Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік і його місце в ринковій економіці

Реферат Бухгалтерський облік і його місце в ринковій економіці

ка даного виду обліку.

Швидкістьв отриманні такої інформації - третя характерна риса оперативного обліку.Звідси вимоги до отримання оперативної інформації спрощені. Відсутністьдокументального підходу до її оформлення не надає їй юридично доказовусилу. Якщо виходити з призначення оперативної інформації, подібнадоказовість не обов'язкова. Така четверта відмінна рисаоперативного обліку.

Данійого, як правило, передаються в усній формі, по телефону або телеграфом,телетайпу. Іноді подібна інформація оформляється у вигляді довідки, службовоїзаписки і т. п., що вже може розглядатися як складання оперативноїзвітності. При необхідності оперативний облік використовує інформацію,отриману статистичними та бухгалтерським обліком. У цьому - п'ята відмітнариса оперативного обліку. Використання будь-яких специфічних прийомів,способів обробки такої інформації, властивих іншим видам обліку, в оперативномуобліку не має місця.

ВНині функції оперативного обліку увібрав в себе управлінський облік(Іноді званий виробничим обліком). Це цілком логічно, оскількибухгалтерський облік в першу чергу готує для менеджерів інформацію прочинених виробничих процесах на різних ділянкахфінансово-господарської діяльності організації. Він спрямований на підготовкувнутрішніх звітів як на рівні її структурних підрозділів (дільниць, цехів,виробництв), так і організації в цілому. Відправними складовими в реалізаціїзазначених підходів є планування, контроль і оцінка відповідних активівяк в частині їх наявності, так і руху. Дані підходи визначають основніпринципи ведення бухгалтерського обліку організації, які закріплюються внаказі по її облікову політику.

Статистичнийоблік дає інструменти пізнання об'єктивної реальності. За допомогою натуральних,трудових і грошових вимірників він дозволяє здійснити кількісну таякісну оцінку масових соціальних, демографічних та економічнихявищ суспільного життя, що відбуваються в ній процесів, насамперед у сферіматеріального виробництва. Це - зміст предмета статистики. З метою йогопізнання залучаються не тільки показники бухгалтерського обліку про наявність ірусі господарських засобів в процесі відтворення валового внутрішньогопродукту. Статистика успішно застосовує самостійно розроблені нею способиі прийоми одноразового характеру: обстеження, переписи, спостереження, розрахункисередніх величин, індексів; крім того, органи статистики ведуть суцільний абовибірковий статистичний облік і т. п.

Набазі статистичних даних державні органи управління розробляютьпрогнози, приймають рішення в області економічної політики, визначаютьконкретні заходи у сфері оперативного управління економікою країни.

Зурахуванням викладеного слід зробити висновок про те, що бухгалтерський облікявляє собою систему суцільного, безперервного документального івзаємопов'язаного спостереження, реєстрації, узагальнення і контролю за господарськоюдіяльністю організації з метою обчислення і оцінки показників інадання їх відповідним користувачам для обгрунтування і прийняттяуправлінських рішень.

Всятехнологія та організація формування облікової інформації спрямована на оцінку ірух майна економічного суб'єкта, його зобов'язань і пов'язаних з нимигосподарських операцій. У сукупності ці доданки визначають об'єктибухгалтерського обліку.

Середокремих видів господарського обліку бухгалтерський облік займає центральнемісце.

Пріоритетоблікової інформації, її корисність визначаються значимістю і достовірністюданої інформації.

Значимістьоблікової інформації проявляється в можливості впливати на результатзастосування управлінських рішень, оскільки вони дозволяють:

пророкуватиможливі ситуації і на цій основі здійснювати вибір найкращої альтернативи;

матизворотний зв'язок з джерелом даної інформації;

своєчасноотримувати інформацію. Достовірність облікової інформації базується на:

правдивостіі повноті, відповідного ступеня її адекватності господарським процесам;

прозорості,дозволяє підтвердити факти здійснених господарських операцій;

нейтральності,якщо отримання облікової інформації не є результатом її навмисногоспотворення в інтересах певних користувачів.

Всистемі нормативного регулювання бухгалтерського обліку в країні принципнейтральності не декларується.

Вінопосередковується через систему інших принципів (правдивості і т. п.).

Відзначенігідності обумовлені природою самого бухгалтерського обліку:

суцільнимспостереженням і вимірюванням наявності та руху майна економічного суб'єкта,його джерел формування та відстеження господарських процесів;

безперервнимхарактером реєстрації господарських операцій;

документальнимїх оформленням;

здійсненнямспецифічних прийомів в ситуаціях, коли зазначені вище гідності не можутьбути реалізовані (наприклад, інвентаризація);

періодичнимузагальненням даних поточного бухгалтерського обліку у вигляді складаннявідповідних форм звітності від одного звітного періоду до іншого.

Таківідмінні риси даного виду обліку були давно помічені, що дало підставуіспанському вченому Бартоломео де Салазано ще у 1590 р. відзначити:В«Бухгалтерський облік стоїть вище всіх наук і мистецтв, бо всі мають потребу в ньому, авін ні в кого не потребує. Без бухгалтерського обліку світ був би некерований, ілюди не змогли б розуміти один одного В».

Реалізаціявідзначених гідностей бухгалтерського обліку в заданому режимі дозволяє отримуватидостовірну інформацію про факти господарського життя організації. При цьомуоблікова інформація дає можливість реалізувати три функції управління:планування, контроль та оцінку.

Плануванняпередбачає процес формування порядку дій, який включає постановкупевної мети і вишукування варіантів її досягнення при найменших витратах.

Контрольвключає в себе комплекс процедур по відстеженню фактичного виконанняпланових завдань. Від бухгалтера на даній стадії потрібна інформація, якамістить зіставлення фактичних витрат і доходів з показникамибізнес-плану, передбаченими в бізнес-плані організації. На великихпідприємствах функції контролю додатково можуть реалізуватися службоювнутрішнього аудиту.

Оцінкає процес вивчення всієї системи прийняття управлінських рішень. В умовахринку правильний вибір оцінки реалізується в першу чергу через зворотнузв'язок, що дозволяє об'єктивно оцінити, чи досягнута поставлена ​​мета. У томувипадку, якщо дана мета не досягнута, важливо з'ясувати, в чому полягає причина.Джерелами можуть бути:

недоробкибізнес-плану, коли на базі представленої облікової інформації дана неправильнаінтерпретація фактів господарської діяльності;

недолікиконтролю, викликані, в свою чергу, некомпетентністю перевіряючих, наданнямтиску на них, несвоєчасністю проведення попереджувальних заходів у процесіперевірки, і т. п.;

неправильнообрана мета.

Вимогиринку до бухгалтерського обліку більш жорсткі і перелік їх значно ширше, ніж цемало місце в умовах витратної економіки. Перш за все це пов'язано зпереорієнтацією цілей управління на кінцевий результат діяльності організації- Отримання прибутку.

Всучасних умовах, як уже зазначалося, бухгалтерський облік по сутіпредставлений трьома видами обліку:

фінансовим;

управлінським;

податковим.

Фінансовийоблік орієнтований на задоволення інформацією зовнішніх користувачів.Управлінський облік обслуговує апарат управління фірми і спрямований на вирішенняяк її поточних завдань (виробничий облік), так і стратегічних цілей(Стратегічний облік).

Податковийоблік покликаний правильно розраховувати базу оподаткування по окремим видамподатків, їх суму і своєчасно проводити розрахунки по них з бюджетом.

Такимчином, зміст зазначених функцій управління у вигляді планування, контролюі оцінки ефективності прийнятих рішень реалізується завдяки бухгалтерськимобліку, інформаційна система якого дає її внутрішнім і зовнішнімкористувачам повну картину фінансово...


Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок