Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Финансовые науки » Аналіз динаміки курсу індійської рупії

Реферат Аналіз динаміки курсу індійської рупії

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНФИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім І.І. МЕЧНИКОВА

ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ЕКОНОМІКИ І МЕХАНІКИ

Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин

Індивідуальна робота

на тему: Аналіз динаміки курсу індійської рупії

Студентки Райлян Катерини Євгенівни

Одеса - 2011


Зміст

Паритет купівельної спроможності тавалютний курс

Співвідношення реального та номінального обмінного курсу

Умови торгівлі і валютний курс

Чиста міжнародна інвестиційна позиція і валютний курс

Диференціал реальних процентних ставокі валютний курс

Рахунок поточних операцій і валютнийкурс

Монетарний підхід, модель портфельногобалансу і валютний курс

Інвестиції та валютний курс

Фіскальна політика і динаміка валютногокурсу

Встановлення валютного курсу в короткостроковому періоді

Список використаних джерел


Паритет купівельної спроможності і валютний курс

Е = Р/Pf;

Е - валютний курс, Р - рівень цін в Індії, Pf - рівень цін в країні іноземної валюти.

Якщо розглядати Паритет купівельної спроможності індійськоїрупії, то можна зробити висновок, що спостерігається певна залежність від зміни рівняцін в країні. Співвідношення зміни інфляції в США та Індії змінюється приблизнооднаково. Загальний рівень інфляції в Індії злегка перевищував рівень інфляції в СШАдо 2005 р., проте з 2006 р. рівень інфляції в Індії істотно перевищував рівеньінфляції в США. Саме в періоди найбільшої інфляції в Індії спостерігається девальваціявалюти. Таким чином, можна зробити висновок, що Паритет купівельної спроможностіпояснює зміну валютного курсу країни, однак, слід враховувати, що на курсвпливає безліч інших факторів. Курс за паритетом купівельної спроможності єідеальним курсом обміну валют, розрахованим як середньозважене співвідношення ціндля стандартного кошика промислових, споживчих товарів і послуг двох країн.Залежність валютного курсу від темпу інфляції особливо велика у країн з великимоб'ємом міжнародного обміну товарами, послугами і капіталами. Це пояснюється тим,що найбільш тісний зв'язок між динамікою валютного курсу і відносним темпомінфляції виявляється при розрахунку курсу на базі експортних цін. В ідеальній моделіформування курсу на основі тільки цін торгівлі двох країн один з одним реальнийвалютний курс дорівнював би курсом за паритетом купівельної спроможності. Емпіричнідані підтверджують, що прогнозування динаміки номінального валютного курсу наоснові паритету купівельної спроможності дає реалістичні результати в довгостроковомуперіоді.

Однак у короткостроковому періоді теорія ППС працює гірше, оскількиціни виявляють тенденцію до негнучкості. Під впливом короткострокових факторів реальнийвалютний курс нерідко демонструє значні коливання.

Співвідношення реального та номінального обмінного курсу

Q = E (d/f) * (P'f/P'd)

Q - реальний валютний курс, E (d/f) - номінальний валютний курс(Одиниця іноземної валюти, виражена в національній валюті), P'f - темп інфляції у зарубіжній країні, P'd - темп інфляції всередині країни.

Вивчивши динаміку співвідношення реального і номінального валютнихкурсів індійської рупії і долара США, можна відзначити, що з 2000 р. до 2010 р. номінальний валютний курс був вище, ніж реальний. У цей період рупія була переоцінена,що дуже негативно відображається на зовнішній конкурентоспроможності країни, зменшуєдоходи експортерів, і в загальному призводить до несприятливих для Індії умов зовнішньоготоргівлі. Це також підтверджується тим, що чистий експорт товарів країни тривалийчас є негативним.

Слід також зазначити, що протягом розглянутого періодурізниця між номінальним і реальним валютним курсом була досить суттєвою,що ще раз свідчить про те, що країна перебуває в невигідному зовнішньоторговельномуположенні.

Умови торгівлі і валютний курс

Даний графік ще раз свідчить про те, що країна не володієзовнішньоторговельної конкурентоспроможністю. Експорт почав істотно падати в порівнянніз імпортом ще в 2003 р. При цьому з 2000 р. чистий експорт становить від'ємну величину.

Слід відповісти, що експортні ціни в Індії зростали швидше,ніж імпортні, через завищений номінального валютного курсу по відношенню до реального.Імпорт позитивно залежить від валютного курсу (чим вище валютний курс національноїгрошової одиниці, тим більше одиниць іноземної валюти громадяни даної країни можутьотримати в обмін на 1 одиницю своєї валюти і, отже, тим більше імпортнихтоварів вони можуть купити, тобто імпортні товари стають для громадян країни щодобільш дешевими - на ту ж кількість одиниць своєї валюти вони отримують більше одиницьіноземної валюти, ніж раніше і тому можуть купити більшу кількість імпортнихтоварів, ніж раніше).

У 2008 р. спостерігається найбільший негативний скачок чистогоекспорту, що, у великій мірі, пов'язано зі світовою фінансовою кризою. При цьому істотнихзмін валютного курсу не спостерігається.

Чиста міжнародна інвестиційна позиція і валютнийкурс

Міжнародна інвестиційна позиція являє собою сукупністьекономічних показників, що відображають запаси зовнішніх фінансових активів та зобов'язанькраїни. За рахунок коливань валютного курсу країна може коригувати рахунок поточнихоперацій, стимулюючи приплив інвестицій. Індія - найпривабливіша для інвестицій країна,про що свідчить приріст іноземних інвестицій в країну і суттєве перевищенняінвестицій в країну над інвестиціями з країни. Це обумовлено фактором дешевшоюробочої сили, що істотно зменшує загальні витрати виробництва. Експорт Індіїв лютому 2011 р. склав, 6 млрд., що на 50% більше ніж у лютому 2010 р., імпорт зріс на 21,2% - до, 7 млрд. Таке зростання обсягу експортованих товарів пов'язаний з ростомпопиту з боку Північної Америки, Азії та Африки. Останнім часом, Індія, завдякинаявності великої кількості англомовних фахівців-професіоналів, стала аутсорсинговим місцем призначення для багатьохмультинаціональних корпорацій і популярним місцем для "медичного туризму". Індія також перетворилася на значного експортера програмного забезпечення,а також фінансових і технологічних послуг.

Однак збільшення кількості іноземної валюти всередині країнине робило істотного впливу на зміну валютного курсу.

Розрахунок чистої міжнародної інвестиційної позиції дозволяєоцінити національне багатство країни.

Диференціал реальних процентних ставок і валютний курс

Завдяки таким графіку можна сказати, що капітал в Індіївідрізняється високою мобільністю, тому простежується чітка і швидка реакція змінивалютного курсу при зміні процентних ставок. Спостерігається пряма залежністьміж змінами рівнів процентних ставок і валютним курсом. Політика "дешевихгрошей "знецінює валюту. Більш низькі процентні ставки призводять до відтокукапіталу, що чинить тиск у бік зниження валютного курсу.

Рахунок поточних операцій і валютний курс

Позитивним сальдо рахунку поточних операцій Індії було в періодз 2001 по 2004 рр..

В цілому ж була намічена тенденція негативного сальдо рахункупоточних операцій Індії. Враховуючи те, що рахунок поточних операцій - розділ платіжногобалансу країни, в якому фіксуються експорт та імпорт товарів і послуг, чистий дохідвід інвестицій і чистий обсяг трансфертних платежів, можна зробити висновок, що черезнегативного чистого експорту і великих сум, які отримують індійські студенти,які здобувають освіту в інших країнах, сам рахунок поточних операцій єнегативним. Активний платіжний баланс сприяє підвищенню курсу національноївалюти, оскільки збільшується попит на неї з боку іноземних боржників. Пасивнийплатіжний баланс породжує тенденцію до зниження курсу національної валюти, так якборжники продають її на іноземну валюту для погашення своїх зовніш...


Страница 1 из 2Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок