Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » География » Методичні та правові особливості проведення інженерно-екологічних вишукувань

Реферат Методичні та правові особливості проведення інженерно-екологічних вишукувань

Категория: География

І. І. Косінова, В. А. Бударіна, Воронезькийдержавний університет

Востаннє десятиліття Росія відчуває будівельний бум, який проявляєтьсяяк в модернізації і будівництві нових промислових будівель і споруд, такі в інтенсивній цивільної забудові. Практично повне руйнуванняінженерно-геологічної галузі в 90-х роках стало причиною виникненняаварій різного масштабу - від деформацій дрібніших споруд доруйнування великих промислових комплексів. До числа основних причин цьогоявища слід віднести:

-розпад системи спеціалізованих служб, об'єднаних раніше в трестиінженерно-геологічних вишукувань;

-догляд фахівців в інші галузі;

-впровадження в даний вид діяльності людей, або не мають спеціальногоосвіти, або прийшли з практики будівельних робіт;

-відсутність нормативної бази проведення інженерно-геологічних вишукувань.

ВНаприкінці 90-х років виникла потреба в реанімації інженерно-вишукувальноїдіяльності. Основні принципи її проведення закладені в МістобудівнійКодексі Російської Федерації від 29 грудня 2004 р. № 190-ФЗ. У ньому зазначено, що інженерні вишукування виконуються на стадіях підготовкипроектної документації об'єктів капітального будівництва, їх будівництві іреконструкції. Підкреслюється, що В«не допускаються підготовка та реалізаціяпроектної документації без виконання відповідних інженерних вишукувань В»(Стаття 47). У пункті 4.1 тієї ж статті розкривається зміст результатівінженерних вишукувань, що включають комплексну оцінку і прогноз трансформаціїкомпонентів природних і техногенних умов території будівництва (частина 4.1введена Федеральним законом від 31 грудня 2005 р. № 210-ФЗ). У Постанові Російської Федерації від 9 січня 2006 р. № 20 інженерно-екологічні вишукування (ІЕІ) введені в перелік основних видів інженернихвишукувань.

Підвиконання Федерального закону № 190-ФЗ порядок проведенняінженерно-екологічних вишукувань викладено в СНиП 11-02-96 В«Інженерні вишукуваннядля будівництва. Основні положення В». У ньому представлені норми і правилаздійснення інженерно-геодезичних, інженерно-геологічних,інженерно-гідрометеорологічних, інженерно-екологічних вишукувань, вишукуваньбудівельних грунтових матеріалів і джерел водопостачання на базі підземнихвод. Даний нормативний документ був створений для різних стадійпроектування: від передпроектної документації до проектування, будівництваі експлуатації нових будівель і споруд. Він також був правовою підставоюбудь-якого перетворення наявних будівель і споруд для всіх видівбудівництва. У вищезгаданому документі вперше підкреслюється, що інженернівишукування повинні забезпечити:

1)комплексне вивчення природно-технічної системи, що включає як природні,так і техногенні її компоненти;

2)прогноз її впливу на навколишнє середовище;

3)заходи по забезпеченню екологічної безпеки населення.

Вказуєтьсяваріативність площ вишукувань з вибором найбільш сприятливого варіанта.Обгрунтування останнього враховує особливості будови геологічного середовища,наявну інфраструктуру, прогноз впливу на екосистеми і якість середовищапроживання. Серед важливих завдань інженерно-екологічних вишукувань виділена оцінкаекологічних небезпек і ризиків. Для забезпечення екологічної безпекиділянки забудови рекомендується або покомпонентное, або комплексне вивченнягеологічного середовища. В якості об'єктів вивчення пропонуються небезпечнігеологічні процеси та явища, підземні водоносні горизонти, геофізичніполя, грунтово-грунти, елементи рослинності і тваринного світу, існуючіджерела забруднення. Обов'язковою є розробка системи екологогеологіческогомоніторингу (пункт 8.4). Основним результатом інженерно-екологічних вишукуваньповинна стати оцінка сучасного екологічного стану території. В їїоснову покладено ландшафтний підхід, доповнюваний результатами функціональногозонування. Оцінка компонентів природного середовища супроводжується даними пронаявності санітарно-захисних зон, ефективності наявних очисних споруд; просанитарноэпидемиологическом стані, соціальній структурі. Прогноз розвиткунесприятливих процесів в природному середовищі базується на оцінці екологічнихризиків.

Подальшийнормативний документ СП 11-102-97 В«Інженерно-екологічні вишукування длябудівництва В»представляє розгорнуту програму дій в областіекологічного вивчення територій. У ньому наголошується, що даний вид робітмає певну специфіку. Вони повинні виконуватися на всіх стадіяхінженерно-вишукувальних робіт: передінвестиційної, містобудівної,передпроектної, проектної. Метою їх проведення є оцінка екологічноїобстановки на забудовуваних або забудованих територіях, яка необхідна дляліквідації або локалізації негативних екологічних наслідків практичної тагосподарської діяльності.

Підкреслюється,що інженерно-екологічні вишукування включають види робіт, які раніше не входили всклад інженерних вишукувань і досліджень. Серед них: грунтові,геоботанічні, біологічні, гідробіологічні дослідження з оцінкирозмірів, режиму і термінів екологічного попуски, санітарно-епідеміологічніта ін Їх проведення має проводитися із залученням профільних спеціалістів.В якості об'єктів вивчення інженерно-екологічних вишукувань виступаютьеколого-геологічні системи, що включають в якості подсистемном елементівприповерхневої частини літосфери, біоту і техносферу, які знаходяться врежимі детермінованих зв'язків. Отримані матеріали мають стати основоюподальшої розробки наступних документів: Декларації (клопотання) пронаміри, містобудівної документації, розділів В«Оцінка впливу нанавколишнє середовище В»

(ОВНС)на стадії обгрунтувань інвестицій і В«Охорона навколишнього середовищаВ» (ООС) в проектібудівництва.

ВЗокрема, при підготовці містобудівної документації правовою основоюпроведення державної експертизи проектної документації та результатівінженерних вишукувань є наказ Федерального агентства по будівництву іжитлово-комунальному господарству від 2 липня 2007 р. № 188. Відповідно до даного документа, підрозділ В«опис результатів інженерних вишукуваньВ»повинен містити інформацію по топографічним, інженерно-геологічними,екологічним, гідрологічні, метеорологічні і кліматичних умов.Змістовна частина екологічного блоку інженерних вишукувань регулюється СП11-102-97 В«Інженерно-екологічні вишукування для будівництваВ», який носитьобов'язковий характер.

Детальнерозгляд правової бази інженерно-екологічних вишукувань проведено нами взв'язку з існуючими на практиці труднощами по визначенню їх змістовноїчастини. В якості основних проблем проведення ІЕІ можна відзначити наступні:

1.У цілому ряді проектів вони представлені або у вигляді розрахунків викидів ватмосферу, або у вигляді санітарно-гігієнічних оцінок грунтів. Причому ці розділихарактеризуються епізодичність розгляду окремих компонентів природногосередовища.

2.Оцінка та прогноз розвитку екологічної обстановки територій освоєння ненаводяться, відсутні тематичні екологічні карти.

3.Питання екологічного моніторингу, проведення яких обов'язково по СП11-102-97 В«Інженерно-екологічні вишукування для будівництваВ», нерозглядаються практично в 90% документів передпроектної та проектноїдокументації. У цьому зв'язку еколого-геологічний моніторинг як основа прогнозуекологічної обстановки при капітальному будівництві упущений повністю. ВНині ведеться покомпонентний моніторинг природного середовища, невзаємопов'язаних існуючі природні і техногенні фактори. Достатняправове обгрунтування має моніторинг поверхневих і підземних вод, атмосфери.Літомоніторінг, що визначає стан приповерхневих грунтів активної зони,розвиток і прогноз природних і інженерногеологіческіх процесів і явищ,зустрічається вельми епізодично, не має практичного статусу обов'язковостіпроведення.

4.Для цілого ряду об'єктів інженерно-екологічний блок відсутня повністю.

5.Значні труднощі відчувають органи, що здійснюють державнуекспертизу проектної документації та результатів інженерних вишукувань. Цепов'язано з тим, що Постановою Уряду Російської Федерації від 19січня 2006 р. № 20, хоча й затверджено перелік видів інженерних вишукувань,проте процедура їх проведення в даному документі не вказана, оскільки вонаврегульована спеціальним актом - СП 11-102-97 В«Інженерно-екологічнівишукування для будівництва В». У цьому зв'язку експертні органи не можуть вибудуватиструктуру вимог до вишукувальних організаціях в розділі проведенняінженерно-екологічних робіт.

Проведенийаналіз показав недоліки сформувалася правової та практичної базпроведення інженерно-екологічних вишукувань. Вважаємо за доцільне проведенняредагування Містобудівного кодексу Російської Федерації в напрямку:

-адресного визначення вмісту ІЕІ зі виноскою на існуючі або зновузатверджені нормативні документи;

-підтвердження обов'язковості розробки системи і проведенняеколого-геологічного моніторингу;

-при державній експертизі проектної документації та результатів інженернихвишукувань проводити контроль якості інженерно-екологічних вишукуваньзгідно існуючим нормативним документам (СНиП 11-02-96 В«Інженернівишукування для будівництва В», СП 11-102-97В« Інженерно-екологічні вишукуваннядля будівництва В»).

Список літератури

1.Містобудівний кодекс Російської Федерації від 29 груд. 2004 р. № 190-ФЗ. 2. Постанова Уряду Російської Федерації від 19 січ. 2006 р. № 20.

3.СНиП 11-02-96 В«Інженерні вишукування для будівництваВ».

4.СП 11-102-97 В«Інженерно-екологічні вишукування для будівництваВ».

5.Наказ Федерального агентства по будівництву і житлово-комунальномугосподарству від 2 липня 2007 р. № 188.

Дляпідготовки даної роботи були використані матеріали з сайту .vestnik.vsu.ru/Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок