егоїзм, прагненняпідпорядкувати собі людей, отримати незаслужені привілеї. В умінні протистоятитакому лідеру велике значення мають вольові якості особистості.

У групах першого курсубувають курсанти, які, претендуючи на роль неформального лідера, підштовхуютьінших на порушення порядку і дисципліни. Виникає протиріччя міжпервинними формами поведінки і вимог статуту. На даному етапі, на нашудумку, зростає роль вольової регуляції, уміння стримувати емоції,контролювати свої дії.

Характерни...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок