Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Геология » Основи четвертінної геології

Реферат Основи четвертінної геології

Категория: Геология

МІНІСТЕРСТВОосвіти и науки України

Київськийнаціональний університет імені Тараса Шевченка

Геологічнійфакультет

Кафедрагідрогеології та інженерної геології

заочноформа навчання

РЕФЕРАТ

знавчальної дісціпліні

"Геоморфологія"

натему

"ОСНОВИЧЕТВЕРТІННОЇ ГЕОЛОГІЇ "

Київ- 2011


ОСНОВИЧЕТВЕРТІННОЇ ГЕОЛОГІЇ

четвертини(Антропогенових) система істотно відрізняється від інших систем фанерозою и їїВивчення віділілося в окрему наукову дісціпліну - четвертинах геологію. Її відокремленняобумовлених своєрідністю вікорістовуваніх методичних прійомів Дослідження испеціфікою комплексу проблем, Що вірішуються. Четвертинах Період - Останній ивідносно короткий (1,8 млн.р.) відрізок геологічної Історії, Упродовж Якогорельєф земли, площі и контур її морів и суші практично не відрізняліся відСучасній. Морські відкладі переважають у складі четвертінної системи. Проти їхВивчення пов'язане з великими складнощамі. Того Основним об'єктом четвертінноїгеології залішаються відкладі, розвінені в межах суші, де панують контінентальнівідкладі. Контінентальні четвертінні відкладі пошірені на поверхні сушіпрактично всюди, утворюючі суцільній зімкнутій покрив або локалізуючісьпереважно в депресіях рельєфу.

Зазвічайсмороду складають роз'єднані тіла, Що знаходяться в складаний взаємовідносінах приляганняи латеральних переходів, частіше Усього розташованіх на різновісотніх рівнях.Тому їх генезис, умів утворення и вікові відмінності Неможливо зрозуміті безаналізу Історії розвітку рельєфу.

Томупервинного Значення набуваються геоморфологічні Дослідження Як передумовилітогенетічніх и стратіграфічніх споруд.

Великастрокатість літологічного складу и складаний будова покривив четвертиниКонтинентальний відкладів сильно ускладнюють фаціальній аналіз, беззастосування Якого Важко або Неможливо вірішіті генетичні и стратіграфічніЗавдання. Цей аналіз успішно здійснюється Тільки на базі вчення про генетичнітіпі континентального відкладів.


генетичнітіпі континентального відкладів

Підгенетичними типами розуміються комплекси осадовіх утворень, з тіснімпарагенезис, причинно обумовлені діяльністю Певного панівного чинниківакумуляції.

Кожномугенетичному типу властіві особлива форма залягання складових Його відкладів, їхПросторово и генетичний зв'язок з Певної формами и елементами рельєфу, акож стадіями їх розвітку и спеціфічні закономірностямі латеральної ивертікальної фаціально-літологічної мінлівості.

Тількивіділення генетичних тіпів дозволяє Розробити надійну методику розчленовуванняи кореляції розрізів ціх відкладів и їх картування.

Усіконтінентальні четвертінні відкладі поділяються на два класи: кор вівітрюванняи осадовіх відкладів. Клас кор вівітрювання включає елювіальній ряд; класосадовіх відкладів - п'ять рядів: субаерально-фітогенній, схилах, водний,льодовіковій и вітровій. Відкладі підземно-водного ряду, Що включає осадові відкладіпечер и джерел, грают незначна роль в загальному четвертинах покріві суші.

Елювіальнійряд

Цейряд віділяється в особливий клас кор вівітрювання. Процес Формуванняелювіальніх утворень пов'язаний з вівітрюванням різніх гірськіх порід Підвпливим фізічніх, хімічніх и біогенніх чінніків. У межах елювіального рядувіділяються Дві генетичні групи: власне елювій и грунти.

Елювій- Топографічно НЕ зміщені продукти Зміни корінніх порід. Найчастіше - ріхліутворення, розташовані на Материнський корінніх породах, продуктами руйнуванняякіх є.

Літологічнійсклад елювію и потужність кор вівітрювання визначаються:

-Клімат;

-склад гірськіх порід;

-рельєф поверхні;

- годину(Трівалість процесів вівітрювання).

Найбільшпотужні (80-100 м и Більше) кору вівітрювання на магматічніх и метаморфічніхпородах відомі в тропічніх и субтропічніх зонах, де поєднуються вісокіТемпература, значний вологість, відносно вірівнюється по рельєфу и трівалостігодині Формування.

У нихчітко віражах вертикальна зональність (від низу до верху): початкова порода -дезінтегрована дресвяніста зона (уламкі гірськіх порід и мінералів) - глиниста(Гідрослюдісто-монтморілонітово-бейделітова) -каолінітувато-каолініто-гібсітова - зона гідрооксідів Fe и Al.

Елювіальніутворення є одним з основних джерел Початкова матеріалу, Що розносітьсярізнімі агентами денудації.

грунти- Особлива генетично група елювіального ряду, Що є Поверхнево Частина корвівітрювання. Їх Розвиток тісно пов'язаний з підстілаючімі Материнськийутвореннями (створюють їх мінеральну основу) i Зі значний взаємодією з Рослінпокривив суші, Що віклікає біолого-хімічний кругообіг речовіні. При цьомуВажливе Значення має складення Поєднання хімічного розкладання мінеральної основигрунтів (утворення ґрунтового елювію) i накопиченням перегній, або гумусу.

Такимчином, грунт є складаний геобіологічною системою, Що істотно відрізняється відзони підгрунтя.

Поширеннягрунтів, їх склад залежався от біокліматічної обстановки, складу Материнськийпорід, рельєфу поверхні и положення рівня грунтових вод. В.В. Докучаєв наОснові Вивчення розподілу и різного Поєднання вказаніх природніх чінніківвісунув положення про будинок широтно (чі горизонтальні) зональність грунтів нарівнінах и вертикально в гірськіх районах. За цією схемою намічена закономірнаЗміна ґрунтового покривив у міру переходу від полярних широт до екваторіальніх.

грунтиподіляються на Дві підгрупі:

- автоморфні(Зональні) - найшірше розвінені и формують у умів, коли положення рівня грунтовихвод и висота їх капілярного підняття знаходится глибше за нижню межу грунту.При цьому відбувається аерація грунтів, вертикальної просочування в нихАтмосферний опадів. В результаті нізхідні водні Розчини спріяють міграціїЧастина продуктів вівітрювання и ґрунтоутворення. Деякі з них відаляються з грунту,Інші віносяться з Його верхньої частині, накопічуючісь в Нижній;

- гідроморфні(Інтразональні) - пріурочені в основному до різніх зниженою. Головне значення вїх формуванні має високе приповерхневих положення рівня підземніх грунтових води зон їх капілярного підняття. Тому грунт Постійно або велику Частину годинінасіченій водою, и вертикальні просочування атмосферних опадів стає неможливим,утруднюється вступ кисня, Що віклікає відновні Умови середовища. Продуктивівітрювання НЕ відаляються з грунту, а окісні сполуки заліза переходять узакісні.

Доцього типу грунтів відносяться торф'яно-глеєві (болотяні) грунти и солончаки.

Субаерально-фітогеннійряд

До відкладівсубаерально-фітогенного ряду відносяться автохтонні торфовища, які єакумулятівнімі утвореннями. Серед них віділяється два типи торфовіщ.

Нізовінніторфовіща формують в зниженя ділянках рельєфу. Смороду широко пошірені на місціОзерний водойм в результаті їх закономірного стадійного заростання иперетворення на болота. При цьому відбувається поступова послідовна Змінаторфотворніх рослин, Що відбівається в Назв шарів торфу: Очеретяний,Очеретяна-осокові, осоково-гіпновій, гіпновій. Спостерігається Як бі етапністьпроцесу ґрунтоутворення:

1 -накопиченням живої органічної Масі внаслідок щорічного приросту рослин(Торфоутворювачів);

2 -накопиченням торфу в результаті відмірання и неповного розпаду залішків вихіднихрослин.

Нізовінніторфовіща утворюються кож в межах суходолів, в заплавах річок. У ціх уміврозвінені Лісові торфу, трав'яні и гіпнові торфу.

Верховіторфовіща утворюються на вододілах у більшості віпадків в зонах тайги илісотундрі. Умови їх Формування часто пов'язані з наявністю водотрівів, Щоспріяє значному перезволоженню, місцевому застою дощовіх и сніговіх опадів.Головними торфоутворювачамі тут являються сфагнові Мохі.

...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок