Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Геология » Дослідження роботи свердловини

Реферат Дослідження роботи свердловини

Категория: Геология

Кафедра В«ВТЛі гідравліки В»

Курсоваробота

З дисципліниПідземна гідромеханіка

На тему Дослідженняроботи свердловини

2010


Реферат

Вкурсовій роботі досліджується гідродинамічні та інші характеристики роботисвердловини. Розглядається режим витіснення нафти водою з пласта в свердловину.Такий режим називається водонапірний. Нафта і вода в пласті рухаютьсяодночасно, поступово нафту витісняється в свердловину, а пласт заповнюєтьсяводою. В результаті проведених досліджень було встановлено, що чим ближчеположення кордону ВНК до свердловини, тим вище дебіт. Курсова робота виконана на25 сторінок, наведено 11 малюнків, 4 таблиці. Виконано побудову трьохіндикаторних діаграм, двох кривих депресії і двох гідродинамічних полів.Бібліографія включає в себе три джерела.


Введення

Підземна гідромеханіка -наука про рух рідини, газів та їх сумішей в пористих і тріщинуватих гірськихпородах. Підземна гідромеханіка розглядає особливий вид руху рідини -фільтрацію [2].

У нафтогазовій галузівона дозволяє визначити характер зміни швидкостей фільтрації і рухурідини, розподілу тиску по довжині пласта від контуру харчування досвердловини; визначення дебіту, коефіцієнта продуктивності, час проходженняфильтрующейся рідини від контуру до свердловини. Отримані дані дозволяютьвирішувати завдання прогнозування й контролю розробки нафтових, газових,нафтогазових і газоконденсатних пластів. Крім того, в рішенні враховуютьсяхарактер неоднорідності пласта, характер недосконалості свердловини.

Пласт розкритийгідродинамічно досконалої свердловиною, така свердловина є теоретичною тавикористовується для навчальних розрахунків. Існує чіткий поділ між водної танафтової зонами, що свідчить про поршневому витисненні, якеприймається при теоретичних розрахунках [1].

Витіснення нафти водоює одним з основних методів підвищення продуктивності пласта. Цей методзастосовується в Російській Федерації та за кордоном, так як він один зпорівняно простих методів застосовуваних при видобутку нафти після того яквичерпалася природна енергія пласта [3].

Основою методу єзакачування води в продуктивний пласт через нагнітальні свердловини. Можутьзастосовуватися рядні, контурні і точкові системи заводнення.


1. Теоретична частина

Заданий процес єприкладом роботи свердловини на водонапірної режимі. Нафта витісняється у видобувнусвердловину з продуктивного пласта під дією напору води закачується внагнітальну свердловину. У нафтоносному контурі утворюються водна і нафтовачастини, а так само водонефтяной контакт [1].

При відборі рідини зсвердловини частинки рідини в пласті будуть рухатися по горизонтальнимпрямолінійним траєкторіях, радіально сходяться до центру свердловини. Такийфільтраційний потік називається плоскорадіальним. У початковий момент часу,при наявності в пласті тільки нафти можна застосувати розрахункову схему (рис.1) іЗалежно для плоскорадіального фільтраційного потоку.

Малюнок1 - Схема плоскорадіального фільтраційного потоку [1]

Результати дослідження свердловини надекількох режимах наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 - Результати дослідженнясвердловини

Дебіт свердловини Q, м3/сут 12,4 29,0 45,1 50,2 57,4 65,8 Тиск на вибої свердловини рс, МПа 10,2 8,7 7,3 6,8 6,2 5,4

Для того щоб визначити, за якимзаконом відбувається фільтрація нафти в початковий момент часу, необхідно поданими дослідження свердловини побудувати індикаторну діаграму. При цьомунаносяться точки, і підбирається теоретична індикаторна діаграма (рисунок2).

Малюнок 2 - Індикаторна діаграма

Розглянемо задачу провитісненні нафти водою в умовах плоскорадіального руху за законом Дарсі впласті, зображеному на малюнку 3. На контурі харчування радіусу RК підтримується постійний тискрк, на вибої свердловини радіуса rс -постійний тиск рс, товщина пласта h і його проникність k також постійні. Позначимо через R0 і rнвідповідно початкове і поточне положення контуру нафтоносності,концентричні свердловині і контуру харчування, через рв і рн - тиск у будьточці водоносної і нафтоносній області відповідно, через р - тиск намежі розділу рідин.


Рисунок 3 - Схема пластапри плоскорадіальном витісненні нафти водою

У випадку сталогоплоскорадіального руху однорідної рідини і якщо ізобари, збігається вНаразі з контуром нафтоносності, прийняти за свердловину, то розподілтиску і швидкість фільтрації в водоносної області можна виразити так:

(1)

(2)

А якщо цю ж ізобари,збігається з, прийняти за контур харчування, торозподіл тиску і швидкість фільтрації в нафтоносній області можна записатитак:

(3)

(4)


Тиск на кордонірозділу рідин p ​​знайдемо зумови рівності швидкостей фільтрації нафти і води на цьому кордоні, для чогоприрівняємо (1) і (3) при В результаті отримаємо

(5)

Визначимо характеристикирозглянутого плоскорадіального фільтраційного потоку нафти і води.

1. Розподіл тиску в водоносної інафтоносної областях знайдемо з рівнянь (1) і (3), підставивши в них значеннятиску на межі розділу p з (5).В результаті отримаємо

, при; (6)

, при. (7)

2. Швидкості фільтрації рідинвизначаємо

при; (8)

при. (9)


З формул (8) та (9) видно, що швидкості фільтрації, як води, так і нафтиростуть в часі (так як знаменник у зазначених формулах зменшується підчасу).

3. Дебіт свердловини Q знайдемо, помноживши швидкість фільтрації на площу:

(10)

(11)

При постійній депресії дебіт свердловини збільшується підчасу, тобто з наближенням до неї контуру нафтоносності. Такемимовільне збільшення дебіту нафти перед проривом води в свердловинупідтверджується і промисловими спостереженнями. При формула (10) перетворюється вформулу Дюпюї.

4. Час проходження частинкою рідинизаданої ділянки від до визначаємо

(12)

5. Час витіснення всієї нафти водою T знайдемо, підставивши в рівняння (12). В результатіотримаємо (нехтуючи в порівнянні з)

(13)


6.Визначаємокоефіцієнт продуктивності за формулою

.(14)

7.Для визначення лінійності фільтрації визначимо число Рейнольдса за формулоюЩелкачева В.Н.:

, (15)

свердловинафільтрація нафту плоскорадіальний

де кінематичний коефіцієнт в'язкості води, визначуванийза формулою [1]

. (16)


2. Математичнийрозрахунок

2.1 Дослідженняфільтрації при різному положенні радіусу водонефтяного контакту

Розрахуємо коефіцієнтфільтрації за формулою (11) взявши значення з графіка на малюнку 2:

Для визначення законуфільтрації визначимо швидкість фільтрації води у свердловини за формулою (2):

Для визначеннялінійності фільтрації знайдемо число Рейнольдса за формулою (15):

.

Отже, Re <0,032 - вода фільтрується полінійним законом.

Дослідження свердловини приrВНК = 0,4 RК

rВНК = 0,4 в€™ 850 = 340 м.

За формулою (5) визначаємотиск на кордоні ВНК:


Дебіт визначаємо заформулою (10):

Визначаємо коефіцієнтпродуктивності за формулою (14):

Розподіл тиску вводоносної і нафтоносної областях визначається за формулами (6) і (7).

При r = 150м:

Розподіл швидкостейфільтрації визначаємо за формулами (8) і (9). При r = 150 м:

Результати розрахункутиску і швидкостей фільтра...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок