Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Военная кафедра » Актуальні питання виховання особового складу збройних сил Російської Федерації

Реферат Актуальні питання виховання особового складу збройних сил Російської Федерації

Категория: Военная кафедра

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯВИХОВАННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ


Зміст

Введення.

1. Інформаційно-виховна робота.

2. Військова дисципліна та шляхи її зміцнення.

3. Правовий та соціальний захист підлеглих - основавиховання військовослужбовців.

4. Військовий етикет і культура спілкуваннявійськовослужбовців.

Висновок.

Література.


ВСТУП

У традиціях російських збройних сил командирдля своїх підлеглих завжди був не тільки начальником, але й старшим товаришем,наставником і вихователем. Особлива роль відводилася саме вихованню, так якпри всьому розумінні важливості професіоналізму воїна, його спеціальної та фізичноїпідготовки, духовної складової особистості солдата і матроса станом духувійськових колективів російські воєначальники надавали першоряднезначення.

У відповідності з керівними документами системавиховної роботи з усіма категоріями військовослужбовців та цивільногоперсоналу, членами їх сімей являє собою найважливіший засіб формуванняздорового морального духу військ (сил), компонент будівництва, підготовки тазастосування Збройних Сил. Тому міністр оборони вимагає забезпеченняєдності і узгодженості участі у виховній роботі всіх органіввійськового управління, а від командирів (начальників) усіх ступенів - вважативиховання особового складу одним з пріоритетних напрямків службовоїдіяльності. При цьому кожен офіцер, прапорщик та мічман несе відповідальністьза результати виховної роботи з підлеглими.

Головним змістом виховної роботиє проведення у військах (силах) державної політики, формуванняу військовослужбовців якостей громадянина-патріота, військового професіонала, надійногозахисника Вітчизни, особистої відповідальності за виконання поставлених завдань.

1. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИХОВНАРОБОТА

відбуваються в світі і країні події переконливосвідчать про зростаючу роль інформації в житті і діяльності кожноїлюдини і суспільства в цілому. В Концепції національної безпеки РосійськоїФедерації національні інтереси Росії в інформаційній сфері виділені вокремий напрямок і включають в себе такі питання, як захист національнихдуховних цінностей, пропаганда національної культурної спадщини, норм мораліі суспільної моральності, забезпечення права громадян на отриманнядостовірної інформації та ін Від якості вирішення цих питань самимбезпосереднім чином залежить стабільність нашого суспільства, сьогодення імайбутнє Російської Федерації.

Збройні Сили Російської Федерації сьогодністикаються з тими ж проблемами, що і суспільство в цілому. По-цьому найважливішароль у сучасному військовому будівництві поряд з вирішенням концептуальнихнауково-теоретичних, оперативних, економічних, кадрових та інших В«опитуваньвідводиться інформаційній роботі. Цей напрямок діяльності органів військовогоуправління, виховної роботи, командирів і начальників усіх ступенів всучасних умовах є найважливішою складовою частиною виховної роботиз особовим складом армії і флоту.

Інформаційно-виховна робота як факторбоєготовності військ

Інформаційно-виховна робота завждибула одним із найбільш суттєвих напрямів у підготовці військ, так яксаме вона багато в чому визначала і визначає бойовий дух з'єднань і частин.

В даний час інформаційна роботастає все більш потужним чинником забезпечення бойової готовності військ,підвищення морально-психологічної стійкості особового складу, випробуванимзасобом формування у військовослужбовців державно-патріотичної позиції,почуття обов'язку, професіоналізму і неухильного дотримання кращих традиційросійських армії і флоту.

Для досвідченого командира цілком очевидно, щоякість виконання завдань його підлеглими багато в чому залежить від їх настрою,переконаності в необхідності захисту Батьківщини, готовності до самопожертви вім'я Вітчизни. Це обумовлено засвоєнням кожним військовослужбовцем цінностей іінтересів держави і суспільства, формуванням їхніх поглядів в галузі державногорозвитку і військового будівництва, інформованістю про ймовірне супротивника ібагатьом іншим.

Ось чому при організації інформаційної роботипотрібно повною мірою усвідомлювати її багатоплановість та дедалі більшу значенняяк у всіх сферах повсякденного життя армійських і флотських колективів, так і вході ведення бойових дій.

Цілі і завдання інформаційної роботи

Під інформаційною роботою розуміється цілеспрямованекомплексне використання органами військового управління, військовими ЗМІ,офіцерами і прапорщиками засобів і методів інформаційного впливу наособовий склад з метою успішного вирішення завдань, що стоять перед ЗбройнимиСилами Російської Федерації.

Головна мета-сприяти зміцненнюпереконаності воїнів у необхідності і важливості збройного захисту Вітчизни,формування в кожного військовослужбовця почуття відповідальності за долю арміїі флоту, підтримання високої бойової готовності, військової дисципліни іправопорядку.

Інформаційна робота в ході бойовоїпідготовки

Бойова підготовка є найважливішою складовоюжиттєдіяльності Збройних Сил. Вивчення особовим складом зброї та бойовоїтехніки, способів ведення збройної боротьби, формування у воїнів військовогопрофесіоналізму, передача їм військово-спеціальних знань і навичок практичнихдій у відповідності зі специфікою даного підрозділу і частини нерозривнопов'язані з розвитком їх світогляду, освоєння ними історичного досвіду івійськових традицій російських армії і флоту, формуваннямморально-психологічних і бойових якостей. Тобто з вихованням особистостівійськовослужбовця, збройного захисника Вітчизни.

В ході занять слід розглядати весь навчальнийматеріал через призму проблем військового будівництва, роз'яснювати особовомускладом цілі та очікувані результати кроків, що вживаються державою вметою зміцнення оборони країни, розвитку Збройних Сил РосійськоїФедерації, а також при необхідності пов'язувати його з зовнішньополітичнимизавданнями Росії, її національними цілями та інтересами. Весь комплекс завдань,вирішується в ході занять з бойової підготовки, необхідно тісно пов'язувати зпроблемами, які стоять перед даними з'єднанням, частиною і підрозділом, співвідноситиз їх специфікою і виконуваними завданнями.

Слід постійно пам'ятати, що на таких заняттяхне може і не повинно бути другорядної інформації. Вся інформаційна роботаофіцерів і прапорщиків повинна сприяти підвищенню професіоналізмукожного воїна, його впевненості у своїх можливостях, у своїх товаришах, взброю та бойову техніку. Вона повинна надавати позитивний вплив напідвищення злагодженості, бойової майстерності розрахунків, екіпажів і підрозділіві, в кінцевому рахунку, на боєготовність частини і з'єднання.

Суспільно-державнапідготовка - найважливіша форма інформаційно-виховної роботи

Ключову роль в інформаційно-виховноїроботі відіграє суспільно-державна підготовка (ОПТ). Вона має чіткуструктуру, володіє змістовною глибиною і великими можливостями повпливу на свідомість особового складу. Метою суспільно-державноїпідготовки є формування у особового складу готовності до захистуВітчизни, вірності військовому обов'язку, дисциплінованості, відповідальності тагордості за належність до Збройних Сил Російської Федерації, а такожвдосконалення психолого-педагогічних і правових знань військовослужбовців.

У порівнянні з іншими видами інформаційноговпливу суспільно-державна підготовка має найбільш розробленунавчально-методичну базу, дозволяє переконливо і грунтовно довести довійськовослужбовців питання державної політики, вітчизняної історії, правата ін

Вона є найбільш ефективним каналомотримання військовослужбовцями системи знань, що сприяють формуванню увоїнів почуття честі і гідності, національної гордості, відповідальності задолю свого народу, переконаності в необхідності твердого відстоюванняінтересів Російської Федерації, тобто всь...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок