Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Биографии » Російський лінгвіст Іван Олександрович Бодуен де Куртене

Реферат Російський лінгвіст Іван Олександрович Бодуен де Куртене

Категория: Биографии

Реферат

Вступ

Мовознавство

МОВОЗНАВСТВО(Лінгвістика) - наука про природну людську мову і взагалі про всіхмовах світу як індивідуальних його представників, загальні закони будови іфункціонування людського язика.Разлічают найбільш загальні і приватні розділимовознавства. Загальний, один з великих розділів мовознавства, займається властивостями,властивими будь-якій мові, і відрізняється від приватних мовознавчих дисциплін, яківиділяються в мовознавстві по своєму предмету - або за окремим мови(Русистика), або по групі споріднених мов (романістика).

Науковемовознавство зародилося на початку 19 століття у формі загального іпорівняльно-історичного мовознавства. Основні напрямки в історіїмовознавства: логічне, психологічне, младограмматіческого, соціологічне таструктурна лінгвістика.

Всучасному мовознавстві зберігається традиційно склалося поділдисциплін.

Дисциплінипро внутрішній устрій мови, або "внутрішня лінгвістика", до нихвідносяться: фонетика й фонологія, граматика (з підрозділом на морфологію тасинтаксис), лексикологія (з виділенням фразеології), семантика, стилістика ітипологія.

Дисциплінипро історичний розвиток мови: історія мови:

історичнаграматика, порівняльно-історична граматика, історія літературних мов, етимологія.

Дисциплінипро функціонування мови в суспільстві, або "зовнішня

лінгвістика ",а саме: діалектологія, лінгвістична географія, ареальная лінгвістика, соціолінгвістика.

Дисципліни,займаються комплексними проблемами і що виникають

настику наук: психолінгвістика, математична лінгвістика, інженерналінгвістика (розуміється інколи як прикладна дисципліна), прикладні, власнелінгвістичні дисципліни: експериментальна фонетика, лексикографія, лінгвостатістіка,палеографія, історія писемностей, лінгвістична дешифровка невідомих писемностейта інші.

Московськалінгвістична школа

Зкінця XIX століття в мовознавстві, як у західному, так і у вітчизняному, почалискладатися школи, в рамках яких розвивалися ті чи інші традиції вивченнямови: методологічні погляди на науку, вирішення принципових питаньвиникнення мов, їх еволюція і т.п.В Росії кінця XIX століття склалися двівеликі лінгвістичні школи - Московська і Казанська. Їх засновниками булидва великих російських лінгвіста - Пилип Федорович Фортунатов і ІванОлександрович Бодуен де Куртене. Природно, основні погляди на мову йспособи його вивчення В«батьків - засновниківВ» вплинули надалі і надослідження їх учнів. У колі наукових інтересів Фортунатова, наприклад, виходилипитання звукової еволюції мов, відношення мови і мислення, граматичнатеорія, теорія синтаксису і т.д. Фортунатов та його учні завжди відрізнялисястрогістю наукових досліджень. Серед його учнів були Шахматов, Покровський, Поржезінскій,Ляпунов, Томсон, Будді, Ушаков, Петерсон і другіе.Ідеі засновників школи та їхосновні наукові принципи зберегло наступне покоління лінгвістів Аванесов, Реформатський,Сидоров, Кузнецов. Це покоління відрізняли широта поглядів і інтерес до новихметодам дослідження мови. У науці в той час з'явився новий напрямок - фонологія.Саме ця проблема стала однією з центральних вже для третього поколінняпредставників Московської лінгвістичної школи. 30-е-40-е годаXX століття наоснові нових тоді структурних методів дослідження мови і вчення БодуенаДеКуртене про фонемі склалася фонологічна теорія. Новий напрямок отрималоназву Московської фонологічної школи, згодом вона стала широковідома у всьому світі.

ІванОлександрович Бодуен де Куртене (Ян Ігнацій) (1845-1929)

Біографія

Незвичайнапрізвище вченого сходить до стародавнього французькому родуДе Куртене, а предки йогоправили в Латинській імперії, державі, заснованій хрестоносцями вКонстантинополі. Пізніше одна гілка роду переселилася в Польщу, а сам ІванОлександрович належав до польських дворянам. Він народився в Радзимін поблизуВаршави, в частині Польщі, яка входила до складу Росії; закінчив Варшавськийуніверситет. Завершивши навчання за кордоном і захистивши у 29 років докторськудисертацію, Бодуен де Куртене поїхав викладати до Казанського університету.Саме в Казані він знайшов себе як учений: там склалася його наукова концепція.Пізніше де Куртене працював в Петербурзі, де у нього з'явилося теж багатоучнів. Він брав активну участь у політичному житті, виступаючи за права мовмалих народів Росії, за що в 1914 був арестован.В 1918 повернувся до Польщі, дезаймався політичною діяльністю. Помер БодуенДе Куртене у Варшаві 3 листопада1929.

Науковадіяльність

БодуенДеКуртене - найбільший російський і польський мовознавець.

Вінздійснив переворот у науці про мову: до нього в лінгвістиці панувалоісторичний напрямок, а язики досліджувалися виключно за письмовимипам'ятників. Бодуен доводить, що сутність мови - в мовної діяльності, ізакликає до вивчення живих мов і діалектів. Тільки таким шляхом можна зрозумітимовний механізм і перевірити правильність лінгвістичних описів. Важливістьцього нового підходу до вивчення мови можна порівняти з роллю, яку вприродничих науках відіграє принцип експерименту: без експериментальної перевіркитеорія мертва.

Працюючив Казані в 1874-1883 роках, вчений заснував Казанську лінгвістичну школу, врамках якої розквітнув талант видатного ученогоБогородіцкого, під йогобезпосереднім впливом проходило становлення чудових російськихлінгвістів XX векаЩерби і Поліванова. Пізніше він заснував і Петербурзьку школумовознавців.

УчніКуртене брали активну участь у розробці нових алфавітів для мовнародів колишнього СРСР.

СамБодуенДе Куртене втеченіе багатьох років вивчав різні індоєвропейські мови, якимиволодів настільки, що писав свої роботи не тільки російською і польською, але йна німецькій, французькій, чеській, італійською, литовською та іншими мовами. Вінпроводив по кілька місяців в експедиціях, вивчаючи слов'янські мови і прислівники,і при цьому ретельно записує всі фонетичні їх особливості. В той часподібна методика вивчення мови багатьом здавалася дивною: адже лінгвістикабула наукою кабінетної, кніжной.Его відкриття в області порівняльного(Типологічного) аналізу слов'янських мов передбачили появу ідей, якіпізніше знайшли своє відображення в роботах видатного типології-славіста Якобсона.З фонетичних робіт Бодуена виросла його теорія фонем і фонетичнихчергувань, яка досі зберігає свою наукову ценность.Теорія викладенав його В«Досвід фонетичних чергуваньВ» (1895). Логічним розвитком теорії фонемз'явилася створена Бодуеномтеорія листи. У ній було закладено багато основніідеї і поняття, що фігурують в сучасних роботах. Таким чином, Бодуен виступивосновоположником фонології і попередником теорії Трубецького.

Принципививчення фонетики і граматики для Бодуена де Куртене визначав психологічнийпідхід до мови. Новий етап у розвитку фонетики почався з народженнямекспериментальної фонетики. Вперше з'явилася можливість за допомогою приладіввивчати акустичні властивості голосового апарату людини. У зв'язку з цимБодуенДе Куртене розмежував дві різні дисципліни, вивчаючи звуки речі.Одназ них - це акустико-фізіологічна фонетика, що досліджує об'єктивні властивостізвуків за допомогою приладів. ДругойДе Куртене дав назву В«псіхофонетікаВ», протепізніше для неї встановився термін фонологія.

БодуенДеКуртене першим почав застосовувати в лінгвістиці математичні моделі. Довів, щона розвиток мов можна впливати, а не лише пасивно фіксувати всівідбуваються в них зміни. На основі його робіт виник новий напрям -експериментальна фонетика. У XX столітті в цій області вчені домоглисявидающіхсярезультатов.

ЛінгвістикуБодуен розглядав як психологічну та соціальну науку, займаючи позиціїпсихологізму, вважав єдиною реальністю мову індивідуума, проте в той жечас прагнув до об'єктивного підходу до мови, одним з перших поставив питанняпро точні методи в лінгвістиці, пропонував виділяти слова на основі строгихпроцедур. Вперше в світовій науці розділив фонетику на ...


Страница 1 из 2Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок