Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Безопасность жизнедеятельности » Аналіз шкідливих і небезпечних факторів на прикладі діяльності реставраторів творів Графіки Всеросійського художнього науково-реставраційного центру імені академіка І.Е. Грабаря

Реферат Аналіз шкідливих і небезпечних факторів на прикладі діяльності реставраторів творів Графіки Всеросійського художнього науково-реставраційного центру імені академіка І.Е. Грабаря

Федеральне агентство з освіти

Державна освітняустанова

Вищої професійної освіти

Володимирський державнийуніверситет

Кафедра культурології

Аналіз шкідливих і небезпечних факторів наприкладі діяльності реставраторів творів Графіки Всеросійськогохудожнього науково-реставраційного центру імені академіка І. Е. Грабарем

Виконала:

студентка гр.зКЛу-106

Мимрін Є.В.

Перевірила:

викладач

Володимир 2009


НЕБЕЗПЕЧНІ І ШКІДЛИВІ ФАКТОРИВИРОБНИЧОЇ СЕРЕДОВИЩА

У виробничихумовах випромінювання можуть стати небезпечним або шкідливим виробничим фактором. Встандарті "ГОСТ 12.0.002-80 ССБТ. Терміни та визначення. "Запропонованітакі визначення:

Небезпечним виробничимфактором є такий фактор виробничого процесу, вплив якогона працюючого приводить до травми або різкого погіршення здоров'я.

Шкідливі виробничіфактори - це несприятливі фактори трудового процесу або умов навколишньогосередовища, які можуть мати шкідливий вплив на здоров'я тапрацездатність людини. Тривала дія на людину шкідливоговиробничого фактора призводить до захворювання.

Шкідливий виробничийфактор може стати небезпечним залежно від рівня і тривалостівпливу на людину.

У відповідності зістандартом "ГОСТ 12.1.0.003-74 ССБТ. Небезпечні та шкідливі виробничіфактори. Класифікація. "Небезпечні та шкідливі виробничі факторипідрозділяються по природі дії на наступні групи:

-фізичні;

-->>-хімічні;

-біологічні;

-психофізіологічні.

Очевидно, що шкідливі інебезпечні випромінювання за природою дії відносяться до групи -"Фізичні". Цим же ГОСТом вони в свою чергу поділяються на:

-підвищений рівеньіонізуючих випромінювань у робочій зоні;

-підвищений рівеньелектромагнітних випромінювань;

-підвищена напруженістьелектричного поля;

-підвищена напруженістьмагнітного поля;

-підвищена яскравістьсвітла;

-підвищений рівеньультрафіолетової радіації;

-підвищений рівеньінфрачервоної радіації.

Небезпечні випромінювання поприродою походження можуть бути як електромагнітні, так і корпускулярні.Електромагнітні випромінювання характеризуються діапазонами довжин хвиль і частоти.

Хімічні небезпечні ташкідливі виробничі фактори поділяються на: токсичні, дратівливі,канцерогенні, мутагенні, що впливають на репродуктивну функцію.

Біологічні небезпечні ташкідливі виробничі фактори включають біологічні об'єкти: мікроорганізми(Бактерії, віруси, гриби, найпростіші) і продукти з життєдіяльності.

Психофізіологічнінебезпечні та шкідливі виробничі фактори по характері дії підрозділяютьсяна: фізичні перевантаження, нервово-психічні перевантаження. Нервово-психічніперевантаження це - розумове перенапруження, перенапруження аналізаторів,монотонність праці, емоційні перевантаження.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ ЗРечовини, застосовувані в РЕСТАВРАЦІЇ ГРАФІКИ

1. Загальні відомості прошкідливих, пожежо-та вибухонебезпечних властивостях хімічних речовин

2. Деякікласи речовин

3. Індивідуальніречовини

1. Загальні відомості прошкідливих, пожежо-та вибухонебезпечних властивостях хімічних речовин

Шкідливі речовини(Вимоги безпеки за ГОСТом)

Шкідливі речовини (ВВ) -це речовини, які при контакті з організмом людини в разі порушеннявимог безпеки можуть викликати виробничі травми, професійнізахворювання або відхилення у стані здоров'я, які виявляються як у процесіроботи, так і у віддалені строки життя теперішніх і майбутніх поколінь.

Класифікація. За ступенем впливу на організмшкідливі речовини поділяються на чотири класи небезпеки:

1 - надзвичайно небезпечні

2 - високонебезпечні

3 - помірно небезпечні

4 - малонебезпечні

Клас небезпеки ВВвстановлюється за нормами, вказаними в таблиці ГОСТ. Тут ми наводимо нормитільки для трьох із семи показників ГОСТ:

небезпечнийшкідливий фактор реставрація

ПОКАЗНИК КЛАС НЕБЕЗПЕКИ 1 2 3 4

Гранично допустима концентрація

в повітрі робочої зони (ГДК), мг/м3

Менше 0,1 0,1-1,0 1,1-10,0 Більш 10,0 Середня смертельна доза привведенні в шлунок, мг/кг Менше 15 15-150 151-5000 Більше 5000 Середня смертельна доза принанесенні на шкіру, мг/кг Менше 100 100-500 501-2500 Більше 2500

ГДК є основноювеличиною, що характеризує ступінь шкідливості хімічної речовини. ГДК - цеконцентрація шкідливої вЂ‹вЂ‹речовини в повітрі робочої зони, яка при щоденномувпливі (робота протягом 8 годин або іншої тривалості робочого дня наВпродовж усього трудового життя) не викличе ніяких захворювань або відхиленьвід нормального стану здоров'я як у самого працюючого, так і у йогонащадків.

Дія на організм.

До числа найбільш важливихфакторів, що визначають вплив ВВ, відносяться:

1) кількість таконцентрація речовини

2) тривалістьвпливу

3) стан дисперсії(Розміри частинок і їх фізичний стан, тобто порошок, дим, газ тощо)

4) розчинність вбіологічних рідинах організму.

Загальну навантаження того чиіншого ВВ на організм людини можна визначити як кумулятивний вплив (відлат. cumulo - нагромаджувати, кумуляція - медичний термін, що означає скупчення ворганізмі лікарських та отруйних сполук в результаті їх тривалоговживання, посилюючого їх дію).

Слід також пам'ятати,що і без того несприятливий вплив шкідливих речовин посилюється приприйомі алкоголю та наркотиків. (Тому, наприклад, після роботи з хлорованівуглеводнями, особливо чотирьоххлористим вуглецем або трихлоретиленом, потрібноутримуватися від вживання спиртних напоїв!)

Шкідливі речовини (їхназивають також отрутними, токсичними) можуть проникати в організм людини трьомашляхами:

- інгаляційним - черездихальні шляхи

- пероральним (від лат.per os - через рот)

- адсорбируемого - черезшкіру

У свою чергу, вдихуваніВВ можуть бути розділені на три категорії: 1) частки, аерозолі та пил, які,відкладаючись в легенях, можуть викликати пошкодження тканин або фізичну закупорку

2) токсичні гази,викликають несприятливі реакції в тканині самих легких

3) токсичні аерозолі абогази, які не впливають на легеневу тканину, але проходять через легені в струм кровіі з нею переносяться в інші органи чи надають несприятливу діюна здатність крові переносити кисень.

При попаданні через рот,крім шкідливого впливу на порожнину рота, глотку та шлунок, токсичніречовини можуть швидко розчинятися в крові і надавати шкідливу дію напечінка та інші внутрішні органи (деякі речовини можуть бути випадковопроковтнуті при неуважною роботі: наприклад, якщо реставратор затискає взубах кисть, яку він застосовує при роботі з токсичними речовинами, фарбоюабо пігментами).

На шкіру хімічніречовини можуть діяти в якості первинних подразників (кислоти,деякі гази) або сенсибілізуючі, тобто підвищують чутливість,агентів (деякі фарби, мила). Органічні ж розчинники надаютьодночасно і подразнююч...


Страница 1 из 6Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок