Сутність політичної ідеології » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Политология » Сутність політичної ідеології

Реферат Сутність політичної ідеології

Категория: Политология

Зміст

Введення

1.Основні поняття політичної ідеології

1.1 Рівні політичної ідеології

1.2 Структура та функції ідеології

2. Типи політичних ідеологій

2.1 Лібералізм

2.2 Консерватизм

2.3.Соціал-демократична ідеологія

Висновок

Список літератури


Введення

ХХ століття не випадково називають В«століттям ідеологійВ». Ніколи раніше в історії перетворювальні ідеї та теорії не чинили такого величезного впливу на суспільну свідомість, перш все, у сфері політики, привчаючи сприймати її крізь призму розумових стереотипів. Апогею ця тенденція досягла в тоталітарних диктатурах першим половини нашого століття. Але слід мати на увазі, що тоталітаризм був породжений особливим ідеологічним характером сучасної політики, який вперше проявився в період французької революції. Півтора сторіччя потому людство зіткнулося з феноменом тоталітаризму, найважливішим відмітним ознакою якого є така ступінь ідеологізації політики, коли сама ідеологія перетворюється в політичну релігію за своїм всеохоплюючому проникненню і мілленарістскому обгрунтуванню.

Ідеологія є своєрідним духовним підставою політики. Своєчасно сформульовані ідеї, ідеологічні доктрини дозволяють розробляти адекватні підходи до оцінки соціальних процесів, до визначення поточних і перспективних цілей політики.

Політика і ідеологія тісно пов'язані: політика залучає на свій бік людей, грунтуючись на інтересах, ідеологія приваблює, використовуючи ідеї та громадські ідеали. У сукупності вони виступають як творча сила, мобілізуюча людей на реалізацію поставлених цілей.


1. Основні поняття політичної ідеології

Політична ідеологія, будучи вираженням національних, класових, партійних, релігійних інтересів, визначає спрямованість політичних поглядів, пропонує набір певних цілісних орієнтирів.

Термін В«ІдеологіяВ» був введений французьким філософом і економістом Антуаном Дестют де Траси для позначення вчення про ідеї. З часу появи терміну в науці склалося безліч поглядів на явище ідеології.

Під Франції при Наполеоні термін В«ідеологіяВ» придбав негативний відтінок. В«ІдеологамиВ» стали називати людей, що проповідують погляди, відірвані від практичних питань суспільного життя і реальної політики. Маркс і Енгельс вважали, що ідеологія не відображає дійсність адекватно. Вони запропонували декілька значень терміну В«ідеологіяВ», серед яких можна виділити наступне: ідеологія як метод підходу до дійсності, що складається в конструюванні уявної реальності. Дійсність постає в ідеології в спотвореному, перевернутому вигляді, тому ідеологія виявляється ілюзорним або В«хибним свідомістю В».

Політична ідеологія зачіпає вузлові проблеми світогляду людей, державного і суспільно-політичного устрою, діяльності політичних партій, а також обгрунтовує домагання якої-небудь групи на владу або її використання, передбачаючи ту або іншу стратегію дії. Одні політичні ідеології спрямовані на стабілізацію політичного порядку, його збереження і зміцнення; інші - виражають прагнення до змін в суспільно-політичному житті, до зміні владних еліт, політичної модернізації,

Узагальнюючи сказане, політичну ідеологію можна визначити як сукупність по перевазі систематизованих ідей, поглядів, уявлень тієї чи іншої соціальної групи (спільності), що містить теоретичне (концептуальне) осмислення політичного життя і захищає її інтереси і цілі за допомогою політичної влади або впливу на неї.

Політична ідеологія є переважно духовним знаряддям еліти. Однак її реальна роль у суспільстві залежить від того, який вплив вона робить на стан суспільної свідомості.

1.1 Рівні політичної ідеології

ідеологія політична вчення

У політичній ідеології прийнято виділяти три рівня: теоретико-концептуальний, програмно-директивний і поведінковий.

Теоретико-концептуальний. На цьому рівні формуються основні положення політичної теорії, обгрунтовуються певні цінності та ідеали, які лежать в основі пропонованого типу суспільного устрою. І оскільки всяка ідеологічна система прагне до внутрішньої несуперечності, творці ідеологічної конструкції проводять велику роботу з відбору та узагальнення ідейного матеріалу, усунення протиріч між різними його аспектами і прагнуть представити їх як систему однорідних ідей, тобто струнку, несуперечливу, внутрішньо узгоджену систему. Від цього якості ідеологічної системи в певній мірі залежить її сприйняття масами.

Програмно-директивний. На цьому рівні соціально-філософські принципи і ідеали переводяться в конкретні політичні програми, гасла та вимоги політичних еліт, політичних партій, формуючи, таким чином, стратегію і тактику політичної боротьби за відношенню до солідарним або ворожим класам та соціальним групам. Через політичні програми і директиви здійснюється соціальна регуляція поведінки класів і соціальних груп. Безпосереднім носієм цих програм і установок є політична еліта. Однак без специфічних організацій, об'єднуючих класи та соціальні групи і направляючих їх зусилля, така регуляція була б неможлива. Тому джерелом програм і директив виступають політичні партії, а також держави в особі державного апарату.

Поведінковий. Впровадження в суспільну свідомість певних ідеологічних установок у вигляді програм, гасел і вимог призводить до певного типу політичної поведінки. Сильна сторона ідеологічних систем, з точки зору К.Мангейма, як раз у тому і складається, що вони здатні згуртовувати людей і акумулювати їх енергію, направляти її на певні форми дії. Сила тієї чи іншої ідеологічної системи визначається ступенем освоєння громадянами її цілей і принципів, мірою їх втілення в практичних справах і вчинках широких верств населення.

Таким чином, політична ідеологія, постає як система поглядів і концепцій щодо навколишнього світу, певне світорозуміння і в той же час система політичних орієнтації і установок. Це одночасно вчення (доктрина), програма та політична практика.

1.2 Структура та функції ідеології

У рамках будь-якої ідеології, будь-якого ідеологічного вчення виділяються наступні структурні компоненти або рівні:

1) Теоретико-концептуальний, який утворюють основні положення, що розкривають цінності й ідеали певного суспільного класу, нації чи держави, або групи прихильників певного напряму політичного розвитку (наприклад, реформатори, консерватори чи революціонери);

2) Програмно - політичний, на якому соціально - філософські принципи або ідеали перетворюються політичної елітою в конкретні програми, гасла та вимоги, сприяючи прийняттю політичним керівництвом певних політичних рішень та здійснення пов'язаних з ними дій;

3) Актуалізований, які складають усвідомлені громадянами конкретні політичні цілі, а також їх реалізація за допомогою конкретних методів і дій.

Одночасно ідеологія як найважливіший ключовий елемент політичної системи і політичного життя суспільства виконує в ньому цілий ряд значимих функцій. При цьому зв'язок ідеології з політикою носить двоїстий характер: ідеологія направляє політичну діяльність і політичний розвиток суспільства, але при цьому політична практика і політична реальність перевіряють реалістичність і силу того чи іншого політичного вчення. В результаті утворюється свого роду "замкнуте коло "або цикл: конкретна суспільна ситуація породжує певну відповідальну потребам часу ідеологію - та, в свою чергу, опановує масами, стає матеріальною силою і змінює політичне життя - у підсумку ж склалася нова політична ситуація призводить до переоцінки первісного змісту ідеологічного вчення, його можливостей і достовірності.

До числа загальних функцій ідеології політична наука зазвичай відносить:

<...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок