Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » География » Оцінка впливу регіональних особливостей на розміщення виробничих сил в Киргизькій Республіці

Реферат Оцінка впливу регіональних особливостей на розміщення виробничих сил в Киргизькій Республіці

Категория: География

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І КУЛЬТУРИ

АКАДЕМІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ "TeachEx"

Дисертація наздобуття академічного ступеня магістра економіки

На тему: ОЦІНКА ВПЛИВІВРЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ У КиргизькоїРЕСПУБЛІЦІ

БІШКЕК 2004


ВСТУП

Активізаціяпроцесу інтеграції всіх країн в єдину світову систему і збереження при цьомурис функціонування кожної території, поява нових ринків і оновленнясистеми територіального поділу праці потребуютьобшественно-географічному поясненні. Підвищилася потреба в регіональномузабезпеченні процесів розвитку і територіальної організації суспільства,життєдіяльності населення в умовах оновлення Киргизстану.Вдосконалення систем розселення населення, поліпшення середовища людського буття,стабілізація і підйом економіки можливі лише на основі концептуальноїстратегії розвитку країни та її регіонів, тому значення розміщенняпродуктивних сил особливо зростає.

Важливуроль відіграє розміщення продуктивних сил в дієвому науковому забезпеченніекономічних перетворень, створення єдиного економічного простору прираціоналізації міжрегіональних зв'язків, формуванні регіональних ринків.

Зміст розміщення продуктивних сил сприяєвиробленню раціональної, науково обгрунтованої регіональної політики і стратегії.

Серед галузей наукових знань, що вивчаютьсяекономістами, розміщення продуктивних сил є єдиною галуззю,предметами якої служать територія, регіон, його природно-ресурсний потенціал,демографічні та трудові ресурси, економіка та економічні зв'язки.

У данійроботі розглянуто роботу з аналізу та оцінки впливу регіональних особливостейна розміщення продуктивних сил, що впливає на економіку КиргизькоїРеспубліки в цілому. Так як регіон є поняттям актуальним постаєнеобхідність розгляду терміна В«регіонВ» та територіальний поділ країнищо було зроблено в I частини. Велика увага була приділена задачам і методамрегіональної економіки. Так як саме з цього випливає пріоритетністьзаходів здійснюваних державою в територіальному розвитку. Для тогощоб пояснити територіальне розміщення продуктивних сил, було порушенепитання про закономірності, принципи і факторів розміщення продуктивних сил.

Розвиток продуктивних сил нерозривнопов'язане з кількістю і якістю використовуваних природних ресурсів. Наявністьприродних ресурсів, що надає прямий вплив на темпи зростання економікиКиргизької Республіки, розглянуто в цій частині роботи. Також в цій частині буларозглянута одна з ключових проблем розвитку і розміщення виробництва -проблема людини, розміщення населення, забезпечення трудовими ресурсами всіхрайонів країни, в тому числі і знов розвиваються. Соціально-економічна ісоціально-політична актуальність проблеми розміщення населення особливозросла в даний час. Так як, розвиток промисловості, поряд з іншимигалузями, є одним з показників економічного розвитку регіонів такраїни в цілому, то також були розглянуті регіональні проблеми розвиткупромисловості в Киргизькій Республіці.

У II-й частині роботи була розглянута задачапобудови виробничої функції Кобба-Дугласа для Киргизької Республіки таІссик-Кульської області регіонів і аналіз економічного зростання в республіці наоснові даної функції.

У теоретико-методологічному плані автор спирався на роботиросійських та вітчизняних вчених В.В. Котілко, Г. Морозової, М.Д Шаригіна,М.В. Степанова, В.І. Відяпіна, Ю.Н. Кузнєцова, І.Г. Шепелєва, Т. Койчуева та ін

При розгляді особливостей галузевого територіальногорозміщення продуктивних сил, пов'язаних із специфікою господарськогорозвитку суб'єктів Киргизької Республіки, автор зверталася до наукових праць Т. Койчуева,Н. Ісанова, Ш. Мусакожоева, А. Термечікова та ін


1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІОСНОВИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

Відсутність логіки і чіткої програми трансформаціїадміністративно-командної логіки планової економіки радянського типу в ринковуекономіку, прагнення завершити перехід до ринкової економіки в стислі термінизумовили системну кризу економіки, який триває до теперішньогочасу. З нашої точки зору, трансформація економіки радянського типу вринкову являє собою революційну зміну моделі розвитку суспільства.Існують об'єктивні закономірності перехідного періоду, ігноруванняяких призвело до великих соціально-економічних витрат. З'явилося втриваючому економічній кризі і погіршення умов життя абсолютноїбільшості населення республіки. Це стає особливо важливим в данийчас, коли можна стверджувати, що Киргизька Республіка вийшла на новий етапсвого розвитку.

Перед народним господарством нашої країни стоять величезні завдання,від виконання яких залежить наше майбутнє. Одним з найважливіших завдань єраціональне розміщення виробництва.

Киргизька Республіка розташована на північному сході СередньоїАзії і займає площу 199,9 тис.кв.м., в своєму складі вона має 7 областей,20 міст, 40 районів. Кожна область республіки по суті справи становитьвідособлений, а деколи ізольований регіон. Досить ускладнена транспортнасхема. Географічне положення і рельєф нашої республіки не дозволяє провестизалізницю до всіх областей, і тому автомобільні дороги єосновною схемою транспортного сполучення. Вони в основному гірські зчисленними перевалами висотою до 4000 м і більше.


1.1 Закономірності розміщенняпродуктивних сил

Життєдіяльність людей протікає на конкретній територіїабо акваторії. Вона характеризується різноманіттям форм і структур, тіснопов'язаних з просторовими відмінностями в національній культурі, працю, побут,відпочинку, навичках і традиціях населення.

Для сучасного суспільства властиве поєднання двохдіалектичних взаємозалежних рис. З одного боку, воно являє собоюцілісну соціально-економічну і політичну систему з єдинимифункціонально-структурними утвореннями - народногосподарським комплексом,системою розселення, способом життя населення, транспортної мережі і т.д. З іншого- Внутрішньо диференційованою і дискретно у просторі та часі. Кожнетериторіальне формування володіє універсальними рисами, типовими длявсього суспільства, і унікальними, що проявляються лише в конкретних таксонів.Знаходження оптимальних поєднань загальних та індивідуальних рис у регіональнійжиттєдіяльності населення є одним з головних завдань територіальноїорганізації суспільства. Без знання загальних закономірностей територіальноїорганізації всього суспільства не можна раціонально організувати регіональну життєдіяльністьнаселення. Без урахування індивідуальних особливостей кожного таксону важкодомогтися відновлення соціальної справедливості, підвищення добробутукожної людини.

Територіальна організація суспільства підпорядковується певнимзакономірностям і здійснюється під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів.Під закономірністю розуміється приватне прояв суспільних законів упевних специфічних умовах, яке виражається через стійкоповторювані взаємозв'язки і взаємини соціально-економічних і духовнихпроцесів і явищ.

Найважливішою закономірністю є раціональне, найбільшефективне розміщення виробництва. Раціональне, найбільш ефективнерозміщення виробництва означає всебічну економію витрат на виробництво продукції,розміщення на конкретній території по можливості всіх стадій виробництвааж до готового продукту. Природні ресурси в різних регіонах КиргизькоїРеспубліки відрізняються за величиною запасів, вмістом корисних компонентів,гірничо-геологічними умовами залягання. Велике значення при цьому маютьтранспортні умови, що забезпечують наближення виробництва до джерелсировини, палива, енергії та споживання. Також має великий вплив нарозміщення виробництва вартість перевезень, особливо в Киргизстані з йогогірським рельєфом і нерівномірним розміщенням природних багатств. Тому однією...


Страница 1 из 17Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок