Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Право, юриспруденция » Види трудового договору (контракту)

Реферат Види трудового договору (контракту)

Введення

В Нині найбільше число дискусій в області правознавства ведуться по питань, пов'язаних з трудовим законодавством. Зокрема це стосується такого інституту трудового права, як трудовий договір.

Трудовий договір є найбільш поширеним підставою виникнення трудових відносин і одним з ключових інституцій всієї галузі трудового права. У числі підстав виникнення конкретного трудового відношення так чи інакше завжди присутній трудовий договір: або самостійно, або разом з іншими юридичними фактами (наприклад, обранням за конкурсом). Таким чином, трудові відносини носять переважно погоджувальну, тобто договірний характер.

В Трудовому кодексі РФ (далі - ТК) трудовий договір займає центральне місце і включає правові норми, що визначають поняття і сторони трудового договору, його зміст, порядок укладення та набуття чинності, правила оформлення прийому на роботу, переведення, зміни його істотних умов, а також припинення трудових відносин. Із застосуванням цих норм працівник і роботодавець стикаються протягом усього періоду дії трудового правовідносини, тому знання їх вельми важливо як для працівника, так і для роботодавця.

Можливість укладати трудовий договір означає для працівника право вільно вибирати роботу відповідно за своїми професійними і діловими якостями відповідав би йому доручається. У зв'язку з цим трудовий договір служить найбільш кращою для роботодавця правовою формою залучення громадян до праці, а для працівника - основним способом реалізації права на працю.

Але, навколо трудового договору як одного з основних способів правового опосередкування права громадян на працю сьогодні існує багато неясностей, які породжують деяке відчуття неврегульованості з даного питання. Одним з найбільш часто зустрічаються є питання, пов'язане з визначенням видів трудового договору.

Багатозначність терміну "трудовий договір" сама по собі вже передбачає наявність не одного, а декількох видів трудового договору, істотно різняться між собою або представляють різні явища соціально-правової дійсності.

Тому виділення, аналіз і класифікація видів трудового договору представляє не тільки теоретичний інтерес, а й має важливе практичне значення, дозволяє точніше і глибше пізнати соціально-правове призначення тієї чи іншої різновиди трудового договору, використовувати ці знання для більш ефективного регулювання трудових відносин, задоволення прав та інтересів працівників і роботодавців, а також інших осіб, залучених до сфери дії трудового договору.

Однак виділення видів трудового договору пов'язане з певними труднощами, існування яких обумовлено вже тим, що чинний Трудовий кодекс Російської Федерації не користується терміном "вид трудового договору", таке словосполучення в ньому не зустрічається. Але самі по собі види і різновиди трудового договору у Трудовому кодексі Російської Федерації не тільки виділяються, але і широко використовуються для диференціації прав і обов'язків учасників трудових відносин і в інших цілях.

Об'єктом дослідження в даній роботі є сам трудовий договір і його основні види, а також правовідносини, що виникають між працівником і роботодавцем при укладання і розірвання окремих видів трудового договору.

Предметом дослідження є норми чинного законодавства, що регулюють поняття і види трудового договору, підстави і порядок укладення та розірвання окремих видів трудового договору.

Основний метою даного дослідження є виявлення правових проблем у законодавстві, що регулює питання розмежування трудових договорів на види, а також питання щодо укладення та розірвання окремих видів трудових договорів та обгрунтування пропозицій щодо їх вдосконалення.

В основі пропозицій щодо вирішення проблем - аналіз чинного законодавства, російського досвіду роботи судів.

Засобом досягнення зазначеної мети є вирішення наступних завдань:

1) вивчити поняття трудового договору;

2) дати загальну характеристику видам трудового договору та їх класифікації;

3) проаналізувати особливості окремих видів трудових договорів;

4) виявити недоліки законодавчих норм, що регулюють питання розмежування трудових договорів на види, а також питання щодо укладення та розірвання окремих видів трудових договорів, та з метою підвищення їх ефективності обгрунтувати пропозиції щодо удосконалення цих норм і практики їх застосування.

Методологічну основу дослідження складають діалектичний та інші загальнонаукові методи пізнання. Крім того, в дослідженні були використані порівняльно-правовий, системний, логіко-юридичний, статистичний методи.

1. Правова природа трудового договору: поняття та види

1.1. Поняття трудового договору

Термін В«Трудовий договірВ» бере свій початок у 1884 р., коли Ф. Енгельс назвав таким чином В«Договір особистого наймуВ». У 1896 м. німець В. Ендеман, а потім його співвітчизник Ф. Лотмар (1902 р.) майже одночасно сконструювали родове поняття В«договори про працюВ», включивши в нього відомі угоди про наймання людської праці [1] .

В«БатькомВ» російського терміна В«трудовий договірВ» прийнято вважати проф. В. Б. Ельяшевіч, який в одному зі своїх досліджень трудових відносин у 1907 р. вжив це словосполучення, дослівно перевівши з німецького В«договір про прийом на роботуВ» [2] .

Однак першим ученим, який всебічно розробив новаторську концепцію трудового договору, вважається наш співвітчизник професор Петербурзького університету Л. С. Таль. Його фундаментальна наукова робота В«Трудовий договірВ», побудована на аналізі теорії західноєвропейських вчених про В«робочому договоріВ», стала, поряд з іншими його роботами, основоположною для науки російського трудового права.

Головною заслугою Л. С. Таля є відділення трудового договору від інших договорів найму шляхом встановлення відмінних ознак, що характеризують специфіку його правової природи, властивих йому як самостійної юридичної категорії та ключовому інституту трудового права [3] .

В Надалі правовий інститут трудового договору піддавався безлічі наукових і практичних досліджень, в яких аналізувалися всі складові його елементи.

Визначення поняття трудового договору дано в ст. 56 ТК РФ. Трудовий договір - це угода між роботодавцем та працівником, відповідно до якого роботодавець зобов'язується надати працівникові роботу по обумовленої трудової функції, забезпечити умови праці, передбачені ТК РФ, законами та іншими нормативними правовими актами, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, що містять норми трудового права, своєчасно і в повному розмірі виплачувати працівникові заробітну плату, а працівник зобов'язується особисто виконувати визначену цією угодою трудову функцію, дотримуватися діючих в організації правила внутрішнього трудового розпорядку [4] .

Однак наведене визначення трудового договору як угоди між роботодавцем і працівником застосовне далеко не у всіх випадках, оскільки трудовим договором крім угоди можуть називатися і інші явища, на що звертається увага в науковій та навчальній літературі з трудового права. Так, К.Н. Гусов і В.М. Толкунова вважають, що трудовий договір доцільно розглядати в трьох аспектах: 1) як угоду про працю в якості працівника; 2) як юридичний факт, який є підставою виникнення і формою існування трудових правовідносин у часі і служить передумовою для виникнення і існування інших правовідносин, тісно пов'язаних з трудовими; 3) як інститут трудового права, тобто система правових норм про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення (припинення трудового договору) [5] .

Багатозначність терміну "трудовий договір" відзначають і інші автори, наприклад, Е.Б. Хохлов, на думку якого трудовий договір являє собою: "а) інститут трудового права і трудового законодавства; б) юридичний факт, породжує трудове правовідношення, в) джерело суб'єктивног...


Страница 1 из 8Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Товары
загрузка...
Наверх Зворотнiй зв'язок