Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Інструменти фондової торгівлі, процес їхнього функціонування і можливі шляхи розвитку

Реферат Інструменти фондової торгівлі, процес їхнього функціонування і можливі шляхи розвитку

Категория: Банковское дело

Зміст

Введення

1. Теоретична глава. Теоретико-правові основифункціонування фондових бірж

1.1 Фондова біржа як центральна ланкаринку цінних паперів

1.2 Досвід функціонуванняфондових бірж зарубіжних країн

1.3 Правові основи функціонуваннябірж РФ

2. Практична глава. Аналіз стану фондових бірж ітенденції розвитку ринку цінних паперів в Росії

2.1 Історіяформування ринку цінних паперів в РФ в кінці XX століття

2.2 Аналіз сучасного ринку цінних паперів тафункціонування фондових бірж

2.3 Основні напрямки підвищення роліфондової біржі на російському ринку цінних паперів

Висновок

Глосарій

Список використаних джерел

Список скорочень

Додаток

Введення

Ефективний розвиток ринкової економіки, неможливо без існуваннярозвиненого фінансового ринку. Російський фондовий ринок являє собою один зринків, що розвиваються. Він характерний наявністю значного числа акціонерних товариств.Одним з головних ривків розвитку фондового ринку є біржі.

Технологічна революція в біржовому справі призвела до того, щотрадиційне уявлення про біржову торгівлю як про локалізованої в певномумісці (біржовому залі) вже не цілком відповідає реальності.

Біржа на сучасному етапі це ще і електронна торговельна система,в яку з використанням сучасних засобів зв'язку вводяться накази клієнтів,реєструється укладання угод, і визначаються зобов'язання учасників торгівлі.

Об'єднання фондового ринку благотворно позначилося на показникахйого динаміки, і було забезпечено розробкою і впровадженням в Росії інформаційно-комунікаційнихсистем і терміналів віддаленого доступу, що стало природним продовженням загальносвітовоїтенденції розширення доступу приватних інвесторів до світових фінансових ресурсів.

Такі перетворення усунули колишні обмеження за кількістюучасників торгівлі, породили конкуренцію між біржами, визначили зростання інвестиційв розвиток сучасних технологій біржової торгівлі та призвели до необхідності підготовкикваліфікованих професійних посередників.

Актуальність вивчення функціонування природи фондової біржі,ринку цінних паперів, зумовлена ​​практичною значущістю цього питання для нашоїкраїни в період формування загальнодержавного фінансового ринку та створення новихекономічних структур. Розвиток ринку цінних паперів дозволяють капіталу мобільноконцентрувати необхідні кошти для вирішення різних питань економіки країни.

Питаннями сутності, поняття, ролі та місця фондових бірж розглядалисяв працях: В.В. Глухова, Д.Н. Таганова, К.А. Улибін, Ю.І. Фединський, Р.Т. Юлдашева,Ю.М. Бахрамова.

Питання функціонування ринку цінних паперів досліджувалися в роботах:А.Н. Буреніна, А.С. Чеснокова, Б.І. Альохіна, А.М. Лаврова, В.В. Остапенко, В.С.Торкановского, Г.П. Чернікова, Є.В. Михайлової, Л.І. Серебрякової, М. Гайнетдінова,М.Ю. Алексєєва, В.Т. Мусатова, О.А. Кролл, О.А. Молчанової, С.В. Павлова, М.М.Чистякова, Я.М. Міркіна та інших авторів.

Питання розвитку ринку цінних паперів і його місце на фондовій біржі,їх вплив у формуванні стабільної економіки на наш погляд не було приділено належноїуваги. Розуміння природи цих питань дозволить більш грамотно застосовувати фондовіінструменти, які будуть сприяти вдосконаленню всієї держави вцілому.

Виходячи з вищевикладеного, дана тема дослідження даної бакалаврськоїроботи є актуальною і вимагає її подальшого розгляду.

Основний метою бакалаврської роботи є дослідженнятеоретичних аспектів функціонування фондових бірж, механізм формування та функціонуванняринку цінних паперів, аналіз ролі та діяльність провідних фондових бірж в Росії.

У відповідності з поставленою метою, основними завданнями дослідження, є:

досліджувати процес виникнення і розвитку фондової біржі якрегулятора економіки;

визначити місце і роль фондової біржі на фінансовому ринку;

розглянути і узагальнити досвід організації та функціонування ринкуцінних паперів у розвинених країнах;

дати оцінку місцю і ролі різних фондових інструментів в загальнійсистемі ринкового господарства;

проаналізувати взаємозв'язки фондових бірж;

визначити подальші шляхи розвитку ринку цінних паперів в Росії;

дати оцінку перспективи використання традиційних і нових видівцінних паперів.

Об'єкт дослідження - фондовий ринок, фондові біржі,цінні папери, що обертаються на них.

Предметом бакалаврської роботи є інструменти фондовійторгівлі, процес їхнього функціонування і можливі шляхи розвитку.

Статистична та емпірична база бакалаврської роботи заснованана інформації, що міститься в оглядах та звітах ряду найбільших фондових бірж Росії,США, Англії, Японії, а також в періодичних виданнях. Дані цифри запозиченіз офіційних джерел, опублікованих у періодичній пресі, мережі Інтернету.

Структура бакалаврської роботи. Робота складається з вступу,двох розділів (в кожному розділі по три підрозділи), висновків, бібліографічного спискувикористаної літератури, списку скорочень і додатків.


1. Теоретична глава. Теоретико-правові основи функціонуванняфондових бірж1.1 Фондова біржа як центральна ланка ринку ціннихпаперів

У радянський час грошовий попит постійно перевищував товарнепропозиція як засобів виробництва, так і предметів споживання. Надлишок грошовихдоходів через фінансово-кредитну систему перетворювався на накопичення крупних фінансовихресурсів підприємств у формі невживаних засобів фондів розвитку виробництва,фінансового розвитку та ін

Підприємства, отримавши свободу у використанні цих засобів, шукалиможливість їх застосування. Поява біржових структур стало одним з напрямківвкладення надлишкових грошових ресурсів.

В умовах ринкової економіки всяка грошова сума здатнаприносити відсоток, і, навпаки, всякий регулярно повторюваний доход, який можебути переданий, розглядається як відсоток на капітал і здобуває ціну, рівнудоходу, капіталізованого із звичайного рівня відсотка. Витягти свій капітал акціонерможе, продавши свої акції, свої домагання на прибуток. Ця можливість досягаєтьсяна особливому ринку - на фондовій біржі. Одна з головних функцій фондової біржі полягаєв мобілізації капіталу: через біржі компанії одержують капітал шляхом продажу акційі облігацій, через біржу уряду розміщують свої позики, біржа здійснюєпосередництво між позичальниками і позикодавцями і т.д. Біржа сприяє переміщеннюкапіталу з однієї сфери застосування в іншу, що викликано розходженням доходу, принесеногоцінними паперами їх власниками.

Фондова біржа - це організований ринок для торгівлі стандартнимифінансовими інструментами, створювана професійними учасниками фондового ринкудля взаємних оптових операцій.

Ознаки класичної фондової біржі:

централізований ринок, із фіксованим місцем торгівлі, тобтонаявністю торгової площадки;

на даному ринку існує процедура відбору найкращих товарів(Цінних паперів), що відповідають певним вимогам (фінансова стійкість і великірозміри емітента, масовість цінного паперу, як однорідного і стандартного товару,масовість попиту, чітко виражена коливання цін і т.д.);

існування процедури відбору кращих операторів ринку в якостічленів біржі;

наявність тимчасового регламенту торгівлі цінними паперами і стандартнихторгових процедур;

централізація реєстрації угод і розрахунків по ним;

встановлення офіційних (біржових) котирувань;

нагляд за членами біржі (із позицій їх фінансової стійкості,безпечного ведення бізнесу і дотримання етики фондового ринку).

Функції фондової біржі:

створення постійно діючого ринку;

визначення цін;

поширення інформації про товари і фінансові інструменти,їх ціна та умови обігу;

підтримка професіоналізму торгових і фінансових посередників;

вироблення правил;

індикація ст...


Страница 1 из 12Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок