Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Геология » Аналіз ефективності методів радіометрії при виявленні та оцінці характеру насичення колекторів (на прикладі родовищ Західно-Сибірської рівнини)

Реферат Аналіз ефективності методів радіометрії при виявленні та оцінці характеру насичення колекторів (на прикладі родовищ Західно-Сибірської рівнини)

Категория: Геология

Кафедразагальної та прикладної геофізики

Курсоваробота

поГІС на тему:

Аналізефективності методів радіометрії при виявленні та оцінці характеру насиченняколекторів

(наприкладі родовищ

Західно-Сибірськоїрівнини)

Виконав:студент групи 4151

Фоменко П.А.

Перевірив:Неретін В. Д.

Петров Л. П.

Дубна,2005


ЗМІСТ

Введення

І. Характеристикаядернофізіческіх і плотностних властивостей гірських порід і насичують їх флюїдів врозрізах Західно-Сибірської рівнини.

ІІ. Техніко-методичніможливості методів радіометрії при виявленні та оцінці характеру насиченняколекторів.

ІІІ. Основнігеологічні результати застосування методів радіометрії при виділеннігазонасичених порід і вивченні будови покладів.

Висновок

СписоклітературиВСТУП

Актуальністьпроблеми. ВНині в межах Західно-Сибірської рівнини відкриті всі типинафтогазових покладів: газові, газоконденсатні, нафтові, газові тагазоконденсатні поклади з нафтовою облямівкою, нафтові з газовими шапками.

Важливароль при вивченні цих родовищ належить геофізичним методам досліджень.Тому вирішення питання підвищення геологічної ефективності геофізичнихметодів на етапі розвідувальних робіт набуває винятково важливогонародногосподарське значення.

Метаі завдання досліджень. На підставі аналізу можливостей та узагальнення результатів дослідженьокремих геофізичних методів з використанням даних по фізичних властивостяхгірських порід удосконалити набір методів і методики виділення колекторів таоцінки характеру їх насичення при пошуку, розвідки нафтових і газових родовищЗахідно-Сибірської рівнини.

Основнізавдання досліджень: 1) вивчення ядернофізіческіх, плотностних властивостей гірських порід і насичують їхфлюїдів в розрізах Західно-Сибірської рівнини; 2) виявлення на основі аналізугеологічних даних і ядернофізіческіх властивостей гірських порід можливостейокремих геофізичних методів по виділенню та оцінці характеру насиченняколекторів; 3) удосконалення набору методів радіометрії та методиквиділення колекторів і оцінки характеру їх насичення на родовищах нафти ігазу Західного Сибіру.

Практичнацінність і реалізація. Практичне використання рекомендованого набору та методики застосуванняметодів радіометрії дозволяє істотно підвищити достовірність промислово-геофізичноїінформації та в ряді випадків одержати принципово важливі відомості про будовугазонафтових покладів.

I. КОРОТКАХАРАКТЕРИСТИКА ЯДЕРНОФІЗІЧЕСКІХ І плотностная ВЛАСТИВОСТЕЙ ГІРСЬКИХ ПОРІД і насичуєЇХ флюїдів в РОЗРІЗАХ Західно-Сибірської рівнини

Показаннянейтронних методів і дані свердловинних гравіметричних спостережень визначаютьсявідповідно нейтронними і плотностнимі характеристиками середовищ, що оточуютьсвердловинний прилад, і геометрією вимірювань. На знанні нейтронних і плотностниххарактеристик гірських порід засновані способи застосування нейтронних методів ігравітаційного каротажу, визначення оптимальних умов вимірювань,встановлення зв'язку показань з властивостями досліджуваних середовищ, кількіснаінтерпретація.

Дляз'ясування основних закономірностей у зміні теплових нейтронних властивостейгірських порід (часу життя і коефіцієнта дифузії теплових нейтронів), атакож для правильного техніко-методичного застосування імпульснихнейтрон-нейтронних методів при літологічний розчленування розрізу і визначенняхарактеру насичення колекторів використовуються програми, що реалізують на ЕОМрозрахунки нейтронно-дифузійних характеристик мінерального каркасу (скелета)гірських порід за даними гранулометричного і мінералогічного складу,хімічного та спектрального аналізів керна. Ці роботи свого часу дозволиливизначити оптимальні варіанти розрахунків нейтронно-дифузійних параметрівскелета гірських порід, показали, що значення часу життя і коефіцієнтадифузії теплових нейтронів, визначені розрахунком за сукупністю даниххімічного та спектрального аналізів, найбільшою мірою відповідають цимвеличинам, визначеним за точковим замірами при імпульсному нейтрон-нейтронномуметоді дослідження свердловин.

Значеннячасу життя і коефіцієнта дифузії, розраховані за даними хімічного таспектрального аналізів, можуть бути застосовані для кількісних розрахунківтеплових нейтронних властивостей гірських порід.

Наявнінайбільш численні аналізи мінералогічного і гранулометричного складупридатні для простежування тільки найбільш загальних закономірностей в характерізміни теплових нейтронних властивостей і не повинні застосовуватися длякількісних визначень.

Здопомогою лабораторних аналізів керна перевіряються залежності між вмістомглинистого матеріалу і розподілом мінералів в гранулометричних фракціях.Результати показують, що калій міститься, в основному, в скелеті породи як інайбільш низькоактивних складова - кварц і переважну кількістьмінералів важкої фракції.

Відзначаєтьсяпорівняно висока природна радіоактивність поліміктових колекторів. Якпоказав аналіз, для колекторів поліміктовимі складу вклад скелета вгамма-активність породи зазвичай перевершує внесок глинистого цементу. Цимпояснюється практична відсутність зв'язку між глинистих ігамма-активністю розглянутих колекторів. Викривляє фактором при оцінціглинястості служить також загальновідома мінливість мінералогічного складускелета і цементу проникних полімінеральних порід.

Змістосновних (без кварцу) породоутворюючих мінералів (польові шпати, слюди), атакож мінералів важкої фракції, що визначають рівень природноїрадіоактивності породи, не підкоряється в Західно-Сибірської рівнині небудьстрогим закономірностям як в межах окремих літолого-стратиграфічнихпідрозділів, так і в цілому по розрізу.

Врезультаті вивчення матеріалів спектрального кількісного аналізувстановлено, що в розподілі мікроелементів у породах різноголітологічного складу відсутня будь узгодженість. Максимальнізмісту окремих мікроелементів можуть бути приурочені до того чи іншого типупорід поза всяким зв'язком з літології, гранулометричним складом таглинисті.

Заданими лабораторних аналізів зазначається, що радіоактивність пластових вод,нафт і газів по Західно-Сибірської рівнині на один-два порядки нижчерадіоактивності скелета породи та їх вклад в загальну радіоактивність пренебрежимомалий.

Заскладом глини Західно-Сибірської рівнини є полімінераль. Основнимимінералами, складовими глини, є монтморилоніт, гідрослюди, їхзмішано-шарові освіти, каолініт, хлорит, Ілліт та інші. Так,природна радіоактивність глин хлорітовие складу може бути істотнонижче гамма-активності поліміктових пісковиків. Монтморіллонітовую ігідрослюдисті склад глин підвищує їхню природну радіоактивність. У всіхрозвідувальних районах по розрізу відзначається строкате чергування глин різногомінералогічного складу. Особливо непостійні за мінералогічним складомглинисті породи верхніх частин розрізу. Цим пояснюються, зокрема,наголошувані в глинах верхнемелового віку значні змінигамма-активності, практично перекривають весь діапазон змінирадіоактивності порід в розрізі.

Загамма-активності виділяється основний регіональний репер-товща бітумінознихглинистих відкладень баженовской свити на кордоні нижньокрейдових і юрськоговіку. Природна радіоактивність їх досягає 20-80 мкР/год, щозначно (до 5-20 разів) перевищує рівень, відповідний глинам.

Гамма-активністьв умовах розрізів Західно-Сибірської рівнини не залежить від характеру насиченняпорід, за винятком газонасичених колекторів, де вона відображаєрадіоактивність скелета і цементу пір. У газонасичених пластах реєстраціягамма-квантів йде зі сфери більшого радіуса, чим у цих же шарах, аленасичених рідинами і гамма-активність їх відображає радіоактивність скелета іцементу пір. При наявності проникнення в цих пластах гамма-активність спотворенаекрануючим впливом який проник фільтрату і п...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок