Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Безопасность жизнедеятельности » Психологія безпеки та її місце в системі наук

Реферат Психологія безпеки та її місце в системі наук

Котик М. А.

Психологія безпеки як галузь психологічноїнауки

Будьнаука або її галузь (область науки) завжди має свій предмет і об'єктдослідження. Так, наприклад, об'єктом психологічної науки є головнимчином людина (ця наука вивчає і інші живі істоти), а предметом -закономірності психічного відображення їм об'єктивної реальності. Об'єктомпсихології праці є трудова діяльність людини, а предметом -психологічні фактори, що впливають на її процес і результати.

Психологічніпитання безпеки за традицією прийнято пов'язувати з психологією праці, і цеобставина, ймовірно, зумовило той факт, що вивчення цих питаньроками велося головним чином в області виробничого тасільськогосподарської праці - основних об'єктів дослідження даної галузіпсихології. Цьому сприяла й та обставина, що саме в названихвидах праці найбільш часто виникали нещасні випадки і тут вони носилинайбільш важкий характер, що спричиняло за собою найбільший збиток економічногоі соціального порядку.

Зрозвитком більш молодих галузей психології - військової, інженерної, авіаційноїі космічної - виявилося, що психологічний аспект безпеки у працівійськового або оператора (в тому числі льотчика, космонавта) [19, 79] не меншеактуальне, ніж у праці робітника. Тому в кожній з цих галузей сталисамостійно виділятися і вивчатися питання безпеки розглянутихвидів діяльності.

Слідвідзначити, що проблеми безпеки властиві не тільки тим видам діяльності, девикористовується техніка. Так, наприклад, праця слідчого, міліціонера, дедоводиться мати контакт із злочинцями, найчастіше виявляється більш небезпечним, ніжпраця звичайного робітника. У ньому мають місце і елемент високої небезпеки, ізасоби захисту, і необхідність ризику, і багато інших чинників, якіє об'єктом вивчення психології безпеки праці. Праця лікарявиявляється також нерідко пов'язаний з високою небезпекою заразитися і важкозахворіти, до того ж у діяльності лікаря існує небезпека заподіяти шкодухворому. Відомо, що, коли людина ненавмисно завдає ушкодженняіншому, він зазвичай переживає свою помилку важче, ніж тоді, коли завдаєтаке ж пошкодження самого себе. Тому небезпека помилитися в серйознійхірургічної операції або при застосуванні сильнодіючих ліківпереживається лікарем часто значно сильніше, ніж небезпека отримати травму навиробництві - робочим. Усвідомлення ступеня ризику, його необхідності, ціни помилки,використання засобів захисту і багато інших чинників, пов'язані з небезпекою, нерідкоприсутні і в діяльності спортсменів.

Зусього сказаного випливає, що психологічні проблеми безпеки працівластиві цілому ряду вельми різних видів діяльності. Звідси також випливаєвисновок, що не можна обмежувати коло цих проблем питаннями тількивиробничого і сільськогосподарської праці. Тому психологіюбезпеки, ймовірно, доцільно розглядати не як розділ психологіїпраці, а як деяку галузь психологічної науки, що вивчає психологічнийаспект безпеки в різноманітних видах діяльності.

Зв'язокпсихології безпеки діяльності з іншими галузями психологічної наукиграфічно представлена ​​на рис. 1.1.

Правомірністьданого підходу підтверджується і наступними міркуваннями. У наш часпсихологічні питання безпеки, в залежності від конкретного видудіяльності, досліджуються по-різному: існує свій підхід до вивченнябезпеки праці заводського робітника, свій - до безпеки шахтарів, своїмиспецифічними шляхами вивчається безпеку праці льотчиків, безпекадорожнього руху, безпеку спортивної діяльності та ін, тобтовідбувається підпорядкування цих досліджень специфіці окремих видів діяльності,їх дроблення виходячи з особливостей використовуваних в них знарядь. Фактично жіснує одна загальна психологічна проблема - вивчення закономірностейдіяльності людини в умовах фізичної небезпеки та пошук шляхів забезпеченняїї безпеки, в центрі якої стоїть людина - суб'єкт діяльності, а не їїзнаряддя. При такому підході до організації досліджень відкриваються можливостідля виявлення загальних психологічних закономірностей, властивих різним видамдіяльності, пов'язаним з небезпекою. І саме ці загальні теоретичніположення повинні лягти в основу приватних досліджень, що проводяться з урахуваннямспецифіки окремих видів діяльності, об'єднавши їх в єдине наукове русло.Тоді-то на загальній науковій базі стануть можливими і більш продуктивнідослідження безпеки в окремих видах діяльності, що сприяютьрозвитку і збагаченню всього цього наукового напрямку.

Виходячиз прийнятого нами підходу, можна дати наступне визначення виділеної намигалузі психології.

Психологіябезпеки - це галузь психологічної науки, що вивчає психологічніпричини нещасних випадків, що виникають у процесі праці та інших видівдіяльності *, та шляхи використання психології для підвищення безпекидіяльності.

*Оскільки трудова діяльність є найбільш поширеним видомдіяльності, то далі мова буде вестися головним чином про неї.

Об'єктомдослідження психології безпеки є різні види предметноїдіяльності людини, пов'язані з небезпекою.

Предметомдослідження даної області є:

психічніпроцеси, породжувані діяльністю і впливають на її безпеку;

психічністану людини, що позначаються на безпеці його діяльності;

властивостіособистості, що відбиваються на безпеці діяльності.

Психологія безпеки праці та ергономіка

Вжебагато років праця є предметом вивчення цілого ряду дуже різноманітнихнаук: фізіологи і гігієністи вивчають біологічний аспект праці та вплив нанього різних умов, психологи з праці та інженерні психологи - психічніпроцеси в трудовій діяльності, а також взаємодію людини з машиною, антропометрістивимірюють рухові можливості людини, фахівці з технічної естетикививчають вплив фактора краси на процес і результати праці, психологи, інженериі лікарі - питання безпеки праці і т. д. При цьому кожен фахівецьнамагається вдосконалити головним чином цікавить його аспект праці.

Однаквсі ці характеристики в трудовій діяльності виявляються тісно пов'язаними івзаємообумовленими, та удосконалення праці по кожному з цих показниківтак чи інакше веде до змін інших його показників, причому нерідко дозмінам несприятливим. На цю обставину вчені звернули увагу вжеблизько ста років тому. Вони висловили думку про доцільність створення єдиноїнауки про працю - ергономіки, призначеної для різнобічного вивченнятрудової діяльності з позицій окремих наук про працю і пошуків комплекснихшляхів її оптимізації за критеріями цих наук.

Нанеобхідність розробки комплексної науки про працю (ергономіки, ерголог, абоергонологія) вказували ще в перші роки Радянської влади російські вчені В. М.Бехтерєв і В. Н. Мясищев. У 1930 р. М. А. Бернштейн в роботі В«Сучаснабіомеханіка і питання охорони праці В»[21] вперше порушив питання проергономічному підході до вирішення проблеми безпеки праці. Відзначаючиобмеженість і консервативність професійного відбору як підходу допогодженням людини з технікою (навіть тварин складно відбирати іселекционировать), він підкреслює важливість ергономічного підходу допогодженням техніки і психофізіологічних можливостей людини.

В«Якщоне можна пристосувати працівника до знаряддя і обстановці, - писав Н. А. Бернштейн, -то слід пристосувати знаряддя і обстановку до працівника. Якщо не можна побудуватиз технічного розрахунку всю систему В«знаряддя - працівникВ», то слід по крайнеймірі 1) провести розрахунок працівника, В«беручиВ» його так, як він даний природою, і 2)розрахувати і побудувати знаряддя так, щоб узгодити у всіх деталях розрахунокцій другій частині системи з вже зробленим розрахунком першої частини, розрахуватизнаряддя так, щоб вся система була цільною і могла бездоганно працювати. Цеположення визначає роль і участь біомеханіки в галузі охорони праці В»[21, 3-4].Хоча Н. А. Бернштейн, як фізіолог, підкреслював важливість врахування біологічнихфакторів людини, його ідею про створення цілісної та бездоганно працюючої системиможна розуміти як прагнення до компл...


Страница 1 из 2Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок