Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит

Реферат на тему: Розвиток бухгалтерського ОБЛІКУ У стародавні Єгіпті

МІНІСТЕРСТВОосвіти та науки України Львівськийнаціональний університет імені Івана Франка Доповідь натему: В«Розвитокбухгалтерського ОБЛІКУ у стародавніх Єгіпті В» Підготувала: студентка групиЕко32 Прощук О. Львів2010 План Вступ Зародження ОБЛІКУ У стародавні Єгіпті Розвиток ОБЛІКУ У стародавні Єгіпті Облікова культура в стародавніх Єгіпті В...

Реферат на тему: Розвиток и шляхи удосконалення системи регламентації бухгалтерського ОБЛІКУ в підпріємніцькій сфері України

Вступ Організація и методикабухгалтерського ОБЛІКУ в пострадянській Україні історічно сформувалася наОснові системи бухгалтерського ОБЛІКУ Колишня СРСР, Яка Розвивайся в умівадміністративно-командної економікі, заснованій на державній власності. СистемаОБЛІКУ знаходится в прямій залежності від методологічних основ діючогопланування та орієнтувалася на забезпечення Управління діяльністю підпріємств збоці держави. Облікова система,...

Реферат на тему: Ревізія і аудит операцій по розрахунковому, валютному та інших рахунках у банку

Білоруськийнаціональний технічний університет Автотракторнийфакультет Кафедра:Комерційна діяльність та бухгалтерський облік на транспорті Курсова робота з дисципліни: В«Ревізіяі аудит В» Тема: В«Ревізія іаудит операцій по розрахунковому, валютному та інших рахунках у банку В» Мінськ 2010 Зміст Введення 1.Основнінормативні правові акти, що регулюють об'єкти перевірки 2.Завда...

Реферат на тему: Професійні навички в професії бухгалтера

Федеральне агентство з освіти ГОУ ВПО ВСЕРОСІЙСЬКИЙЗАОЧНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ КОНТРОЛЬНАРОБОТА Дисципліна В«БУХГАЛТЕРСЬКЕ ДЕЛОВ» Виконаластудентка Фатхлісламова А.М. ПеревірилаМутовкіна Л.А. Уфа 2010 Зміст 1. Професійне судження бухгалтера як йогонова функція 2. Наказ про облікову політику господарюючогосуб'єкта з додатком відповідних внутріш...

Реферат на тему: Розкриття інформації про розрахунки з податку на прибуток в бухгалтерській звітності підприємства

Недержавнеосвітня установа В«Східнийінститут економіки, гуманітарних наук управління таправа В» Інститутсучасних технологій освіти Курсова робота Розкриття інформації про розрахунки з податку на прибуток убухгалтерської звітності підприємства Виконавстудент УрунбаеваСвітлана Сергіївна УФА 2010р. Зміст Введення 1.Поняття, сутність значення податку на прибуток

Реферат на тему: Облік Формування доходів

ОблікФормування доходів реформуваннясистема бухгалтерський облік На сучасностиетапі розвітку сільськогосподарського підпріємства в Період Формування ринковихвідносін перед АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС України поставленні Завдання -досягті сталого зростання сільськогосподарського виробництва, надійноЗабезпечити країну продуктами харчування и сільськогосподарською сировина. ВсіЦе вісуває дедалі Нові вимоги до бухгалтерського ОБЛІКУ, Як...

Реферат на тему: Розрахунок загально та чистого прибутку, їх Розподіл i Використання

Розрахунок загально та чистого прибутку, їх Розподіл iВикористання Загальний прибуток - кінцевій фінансовий результат діяльності господарюючого суб'єкта. ВІНсінтезує в собі Фінансові результати роботи підпріємства від різніх відівдіяльності. Того розрахунку загально прибутку передує визначення, передусім,прибутку від продаж продукції, робіт, послуг, тобто валового прибутку,прибутку від операційної діяльності, прибутку від звічай...

Реферат на тему: Предмет і метод бухгалтерського обліку

Зміст Введення 1. Предметбухгалтерського обліку: сутність та види 1.1 Поняття та основні рисипредмета бухгалтерського обліку 1.2 Класифікація об'єктівбухгалтерського обліку 2. Методбухгалтерського обліку - основні риси і види 2.1 Сутність методубухгалтерського обліку 2.2 Класифікація та основніриси методів бухгалтерського обліку Висновок Списоклітератури Введення ...

Реферат на тему: Проведення аудиту розрахунків з ПДВ по придбаних цінностей

ВСТУП Вумовах ринку підприємства, кредитні установи, інші господарюючі об'єктивступають у договірні відносини по використанню майна, коштів,проведенню комерційних операцій і інвестицій. Довірчість цих відносинповинна підкріплюватися можливістю для всіх учасників угод одержувати івикористовувати фінансову інформацію. Достовірність інформації підтверджуєтьсянезалежним аудитором. Власники, і насамперед колективні власники - акціонери,пайовик...

Реферат на тему: Основи аудиту

1. Система нормативно-правового регулювання аудиторськоїдіяльності РФ Діюча в Росії система нормативногорегулювання аудиторської діяльності включає три основних рівня: Перший рівень: основне призначення документів узабезпеченні ефективного функціонування інституту вітчизняного аудита вринкових умовах, його поступальний розвиток і вдосконалення, контроль задіяльністю аудиторів. До них відносяться Кодекси РФ, Укази Президента РФ,По...
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок