Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Биржевое дело » Валютні ризики і способи управління ними

Реферат Валютні ризики і способи управління ними

Категория: Биржевое дело

ХАКАССКИЙДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Н.Ф. Катанова

ІНСТИТУТЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРАЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ


Курсова робота

на тему: Валютні ризики і способи керування ними

Виконала:

студентка 2 курсу

групи ФК 99-В

Ісакова М.М.

Керівник:

____________________________________________________________________________________

Абакан,2000

ЗМІСТ

Введення 2

1. Поняття валютних ризиків

1.1.Визначення валютного ризику 4

1.2.Типи валютних курсів 5

1.3.Фактори, що впливають на валютний курс 6

1.4.Ризик і валютні операції 7

2. Управління валютним ризиком

2.1.Етапи і методи управління валютним ризиком. 10

2.2.Методи зниження валютного ризику 12

2.3.Методи страхування від валютних ризиків 13

3. Проблеми управління валютними ризиками 23

Висновок 25

Література 26

Додаток
Введення При написанні курсової роботи ставилася мета - вивчення природивалютного ризику, причини його виникнення, хто схильний до ризику. Завданнямикурсової роботи є виявлення способів управління валютними ризиками, а такж розібрати проблеми управління валютних ризиків. При написанні роботивикористовувалися навчальні, навчально-методичні джерела, наукова література,статистичні матеріали, публікація в періодичній пресі.

Ризик-це ситуативна характеристика діяльностібудь-якого виробника, у тому числі банку, що відбиває невизначеність її результатуі можливі несприятливі наслідки у випадку неуспіху. Ризик виражаєтьсяймовірністю одержання таких небажаних результатів, як втрати прибутку івиникнення збитків слідстві неплатежів за виданими кредитами, скороченняресурсної бази, здійснення виплат за позабалансовими операціями і т.п. Але в тежчас, чим нижче рівень ризику, тим нижче і ймовірність отримати високий прибуток.Тому, з одного боку, будь-який виробник намагається зводити до мінімумуступінь ризику і їх декількох альтернативних рішень завжди вибирає те. Приякому рівень ризику мінімальний, з іншого боку, необхідно вибиратиоптимальне співвідношення рівня ризику і ступеня ділової активності, прибутковості.Рівень ризику збільшується, якщо:

В§ проблеми виникають раптово і всупереч очікуванням;

В§ поставлені нові завдання, які відповідають минуломудосвіду банку (що особливо актуально в наших умовах, де інститут комерційнихбанків тільки починає розвиватися;

В§ керівництво не в змозі прийняти необхідні ітермінові заходи, що може призвести до фінансових збитків (погіршення можливостей отриманнянеобхідної і/або додаткового прибутку);

В§ існуючий порядок діяльності банку абонедосконалість законодавства заважає прийняттю деяких оптимальних дляконкретної ситуації заходів.

ризику схильні практично всі види банківськихоперацій.

Аналізуючи ризики комерційних банків Росії на сучасному етапі, требавраховувати:

ВЁ кризовий стан економіки перехідного періоду,що виражається не тільки падінням виробництва, фінансовою нестійкістюбагатьох організацій, але і знищенням ряду господарських зв'язків;

ВЁ політичною нестійкістю;

ВЁ незавершеність формування банківської системи;

ВЁ відсутність або недосконалість деяких основнихзаконодавчих актів, невідповідність між правовою базою і реальноіснуючою ситуацією;

ВЁ інфляцію, що переходить у гіперінфляцію, та ін

Дані обставини вносять істотні зміни всукупність виникаючих банківських ризиків і методів їх дослідження. Однакце не виключає наявності загальних проблем виникнення ризиків і тенденцій динамікиїх рівня.

Ризики виникають у зв'язку з рухом фінансових потоківі виявляються на ринках фінансових ресурсів в основному у вигляді процентного,валютного. Кредитного, комерційного, інвестиційного ризиків.

1. Поняття валютного ризику

1.1.Визначення валютного ризику

Валютні ризики єчастиною комерційних ризиків, до яких схильні учасники міжнароднихекономічних відносин.

Валютний ризик - це ризиквтрат при купівлі-продажі іноземної валюти за різними курсами.

Валютний ризик, або ризиккурсових втрат, пов'язаний з интернализацией ринку банківських операцій, створеннямтранснаціональних (спільних) підприємств та банківський установ ідиверсифікацією їх діяльності і являє собою можливість грошових втратв результаті коливань валютних курсів. 1

При цьому зміна курсіввалют по відношенню один одного відбувається в силу численних чинників,наприклад: у зв'язку зі зміною внутрішньої вартості валют, постійним переливомгрошових потоків із країни в країну, спекуляцією і т. д. Ключовим факторомхарактеризує будь-яку валюту є ступінь довіри до валюти резидентів інерезидентів. Довіра до валюти складний багатофакторний критерій складається зкількох показників, наприклад: показник довіри до політичного режимуступеня відкритості країни, лібералізація економіки і режиму обмінного курсу,експортно-імпортного балансу країни, базових макроекономічних показників івіри інвесторів у стабільність розвитку країни в майбутньому.

Валютні ризики -небезпека валютних втрат, пов'язаних зі зміною курсу іноземної валюти повідношенню до національної валюти при проведенні зовнішньоторговельних, кредитних,валютних операцій на фондових і товарних біржах за наявності відкритої валютноїпозиції. Для експортерів та імпортерів валютний ризик виникає у випадках, коливалютної ціни є іноземна для них валюта. Експортер несе збитки призниженні курсу ціни по відношенню до його національній валюті в період міжукладанням контракту і здійсненням платежу по ньому. Для імпортера збиткивиникають при протилежному русі курсу.

В обох випадкахеквіваленти в нераціональних валютах будуть відрізнятися в невигідну сторону відтих сум, на які експортер імпортер розраховували в момент підписанняконтракту. Валютним ризиком схильні боржники і кредитори коли кредит абопозику виражений в іноземній для них валюті, включаючи

__________________________

1. В.Т.Севрук В«Банківські ризикиВ» - Москва.: Справа Лтд, 1994

державніорганізації та банки. Валютному ризику піддаються і офіційні валютнірезерви країн.

В умовахдомонополістичного капіталізму, при золотому стандарті валютні ризики булимінімальні і не надавали істотного впливу на міжнародніекономічні відносини в зв'язку з тим, що курси валют були відносностійкі і піддавалися частим змінам. В умовах монополістичногокапіталізму поглиблення загальної кризи капіталізму, в тому числі у валютнійсфері, валютні ризики посилилися. В умовах Бреттонвуддской валютної системипри режимі фіксованих паритетів і курсів валютні ризики були обумовленіперіодичними офіційними девальвації і ревальвації. З переходом до режимуплаваючих валютних курсів валютні ризики зросли. Валютні ризики ускладнюютьміжнародні торгові і кредитні відносини. 1

1.2. Типи валютнихкурсів

Однак, насправді, дане твердження стосуєтьсятільки до певного типу режиму валютного курсу, а саме до вільно -плаваючого курсу. На сьогоднішній день у світовій практиці існує кількатипів режимів валютних курсів в залежності від специфіки кожної конкретноїкраїни.

З певною часткою умовності тип валютної системиможна умовно визначити за деяких характеристиками:

1). Тип країни з закритим ринком має такіхарактеристики: тенденцію до закритості економіки й економічної інформації,жорсткі обмеження для інвесторів і експортно-імпортних операцій,переважно державну форму економіки, директивну форму визначеннярежиму валютного курсу...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок