Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія
> Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки
> Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Українські реферати та твори » Финансовые науки » Економічний аналіз власного капіталу ТД "Агат"

Реферат Економічний аналіз власного капіталу ТД "Агат"

ВСТУП

Розвиток ринкових відносин в суспільстві призвело до появицілого ряду нових економічних об'єктів обліку та аналізу. Одним з них єкапітал підприємства як найважливіша економічна категорія і, зокрема,власний капітал. Значимість останнього для життєздатності та фінансовоїстійкості підприємства настільки велика, що вона отримала законодавчезакріплення в Цивільному кодексі РФ в частині вимог про мінімальну величинуСтатутного капіталу, співвідношень Статутного капіталу і чистих активів;можливості виплати дивідендів в залежності від співвідношення чистих активів ісуми Статутного та резервного капіталу.

Реформування російськоїекономіки робить дуже важливою проблему формування та ефективноговикористання власного капіталу організацій. У свою чергу раціональнеуправління власним капіталом вимагає формування та подальшоговдосконалення системи комплексного економічного аналізу власногокапіталу підприємств, оскільки недостатня розробленість методології таметодів економічного аналізу не дозволяє правильно визначати стратегічнінапрямки розвитку, погіршує результативність управління інвестиційноюполітикою, ускладнює процес накопичення капіталу і, в кінцевому рахунку, веде дозниження ефективності діяльності не тільки окремих організацій, але й усієїекономіки країни.

Система комплексного економічного аналізу власногокапіталу, по-перше, допомагає виявити основні складові власногокапіталу та визначити наслідки їх змін для фінансової стійкості,по-друге, дозволяє оцінити його рентабельність, ефективність інвестування тавикористання, обгрунтувати варіанти управлінських рішень і спрогнозуватирезультати реалізації цих рішень. Методика такого аналізу повинна враховуватиособливості організацій різних організаційно-правових форм та галузевоїприналежності. При цьому аналіз повинен здійснюватися не по окремій групіотриманих показників, а по всій сукупності, що сприяє виявленнюприхованих резервів підвищення ефективності використання власного капіталу тазниження ризику інвестування.

Аналіз власногокапіталу підприємств також необхідний для розробки стратегічноїінвестиційної та фінансової політики підприємства. Важливе значення при цьомумають показники, що характеризують фінансовий стан підприємства. Оцінкавласного капіталу є основою для розрахунку більшості з них.

Основна проблема для кожного підприємства, яку необхідновизначити - це достатність грошового капіталу для здійснення фінансовоїдіяльності, обслуговування грошового обігу, створення умов дляекономічного зростання. Ця проблема для багатьох підприємств залишається покиневирішеною, про що свідчить значний недолік власногооборотного капіталу. Отже, існує об'єктивна потреба увсебічному вивченні та аналізі власного капіталу господарюючих суб'єктів.

Метою даної курсовоїроботи є розробка рекомендацій щодо підвищення ефективностівикористання власного капіталу підприємства.

Відповідно допоставленою метою в курсовій роботі визначені наступні завдання:

-проаналізуватидинаміку і структуру джерел формування майна підприємства, включаючианаліз динаміки власного капіталу по складу, аналіз складу і структуривласного капіталу;

-провести розрахунок таоцінку фінансових коефіцієнтів за участю власного капіталу;

-проаналізуватиефективність використання власного капіталу підприємства шляхом розрахунку іаналізу показників ділової активності, рентабельності власного капіталу тарозрахунку і аналізу фінансового левериджу;

-спрогнозуватиефективність використання власного капіталу підприємства шляхом прогнозувеличини власного капіталу за наступний звітний період.

Об'єктомдослідження є торговельне підприємство ТД В«АгатВ».

Предметомдослідження є власний капітал даного підприємства.

Для вирішення завдань булавикористана інформація про фактичних економічних і фінансових показників ТДВ«АгатВ». Також при написанні курсової роботи використовувалися дані первинногообліку та звітності підприємства.

Теоретичноюі методологічною основою дослідження слугують праці вітчизняних авторів вгалузі економічного аналізу власного капіталу організацій,законодавчі та нормативні акти РФ, дані, опубліковані в економічнійлітературі та періодичних виданнях.

У данійкурсовій роботі для отримання, обробки та аналізу вихідних матеріаліввикористовувалися різні методи дослідження: загальнонаукові (аналіз і синтез,індукція і дедукція, деталізація та узагальнення, аналогія, системність ікомплексність), а також конкретно-наукові методи і прийоми (факторний аналіз,порівняння, групування, математична статистика, кореляційно-регресійний аналізта ін)

Впроцесі роботи над даною курсовою роботою використовувались: підручник для вузівпід редакцією Гіляровський Л.Т. В«Економічний аналізВ», в якомурозглядаються теоретичні основи сучасної концепції економічногоаналізу, обгрунтовуються методологічна база та методичні підходи до аналізуі оцінці динаміки і структури активів, капіталу, зобов'язань, доходів тавитрат, до оцінки руху грошових потоків господарюючих суб'єктів ринковоїекономіки, викладаються особливості змісту і методики проведення фінансовогоаналізу; навчальний посібник Любушин Н.П. В«Комплексний економічний аналізгосподарської діяльності В», в якому викладаються теоретичні і практичніоснови методології оцінки, діагностики і прогнозування фінансово-економічноїдіяльності, розглядаються практичні приклади розв'язання задач з виявленнярезервів зростання обсягів виробництва і продажів; навчальний посібник Баканова М.І.Економічний аналіз у торгівлі, в якому розглядаються питання фінансовогоаналізу власного капіталу і зобов'язань торговельних організацій, структури ідинаміки активів, викладається методика аналізу фінансових результатів іфінансового стану підприємств торгівлі.

Також при написанніданої курсової роботи використовувалася велика кількість періодичноїлітератури, такі як: В«Економічний аналіз: теорія і практикаВ», В«Довідникекономіста В»,В« Управлінський облік В»,В« Сучасна торгівля В»,В« Фінансовийменеджмент В»,В« Менеджмент в Росії і за кордоном В»,В« Бухгалтерський облік В»та інші.


1.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІАСПЕКТИ АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

1.1 Сутність, роль і формуваннявласного капіталу

Власний капіталявляє собою сукупність матеріальних цінностей і грошових коштів,фінансових вкладень і витрат на придбання прав і привілеїв, необхідних дляздійснення її господарської діяльності.

У російській практиці капітал підприємства часто розділяють накапітал активний і пасивний. З методологічної точки зору це невірно.Такий підхід є причиною недооцінки місця і ролі капіталу в бізнесі іпризводить до поверхневого розгляду джерел формування капіталу.Капітал не може бути пасивним, тому що є вартістю, що приноситьдодаткову вартість, що знаходиться в русі, в постійному обороті. Томубільш обгрунтовано тут застосовувати поняття джерел формування капіталу іфункціонуючого капіталу.

Структура джерел утворення активів (засобів)представлена ​​основними складовими: власним капіталом і позиковими(Залученими) засобами.

Власний капітал (СК) організації як юридичної особи взагальному вигляді визначається вартістю майна, що належить організації. Цетак звані чисті активи організації. Вони визначаються як різниця міжвартістю майна (активним капіталом) і позиковим капіталом. Звичайно,власний капітал має складну будову. Його склад залежить відорганізаційно-правової форми господарюючого суб'єкта.

Власний капіталскладається зі статутного, додаткового і резервного капіталу, нерозподіленогоприбутку та цільових (спеціальних) фондів (Рис.1.1.). Комерційні організації,функціонуючі на принципах ринкової економіки, як правило, володіютьколективної або корпоративною власністю.


Страница 1 из 17 | Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Поиск
Товары
загрузка...