Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Государство и право » Управління як об'єкт адміністративно-правового регулювання

Реферат Управління як об'єкт адміністративно-правового регулювання

ться з ряду функцій, тобто напрямів діяльності. Вони поділяються на два види: це загальні та особливі функції.

До загальних функцій соціального управління відносяться наступні:

Збір та аналіз соціальної інформації.

Прогнозування - наукове передбачення, пророкування змін у розвитку будь-яких явищ або процесів на основі об'єктивних даних і сучасних досягнень науки.

Планування - зводиться до того, що суб'єкт управління на основі вивчення та аналізу інформації про стан справ і можливостях здійснення тієї чи іншої задачі заздалегідь визначає проміжні етапи її рішення, необхідні для цього кошти, виконавців та терміни виконання.

Організація - формування системи управління, упорядкування управлінських відносин між суб'єктом і об'єктом управління, визначення прав та обов'язків, структури органів, підбір, розстановка і навчання кадрів та ін

Розпорядництво - встановлення режиму діяльності по досягненню цілей і завдань управління, регулювання поведінки керованих об'єктів, дача директив, вказівок, розпоряджень та ін

Регулювання - сукупність дій, спрямованих на забезпечення стану впорядкованості керованої і керуючої систем (проведення різного роду нарад, засідань, прийняття додаткових управлінських рішень, проведення відповідних перевірок та обстежень, утворення нових структурних підрозділів органів і т.д.).

Контроль і облік - встановлення відповідності (Або невідповідності) фактичного стану об'єкта управління заданому.

До особливим функціям управління відносяться, наприклад, такі, як функції управління в сфері господарської діяльності, управління соціально-культурною діяльністю, управління в адміністративно-політичній сфері і т.п.

Основними стадіями управлінського циклу є:

1. Вироблення і прийняття управлінського рішення. Під рішенням розуміється акт (письмовий чи усний) органу управління або відповідного керівника, в якому перед об'єктом управління ставляться загальна та проміжні завдання для її досягнення, вказуються засоби, способи і терміни здійснення конкретних завдань.

2. Організація виконання управлінського рішення. Суть цієї стадії в тому, щоб створити мережу організаційних відносин, які забезпечують цілісність керованої системи, найбільш ефективне взаємовідношення її компонентів, доцільні відносини координації і субординації між ними.

3. Контроль і перевірка виконання. Це контроль за ходом виконання управлінського рішення. Контроль є необхідною умовою і основним фактором забезпечення ефективності управління.

4. Контроль - це система перевірки ходу виконання управлінського рішення з метою запобігання відхилень від його вимог та усунення можливих недоліків.

3. Державне управління: поняття та ознаки, види та функції

Державне управління , в широкому сенсі слова це управління справами держави, яке здійснюється всіма органами держави і у всіх гілках влади (законодавчої, виконавчої та судової).

У вузькому сенсі слова державне управління можна характеризувати як виконавчу діяльність по безпосередній організації соціальних процесів у суспільстві. У цьому випадку державне управління здійснюють органи виконавчої влади: уряд, міністерства, державні комітети, адміністрації країв (областей) і т.д. Саме вони безпосередньо вирішують питання загального управління, керують сферами і галузями, управляють державними підприємствами, об'єднаннями, установами, організаціями, надають управлінський вплив на недержавні об'єкти.

Суб'єктами державне управління є державні органи і посадові особи, які наділені державно-владними повноваженнями.

Об'єкти державного управління - це підприємства, організації, громадяни, які не мають владних повноважень.

Діяльність, яка здійснюється суб'єктами державного управління по відношенню до об'єктів, називається виконавчо-розпорядчої.

Конституція Російської Федерації 1993 відмовилася від терміна В«державна владаВ», замість нього в обіг було запроваджено новий термін - виконавча влада . Це пояснюється тим, що Конституція Російської федерації у статті 10 закріпила, що державна влада здійснюється на основі поділу на законодавчу, виконавчу і судову, таким чином, проголосивши принцип поділу влади [4].

Державне управління представляє собою надзвичайно складну динамічну систему, кожен елемент якої передає, сприймає і перетворює регулюючі впливи таким чином, що вони впорядковують суспільне життя. Ознакою системності державного управління в спеціальній літературі [5] приділяється особлива увага, так як в цю діяльність залучені мільйони управлінців (державних службовців та посадових осіб), які приймають і виконують правові акти управління, а також громадян і, крім того, колосальні фінансові, організаційні, матеріальні та людські ресурси. Системність державного управління забезпечує досягнення поставлених завдань та якісне здійснення управлінських функцій, бо вона пов'язує в єдине ціле за допомогою керуючого впливу (Прямих і зворотних зв'язків) суб'єктів та об'єктів управління.

Всі визначення державного управління містять вказівку на його головний зміст - цілеспрямоване практичне вплив держави на суспільні відносини для упорядкування, організації відповідної системи і надання на неї регулюючого впливу, тобто забезпечення її належного функціонування та можливої вЂ‹вЂ‹зміни. Необхідно відзначити, що такий вплив забезпечується саме силою держави, тобто владним характером використовуваних в процесі управління методів і засобів. Г. В. Атаманчук вказує на три обов'язкові властивості державного управління: 1) управлінський вплив спирається на силу державної влади; 2) поширеність державного управління на все суспільство (його загальність); 3) системність [6].

Державне управління покликане здійснювати виконавчу владу. З організаційної точки зору державне управління - це владне впорядкує вплив суб'єкта управління (Держави та її спеціальних органів або посадових осіб) на об'єкти управління (суспільство, громадян та ін.) Більш конкретно - це цілеспрямована організуюча, підзаконна, виконавчо-розпорядча і регулююча діяльність системи органів державної виконавчої влади, здійснюють функції державного управління (обумовлені функціями самої держави) на основі і на виконання законів у різних галузях і сферах соціально-культурного, господарського, адміністративно-політичного будівництва.

Теорія адміністративного права виробила два підходу до визначення державного управління, що враховують вищевикладені положення.

1. Державне управління в широкому розумінні - це регулююча діяльність держави в цілому (діяльність представницьких органів влади, виконавчих органів державної влади, прокуратури, судів і т. д.). Державне управління в широкому сенсі характеризує всю діяльність держави по організуючим впливу з боку спеціальних суб'єктів права на суспільні відносини. Функції державного управління (такі, як підбір, розстановка, атестація кадрів, облік і контроль, застосування заходів примусу і заохочення, дисциплінарного впливу, прогнозування, планування, фінансування і т. д.) в тій чи іншою мірою здійснюють багато органів держави: суд, прокуратура, представницькі органи публічної влади.

2. Державне управління у вузькому розумінні - це адміністративна діяльність, тобто діяльність виконавчих органів державної влади на рівні як Російської Федерації, так і її суб'єктів. В адміністративному праві поняття державного управління розглядається у вузькому розумінні.

Державне управління у вузькому сенсі - це практична діяльність Президента РФ, Уряду РФ, федеральних органів виконавчої влади (федеральних міністерств, державних комітетів, російських агентств, федера...


Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок