Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » География » Ландшафтно-екологічні умови і Гідрогеохімія басейну Середнього Дону

Реферат Ландшафтно-екологічні умови і Гідрогеохімія басейну Середнього Дону

Категория: География

В. Л. Бочаров, Воронезький державний університет

Природнимресурсам належить визначальна роль у забезпеченні умов життя тадіяльності людини. Глибоке пізнання законів природи і створення чіткоїсистеми регулювання, використання і відтворення природних ресурсів -такий найважливіший принцип взаємини природи і людини [3, 5, 6, 10].

Нарозміщення виробництва, розселення і інші форми людської діяльності ввельми важливому в соціально-економічному розвитку Воронезької областіВерхнемамонском районі безпосередній вплив надають природні умови іісторико-генетична структура господарювання в умовах зони ризикованогоземлеробства. Для повного пізнання територіальної організації природокористуваннянеобхідно мати чіткі уявлення про структуру й особливості компонентівприродного середовища та ландшафтів як об'єктів господарського використання.

Рельєф.Будова поверхні Верхнемамонского району неоднорідне. Південна правобережна В©Бочаров В. Л., 2008 частина району (сільські поселення Осетрівка, Дерезівка)відносяться до Донському Білогір'я, лівобережна частина розташовується на терасовоюкомплексер. Дон (сільські поселення Верхній Мамон, Нижній Мамон, Горохівка, Ольховатка,Прирічне, Лозове, Мамоновка, Російська Журавка, рис. 1). Ці частини відділяютьсяодин від одного долиною Дону [7].

Піднесеначастина району характеризується наявністю великої кількості ярів глибиною від1-3 до 10-15 м в залежності від їх походження. Найбільш активними з нихможна вважати бічні яри долинних і балкових схилів.

Бічніяри характеризуються різною довжиною і глибиною, слабоветвістие, маютьпорівняно невеликий водозбір. Вершинні яри менш сприятливі длясільського господарства. Вони виходять за межі балкових схилів на вододіли.Починаючись у вигляді неглибоких промоїн, ці яри можуть переходити в прямовисніуступи заввишки 1-2 м. Для вершинних ярів властивий гіллястий характер їхверхніх частин.

ПравобережжіДона має глибоке і густе розчленовування ярово-балковими системами, обумовленерозвитком схилового типу місцевості.

Правобережначастина долини переходить в так зване Донське Білогір'я, що займає натериторії району невелику площу. Своєрідна ландшафтно-типологічнаструктура Донського Білогір'я. Глибоке і густе розчленовування його поверхнідолинно-балочної мережею зумовило максимальний розвиток схилового типумісцевості (40-60%). Дещо меншу площу займає плакорні тип місцевості(30-35%). Всього 2, 5 - 6, 5% припадає на надзаплавних-терасовий і заплавнийтипи місцевості [7, 10].

Слідсказати, що рельєф Верхнемамонского району не перешкоджає механізованоїобробці земель, але наявність добре розвиненої овражнобалочной мережі ускладнюємеханізовану обробку, догляд за культурами і збирання врожаю.

Наявністьпроцесів ерозії на території району вимагає дотримання комплексупротиерозійних агротехнічних заходів, широкого застосування інженернихспоруд; необхідні посадка полезахисних, лісових водорегулюючих смуг іпристрій ілоулавлівающіх фільтрів в гирлах балок і ярів.

Кліматичніумови. Клімат Верхнемамонского району помірно-континентальний з добревираженими сезонами року і періодично виявляється різкоюконтинентальністю. Прикордонне положення зі степовою зоною впливає нанерівномірний розподіл опадів по роках і сезонах. Середньорічнекількість опадів 470 мм, відносна вологість 73%. Температура повітрязмінюється від +41, 5 до - 38 В° С. В середньому налічується 45 суховійних днів вперіод з квітня по вересень, причому самий активний вегетаційний період у травні тачервні - 19 днів. При цьому вологість повітря знижується до 30%. Середня глибинаснігового покриву незначна - 12 см, як правило, він з'являється у другійполовині грудня, а остаточно встановлюється в січні і зникає в другійполовині березня.

Характернимкліматичним явищем району є суховійних піщані бурі. Вони переміщаютьмаси піску на родючі землі, заплави річок і озер. Там, де вітер не зустрічаєлісової захисту, він буквально здирає верхній гумусні шар грунту.

Доситьчасті зимові відлиги, які супроводжуються утворенням крижаної кірки нагрунті, що призводить до загибелі озимих культур.

Кліматичніумови району дозволяють вирощувати всі районовані сільськогосподарськікультури і отримувати хороші врожаї при правильній агротехніці з урахуванням місцявирощування та застосування різних меліоративних заходів.

Вумовах нестійкого зволоження території велике значення маютьповерхневі і підземні джерела водопостачання, на базі яких може бутиорганізовано поливне землеробство. Дон і малі річки району використовуються врекреаційних цілях і для організації поливу. З інших водних джерелслід зазначити ставки і старічние озера Дону, які використовуються длярізних господарських потреб. Будівництво ставків в районі почалося в 1949 р. одночасно з посадкою Державної лісової смуги. До 1954 р. їх було споруджено 27. У 2000 р. в районі було 112 ставків з обсягами води більше 7 млн ​​м3.

Озеразустрічаються, в основному, в заплаві Дону. Вони невеликі за розмірами і не глибокі. Врайоні нараховується 86 джерел, 75 заливних озер. Найбільш великі з озер -Зуй, Криве, Піщане, волочильні, Короб, Велике Горохівське, Стародонье, Карасево,Голубенькі, Біленьке та ін Найбільш благоустроєні джерела розташованіпоблизу сільських поселень Горохівка, Осетрівка. Вони характеризуються чистою, прозорою,приємною на смак водою. Температура води не перевищує 8-10 В° С, дебет 0, 2-0, 5дм3/с.

Виробничі,питні та господарсько потреби району забезпечують більше 120артезіанських свердловин. На початку 80-х років минулого сторіччя в Верхньому Мамоновівиявлено велике родовище підземних вод (Полянка), що має промисловезначення і повністю задовольняє потреби районного центру в питнійводі.

Грунтовийпокрив. За структурою грунтового покриву Верхнемамонскій район відноситься доСередньоросійської степової провінції. Формування грунтового покриву йшло тут принедостатньому зволоженні, що створило умови для утворення чорноземних грунтів,які є тут зональними. Однак чорноземи не суцільно покривають поверхнюрайону. Серед них в силу зміни місцевих умов зустрічаються плямами грунтусолонцюваті, перегнійно-карбонатні, алювіальні, лучно-болотні [1, 12].

Чорноземнігрунту, разом із зміною клімату, рослинності та інших факторівгрунтоутворення, також зазнають змін. При цьому спостерігаються змінине тільки хімічних і інших властивостей чорнозему, але і морфологічних йогоознак. На певних стадіях свого розвитку окремі види чорноземнихгрунтів набувають специфічні ознаки та властивості, за якими вони легковідокремлюються і відрізняються один від одного.

Заботаніко-географічним районуванням Верхнемамонскій район Воронезькоїобласті відноситься до степової зони. У доантропогенний період вододільнірівнини і схили являли собою крупнодерновідную степ, покритуковилово-типчаково рослинністю. Істинно цілинних степів в районі незбереглося.

Твариннийсвіт. За характером фауни досліджувана територія відноситься до проміжногозоогеографічних району. Фауна характеризується поширенням лісових істепових видів. Склад видів лісових мешканців (лисиці, вовки, зайці) біднішими запорівнянні зі складом видів степових (бабаки, дрохви, куріпки).

Швидкезаселення краю, розорювання степів, вирубування лісів, необмежене полювання - все цесильно відбилося на складі тваринного світу, причому деякі види зниклибезслідно, інші стали дуже рідкісними.

Ландшафти.У ландшафтній структурі Верхнемамонского району чітко відокремлюються наступнітипи місцевості.

Заплавнийтип місцевості. Заплавну місцевість можна розглядати як природну систему, яка функціонуєпід дією певного провідного чинника. Таким провідним, систематизирующимчинником є ​​р. Дон. Заплавний тип місцевості отримав розвиток в долинірічки Дон і відповідає її заплаві. Долина річки на досліджуваній території добрерозроблена. Дляніх характерна асиметричність схилів: правий берег крутий, обривистий,лівий - пологий, терасовани...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок