Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Безопасность жизнедеятельности » Оцінка травмобезопасності виробничого устаткування

Реферат Оцінка травмобезопасності виробничого устаткування

Лекція № 6

Оцінкатравмобезопасності виробничого устаткування


Оцінка травмобезопасності виробничогообладнання проводиться згідно підпункту 10) пункту 1 статті 317 ТрудовогоКодексу РК, і відповідно до нього прийнятих Правил проведення обов'язковоїперіодичної атестації виробничих об'єктів за умовами праці,затверджених Наказом Міністра праці та соціального захисту населення РеспублікиКазахстан від 23 серпня 2007 року № 203-п.

Основними об'єктами оцінки травмобезопасностіє:

1) виробничеобладнання;

2) пристосування іінструменти;

3) забезпеченістьзасобами колективного захисту;

4) забезпеченістьзасобами навчання та інструктажу.

Підготовка до проведенняатестації роботодавцем

Для організаціїпроведення атестації виробничих об'єктів роботодавцем видаєтьсявідповідний наказ про створення атестаційної комісії у складіголови, членів та секретаря, відповідального за складання, ведення ізберігання документації по атестації виробничих об'єктів.

Всклад атестаційної комісії організації включаються керівник або йогозаступник, фахівці служб безпеки та охорони праці та інших підрозділівза погодженням, а також представники працівників організації.

Атестаційнакомісія організації:

1) складає повнийперелік виробничих об'єктів, цехів, дільниць та інших робочих місць,підлягають атестації, з виділенням аналогічних за характером виконуваних робіті умовами праці робочих місць;

2) становить повнийперелік небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища, що підлягаютьобстеженню (лабораторному та інструментальному дослідженню та оцінці) виходячиз характеристик трудового і технологічного процесів, застосовуваних видівобладнання та механізмів, сировини і матеріалів;

3) складає іподає на затвердження роботодавцю графік проведення атестаціївиробничих об'єктів організації;

4) присвоює кодивиробництвам, цехам, ділянкам, робочим місцям для проведенняавтоматизованої обробки результатів атестації робочих місць за умовамипраці;

5) формує необхіднунормативно-довідкову базу для проведення атестації виробничих об'єктів;

6) аналізує причинивиробничого травматизму та професійної захворюваності;

7) визначає на основіаналізу виробничого травматизму найбільш травмонебезпечні роботи, ділянкиробочих місць, технології, машини, механізми, верстати та обладнання;

8) у разі відсутностівласних можливостей з проведення атестації за умовами праці, визначаєспеціалізовану організацію і вносить пропозицію роботодавцю за висновкомз нею відповідного договору;

9) погоджує ззалученої спеціалізованої організацією і роботодавцем терміни проведенняатестації виробничих об'єктів з урахуванням обсягу робіт з атестації;

10) забезпечуєсприяння проведенню атестації за умовами праці;

11) здійснює контрольза атестацією виробничих об'єктів.

Оцінкаступеня шкідливості й небезпечності праці на підприємстві включає крім іншихаспектів аналізу оцінку виробничого устаткування, пристосувань іінструментів на основі діючих нормативних правових актів з безпеки іохорони праці, державних і галузевих стандартів, правил та інструкцій збезпеки та охорони праці і залежить від їх технічного стану,відповідності паспортним параметрам і вимогам технології виробничогопроцесу.

Оцінка травмобезопасностіпроводиться шляхом перевірки відповідності виробничого устаткування,пристроїв та інструменту, а також засобів навчання та інструктажувимогам нормативних правових актів, з урахуванням наявності технічних паспортівабо сертифікатів безпеки встановленого зразка на виробничеобладнання.

Відсутність технічнихпаспортів і сертифікатів може бути компенсовано актами відповідностівиробничого обладнання нормативним вимогам безпеки на кожнуодиницю обладнання окремо із зазначенням конкретних конструктивних елементівбезпеки застосовуваних в даному обладнанні.

За відсутностітехнічних паспортів, сертифікатів або актів на окремі види обладнання,незалежно від їх технічного стану дається негативна оцінка натравмобезопасность і розглядається питання про необхідність призупинення їхексплуатації.

Оцінкатравмобезопасності виробничого устаткування, пристосувань іінструментів, забезпеченість засобами колективного захисту, а також навчання таінструктажу оформлюється Протоколом оцінки травмобезопасності та забезпеченостізасобами колективного захисту (додаток 2).

Оцінказабезпеченості працівників засобами індивідуального захисту:

1) для кожної професіївизначається забезпеченість працівників засобами індивідуального захисту (далі- ЗІЗ). Оцінка забезпеченості працівників ЗІЗ визначається за допомогоюзіставлення фактично виданих коштів з нормами безплатної видачіпрацівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобівіндивідуального захисту та іншими нормативними правовими актами з урахуваннямвпливу шкідливих факторів виробничого середовища;

2) при оцінцізабезпеченості працівників ЗІЗ одночасно проводиться оцінка відповідностівиданих ЗІЗ фактичному стану умов праці. Якість ЗІЗ повиннопідтверджуватися сертифікатами відповідності;

3) оцінка якості тазабезпеченості працівників ЗІЗ оформляється Протоколом оцінки якості тазабезпеченості працівників ЗІЗ (додаток 3). ОцінкаВ«ЗабезпеченийВ» ставиться тільки при повному забезпеченні працівників ЗІЗ ввідповідно до норм і умовами праці.

Сумарнаоцінка умов праці на робочих місцях

Сумарна оцінкастану умов праці на робочому місці складається з оцінок:

1) ступеня шкідливості танебезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудовогопроцесу;

2) ступенятравмобезопасності і забезпеченості засобами колективного захисту;

3) забезпеченостізасобами індивідуального захисту, їх якості та відповідності умовам праці.

Привідсутності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів абоВідповідно їх фактичних значень нормам безпеки, а також привиконанні вимог по травмобезопасності і забезпеченості працівників ЗІЗ,вважається, що умови безпеки праці на робочому місці відповідаєвстановленим вимогам безпеки праці.

Ввипадках, коли на робочому місці фактичні значення факторів виробничогосередовища перевищують існуючі норми, не дотримані вимоги потравмобезопасності, а забезпеченість працівників ЗІЗ не відповідаєіснуючим нормам, умови праці на такому робочому місці відносяться до шкідливихабо небезпечним.

Привіднесення умов праці до небезпечних, атестаційна комісія вносить пропозицію провжиття заходів з переоснащення або ліквідації робочого місця.

Атестаціювиробничих об'єктів атестаційна комісія оформляє актом атестаціївиробничого об'єкта з додатком проекту Плану щодо поліпшення іоздоровлення умов праці в організації та результатів атестації.

Порядокоформлення атестації виробничих об'єктів

Результати атестаціїоформляються у вигляді єдиного документа, що включає в себе обов'язкові розділи,а також містить додатки:

1) загальні відомості (повнеюридична назва організації, адреса, організаційно-правова формаорганізації, структура організації із зазначенням загальної чисельності працюючих іпо окремим виробничим підрозділам, в тому числі працюючих у шкідливихта небезпечних умовах праці, підстави для проведення атестації, відомості прозалучаються спеціалізованих організаціях, склад атестаційної комісії);

2) коротка технологіявиробництва (характер діяльності, використовувані технології, перелік всіхшкідливих і небезпечних виробничих факторів, небезпечного виробничогообладнання та процесів);

3) протоколиінструментальних і лабораторних досліджень умов праці;

4) протоколи оцінкитравмобезопасності;

5) протоколи оцінкизабезпеченості працівників ЗІЗ.


Складанняреєстру професійних небезпек

В рамках впровадженнясистеми управління охороною праці на виробництві рекомендується розробкареєстру професійних н...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок