Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Геология » Переоцінка категорій запасів вуглеводневої сировини тульських відкладень по Залісне родовищу

Реферат Переоцінка категорій запасів вуглеводневої сировини тульських відкладень по Залісне родовищу

Категория: Геология

Курсова робота

Переоцінка категорій запасів вуглеводневої сировини тульських відкладень поЗалісне родовищу

Казань - 2010


зміст

свердловинанефтенасіщенний порода запас

Введення

1. Принципи класифікації

1.1 Класифікація запасів 2001

1.2 Класифікація запасів 2005

1.3 Порівняння класифікацій

2. Основні відомості з матеріалів підрахунку запасів поЗалісне родовищу нафти

2.1 Загальні відомості про родовище

2.1.1 Місцезнаходження

2.1.2 Орогідрографія і клімат

2.1.3 Коротка історія геолого-геофізичної вивченості

2.2 Геологічна будова родовища

2.2.1 Стратиграфія і літологія

2.2.2 Тектоніка

2.3 Геолого-розвідувальні роботи та геофізичні дослідженнясвердловин

2.3.1 Методика і обсяг проведених робіт

2.3.2 Результати випробування свердловин

2.4 Промислово-геофізичні дослідження свердловин

2.4.1 Обсяг промислово-геофізичних досліджень

2.4.2 Якість промислово-геофізичних матеріалів

2.4.3 Методика інтерпретації даних ГІС

2.4.5 Визначення коефіцієнта нефтенасищенності

2.4.4 Визначення коефіцієнта пористості

2.5 нафтоносних родовища

2.6 Фізико-хімічна характеристика нафти

3. Обгрунтування подсчетних параметрів, категорій запасів тапідрахунок запасів нафти і газу відповідно до нової Класифікацією 2005

3.1 Обгрунтування подсчетних параметрів

3.2 Обгрунтування виділення категорій запасів та підрахунок запасіввідповідно до нової класифікації 2005

4. Зіставлення переоцінених запасів з значаться наДержавному балансі запасів корисних копалин

Висновок

Список використаної літератури

Список графічних додатків

Малюнки в тексті


Введення

Перша класифікаціязапасів нафти і газу була прийнята в нашій країні в 1928 р. Вісім разів вона переглядалася, постійно вдосконалюючись. Змінювалося число категорій,змінювалися класифікаційні вимоги, але головний принцип побудовикласифікації - за ступенем геологічної вивченості - залишався незмінним.

Кожна країна сама вирішуєякі критерії і стандарти їй приймати при класифікації власних ресурсіві запасів вуглеводневої сировини, але якщо об'єктивно визнати, що нафта і газє експортно-імпортною сировиною, то стає безглуздим формальнезбереження старої класифікації, побудованої на основі вимог плановоїекономіки, або створення нової класифікації, яка не враховувала бсучасних економічних реалій і не припускала гармонізацію зміжнародними стандартами.

Перехід російськоїекономіки на ринкові відносини, зміна умов надрокористування, інтеграціявітчизняної нафтогазової промисловості в міжнародний бізнес, виникненнянових стандартів та нових систем обліку нафтогазових запасів і ресурсіввизначили необхідність створення нової класифікації запасів і ресурсівнафти і газу та наближення її до тих закордонним стандартам, якими заразкористуються в світі.

У зв'язку з цим, в основунової Класифікації лягли принципи економічної ефективності освоєння запасіві ресурсів. Для виділення груп запасів і ресурсів за цією ознакою введенийкритерій економічної ефективності. Для запасів як цього критеріюприйнято значення показника чистого дисконтованого доходу (ЧДД), а дляресурсів - очікуваної вартості запасів. Крім того, наново сформульовані інаближені до чинним світовим стандартам вимоги до ступеня промисловогоосвоєння поклади і виділенню категорій запасів і ресурсів. При побудові новоїКласифікації враховувалися:

• вимоги держави,визначального стратегію надрокористування;

• інтересинадрокористувачів, що здійснюють геологічне вивчення та оцінку ресурсногопотенціалу надр, підготовку запасів і розробку родовищ нафти і газу;

• інтереси акціонерів іінвесторів, що прагнуть до створення таких стандартів, які б мінімізувалиризик інвестицій і визначення справедливої вЂ‹вЂ‹ринкової ціни видобутих запасів.

Міністерство Природнихресурсів Російської Федерації Наказом № 293 від 01.11.2005р. затвердило "Класифікаціюзапасів і прогнозних ресурсів нафти і горючих газів "(Класифікація РФ2005). З метою систематизації інформації в галузі регулювання знань прозапаси та ресурси в Класифікації РФ 2005 групи і категорії запасів іресурсів виділені на основі таких ознак:

• економічнаефективність;

• ступінь промисловогоосвоєння;

• ступінь геологічноївивченості.

Класифікація запасів іресурсів нафти і горючого газу вирішує такі головні завдання:

1. Стандартизуєпідрахунок та державний облік запасів і ресурсів нафти і газу, адаптованийдо сучасних економічних умов.

2. Сприяє виробленнюдержавної стратегії управління фондом надр в умовах ринкової економіки.

3. Гармонізуєросійську класифікацію з найбільш поширеними міжнародними класифікаціями.

У цьому огляді:

• роз'яснені принципи іосновні положення Класифікації запасів і ресурсів нафти і газу;

• обгрунтовані єдиніправила і регламентовані кількісні та якісні критерії виділеннягруп і категорій запасів і ресурсів нафти і горючих газів;

• стандартизованийпроцес класифікації запасів і державного обліку запасів і ресурсів нафтиі газу.

У своїй роботімені належить зробити обгрунтування подсчетних параметрів, це так званіплощі і об'єми об'єктів переоцінки, також промислово-геофізичнідослідження свердловин. Наступним етапом буде обгрунтування виділеннякатегорій запасів та підрахунок запасів відповідно до нової класифікації 2005року. У кінцевому рахунку, необхідно зробити зіставлення переоцінити запасів ззначаться на Державному балансі запасів корисних копалин і вивчитичи залишилися рівними в результаті переоцінки запасів нафти загальна площа, об'ємнефтенасищенних порід і запасів нафти.


ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ

1.1 Класифікаціязапасів 2001

Класифікація запасів іресурсів нафти і горючих газів встановлює єдині для Російської федераціїпринципи підрахунку і Державного обліку запасів і ресурсів нафти, газу таконденсату.

У 2001 р. наказом Міністерством природних ресурсів (МПР) Росії була затверджена тимчасовакласифікація корисних копалин і нафти з поділом їх на категорії А(Детально розвідані), В (попередньо розвідані), С (запаси розвіданихродовищ складного геологічної будови і слабо розвідані) та С (перспективні).

Згідно даноїкласифікації до категорії А відносяться запаси поклади або її частини, вивчені здетальністю, що забезпечує повне визначення типу, форми і розміру поклади,ефективної нафто-і газонасиченої товщини, типу колектора, характерузміни колекторських властивостей, нафто-і газонасиченості продуктивнихпластів, складу і властивостей УВ і основних особливостей поклади, від якихзалежать умови розробки останньої (режим роботи, продуктивність свердловин,пластові тиски, дебіти УВ, гідро-і пьезопроводності). Запаси категорії "А"підраховуються по поклади (її частини), разбуренной відповідно до затвердженогопроектом розробки родовища нафти і газу.

Категорія В - запаси покладуабо її частини, нафтогазоносність якої встановлена ​​на підставі отриманняпромислового припливу УВ в свердловинах, розташованих на різнихгіпсометричних відмітках. Всі характеристики поклади, пласта і містяться УВ,а також основні особливості покладу, що визначають умови її розробки,вивчені в ступені, достатньому для складання проекту розробки поклади.Запаси категорії "В" підраховуються по поклади (її частини), разбуреннойвідповідно до затвердженої технологічною схемою розробки або проектомпромислової розробки.

Категорія С-запаси поклади або їїчастини, нафтогазоносність яких встановлена ​​на підставі отриманих всвердловинах промислових припливів УВ (частина свердловин випробувана випробувачемпластів КІІ-95) та позитивних...


Страница 1 из 18Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок