Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік і контроль за цільовим використанням коштів на прикладі стоматологічної поліклініки

Реферат Бухгалтерський облік і контроль за цільовим використанням коштів на прикладі стоматологічної поліклініки

льного бюджету на основі кошторису доходів і витрат. Першвсе, бюджетна організація є організацією некомерційної. ГК РФвизначає некомерційні організації в якості юридичних осіб, які немають основною метою своєї діяльності одержання прибутку і не розподіляютьотриманий прибуток між учасниками даної діяльності. Аналогічнаформулювання міститься у Федеральному законі від 12 січня 1996 р. № 7-ФЗ В«пронекомерційні організації В»[6]. З наведеного визначення некомерційноїорганізації можна виділити необхідні і достатні ознаки такоїорганізації, установлені цивільним законодавством. Основною метоюнекомерційної організації не може бути отримання прибутку. Створюватисявони можуть відповідно до Закону про некомерційні організації дляВ«Досягнення соціальних, благодійних, культурних, освітніх, науковихі управлінських цілей, з метою охорони здоров'я громадян, захисту прав і законнихінтересів громадян і організацій .... В». Госпрозрахункова діяльність допускається, алене в збиток основній і з умовою спрямування отриманої прибутку наздійснення основних завдань. Це вимога сформульована в статті 50 ГК РФ внаступному вигляді В«... некомерційні організації можуть здійснювати підприємницькудіяльність лише остільки оскільки це служить досягненню цілей, заради якихвони створені, і відповідну цим цілям В»[3]. У зв'язку з даною формулюваннямможна стверджувати, що бюджетні організації відповідають першому базовому ознакоюнекомерційних організацій - основною метою цих організацій не є отриманняприбутку.

Наявність у бюджетних організаційіншої ознаки: відсутність розподілу отриманого прибутку між учасниками- Не викликає сумнівів. Бюджетні організації фінансуються заснував їхвласником Російської Федерації, суб'єктом Російської Федерації, або органоммісцевого самоврядування з відповідного бюджету. Прибуток отриманаорганізацією, використовується на досягнення завдань, визначених власником іоскільки напрями використання прибутку встановлені спочаткуустановчими документами розподіл прибутку не може проводитися простимподілом між учасниками господарської діяльності. Бюджетна організація неє об'єднанням добровільним, так як перед її створенням завжди видаєтьсявідповідне владне розпорядження у формі нормативно-правового акта.

Стаття 120 ГК РФ визначає установа як організаціюстворену власником для здійснення управлінських, соціально-культурнихабо інших функцій некомерційного характеру і фінансується ним повністю абочастково [3]. Саме ця форма відповідає вже сформованому статусу такогосуб'єкта господарського обороту, як бюджетна організація.

Бюджетна установа - організація, створена органами державної влади Російської Федерації, органамидержавної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевогосамоврядування для здійснення управлінських, соціально-культурних,науково-технічних та інших функцій некомерційного характеру, діяльністьякої фінансується з відповідного бюджету або бюджету державногопозабюджетного фонду на основі кошторису доходів і витрат.

Функції за методологічним керівництвубухгалтерським обліком виконання бюджетів усіх рівнів та бухгалтерського обліку вбюджетних установах Бюджетним кодексом Російської Федерації і УрядомРосійської Федерації покладені на Мінфін Росії, який встановлює єдинийдля всіх бюджетних установ порядок обліку виконання кошторису доходів і витрат.

Отриманню засобів передуєпланування витрат.

Відповідно допунктом 5 статтями 161 БК РФ, на основі прогнозованих обсягів наданнядержавних і муніципальних послуг та встановлення нормативів фінансовихвитрат на їх надання, а також з урахуванням виконання кошторису доходів івитрат звітного періоду бюджетна установа, як правило, в третьомукварталі складає та надає бюджетну заявку на черговий фінансовий рік,яку потім подає на затвердження головному розпоряднику бюджетнихасигнувань (надалі ГРБА) [2].

Порядок подання таформа бюджетної заявки не стандартизовані, і кожне відомство встановлюєсвої правила і форми. Зазвичай бюджетна заявка складається у розрізі кодівбюджетної класифікації з додатком розрахунків по кожному напрямкувитрачання коштів.

На підставі бюджетноїзаявки формується кошторис бюджетної організації. Реально на сьогоднішній деньбюджетні організації складають кошторис витрат, яка за своєю суттю єплановим документом, що визначає обсяг, цільове спрямування і поквартальнийрозподіл коштів, що відпускаються безпосередньо з бюджету.

На практиці за кошторисможуть прийматися наступні документи:

-затвердженабюджетна заявка;

-деталізованапо бюджетним організаціям бюджетний розпис;

-деталізованіпо бюджетним організаціям ліміти бюджетних коштів.

Кошторис доходів івитрат - документ, що визначає обсяг і цільове спрямування бюджетнихасигнувань, затверджений в установленому порядку і містить розрахунковідані по кожному цільовим направленням бюджетних асигнувань. Кошториспринципово відрізняється від інших подібних документів наявністю розрахунковихданих по кожному цільовим направленням витрачання бюджетних коштів.

Згідно статті 221 БКРФ бюджетна установа зобов'язана скласти та подати на затвердженнявищестоящого розпорядника бюджетних коштів кошторис доходів і видатків повстановленою формою [2]. У пункті 2 статті 161 БК РФ кошторис визначена якдокумент не тільки визначає витрату коштів, але і відображає доходибюджетної організації.

На сьогоднішній деньскладаються окремо кошторису доходів і витрат організації за бюджетною таВ«ПозабюджетноїВ» діяльності. Згідно з пунктом 2 статті 42 БК РФ доходибюджетної установи, отримані від підприємницької діяльності,приносить дохід, в повному обсязі враховуються у кошторисі доходів і видатківбюджетної установи та відображаються в доходах відповідного бюджету якдоходи від використання майна, що перебуває у державній абомуніципальної власності, або як доходи від надання платних послуг. БК РФприпускає, що кошторис доходів і видатків бюджетної організації - це одиндокумент, що враховує як бюджетну, так і В«позабюджетнуВ» діяльність.

Після прийняття закону пробюджеті починається процес його виконання. Основні етапи виконання бюджету завитрат регламентовані статтею 219 БК РФ:

- складання татвердження бюджетного розпису;

- утвердження ідоведення повідомлень про бюджетні асигнування до розпорядників та одержувачівбюджетних коштів, а також затвердження кошторисів доходів і видатків розпорядникамбюджетних коштів та бюджетним установам;

- утвердження ідоведення повідомлень про ліміти бюджетних зобов'язань до розпорядників таодержувачів бюджетних коштів;

- прийняття грошовихзобов'язань одержувачами бюджетних коштів;

- підтвердження тавивірка виконання грошових зобов'язань.

Виконання бюджетуздійснюється уповноваженими виконавчими органами на основі бюджетногорозпису, яку БК РФ визначає як "документ про поквартальномурозподілі доходів і видатків бюджету ". На основі затвердженого законупро бюджет на фінансовий рік ГРБА складають бюджетну розпис по розпорядникамбюджетних коштів (надалі РБА) та одержувачам бюджетних коштів з поквартальноюрозбивкою, яку потім представляють в орган, відповідальний за складаннябюджету, де на підставі статті 217 БК РФ складається зведена бюджетнарозпис.

У відповідності зістатті 246 БК РФ зведена бюджетний розпис федерального бюджету складаєтьсяМінфіном Росії і затверджується міністром фінансів в рамках його винятковихповноважень. Затверджена зведена бюджетний розпис федерального бюджету передаєтьсяна виконання федеральному казначейству [2].

Згідно статті 247 БКРФ процедури санкціонування витрат бюджету здійснюються в ціляхвиключення прийняття до фінансування витрат та здійснення платежів, непередбачених затвердженим законом про бюджет або не забезпеченихнадходженнями доходів і засобами запозичень бюджету [2].

Згідно з Порядкомвиконання бюджетного розпису одночасно зі зведеною розписом міністр фінансівРосії затверджує ліміти бюджетних зобов'язань на рік.

Ліміт бюджетнихзобов...


Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок