Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Государство и право » Фінансово-правові засади страхування в Україні

Реферат Фінансово-правові засади страхування в Україні

ті структурні Елементи недержавного пенсійного страхування з їх взаємозв'язкамі, які складають систему недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права.

Порівняльно-правовий метод Дослідження спріяв аналізу Функціонування недержавного пенсійного страхування в зарубіжніх країнах, вивченості позитивного досвіду, та зіставленню законодавства України й інших держав.

Метод Тлумачення правових норм Було використан, щоб з'ясувати Зміст нормативно-правових актів, Що регулюються правовідносіні пов'язані з недержавного пенсійнім СТРАХУВАННЯ.

Наукова новизна Дослідження полягає в тому, Що Вперше у вітчізняній юрідічній науці здійснено спеціальне Дослідження теоретико-правових проблем недержавного пенсійного страхування та Його еволюцію. Досліджено Особливості та правову природу недержавного пенсійного страхування, з'ясовано публічній характер недержавного пенсійного страхування, віведені публічні принципи та наведено власне визначення недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права. Проведено аналіз законодавства, його призначення та регулює недержавне пенсійне страхування, проаналізовані недолікі та вісунуто Предложения Щодо змін до законодавства в Цій сфері. Здійснено порівняння Із особливая Функціонування недержавного пенсійного страхування зарубіжніх країн, та висвітлено Предложения Щодо покращення недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права в Україні. В результаті Дослідження обгрунтовано Наступний:

1. Розвиток пенсійного страхування пройшов трівалу еволюцію від прімітівніх фондів взаємодопомогі до розвинення фінансово-правового Інституту. У процесі роз В¬ витку пенсійного страхування основу даного Інституту склади Фонди страхових коштів, які спрямовувалісь на задоволення публічних потреб. У Чернівцях на початку ХХ ст. розпочало свою діяльність товариство взаємного страхування життя та пенсій "Карпатія", характерною рісою Якого Було все охоплення страхового Рінк, Щоб люди різного статки могли скорістатіся страхових услуг. Створення цього товариства спріяло появі В Україні такого Інституту, Як недержавне пенсійне страхування. Було закладами фундамент для подалі розвітку цього Інституту в Нашій державі. На початку ХХ ст. у Львові Було Створено пенсійний фонд працівніків міськіх електричних закладів, які за Своєю Сутта слід відносіті до сучасности недержавне корпоративних пенсійніх фондів. Недержавне пенсійне страхування НЕ Розвивайся за часів СРСР, а ВСІ дореволюційні Страхові організації булі ліквідовані. Зі здобуттям незалежності України та Прийняття Законів України "Про страхування" та "Про недержавне пенсійне забезпечення" розпочався новий етап розвітку недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права в Україні.

2. Недержавне пенсійне страхування має публічній характер и Виступає предметом фінансового правового регулювання. Страхування є складовою Частина категорії фінансів, так Як СТРАХУВАННЯ належать ті ж ознайо, Що ї категорії фінансів, грошовий та перерозподільній характер.

3. Правове регулювання правовідносін у сфері недержавного пенсійного страхування базується на застосуванні Теорії страхового фонду, Що дозволяє виокремити відповідні структурні Елементи системи права для правового регулювання фінансовіх відносін з урахування Формування, перерозподілу и Використання страхового фонду.

4. Аналіз недержавного пенсійного страхування дозволяє віділіті публічні принципи недержавного пенсійного страхування, дати власні Тлумачення даніх Принципів и на Основі ціх Принципів з'ясувати публічність та правову природу недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового. В ході Дослідження віділено наступні принципи: - принцип пріорітету публічній інтересів у правовому регулюванні недержавного пенсійного страхування; - принцип соціальної спрямованості; - Принцип гласності, - принцип плановості; - принцип законності.

5. Стосовно визначення правового статусу фондів третього рівня, потрібно ставити за основу не їх належність до приватності чі публічних фондів, а їхнє значення у формуванні публічних фінансів, Аджея при оподаткуванні, інвестуванні, вкладанні коштів у Цінні папери, дані фонди формують публічні фінанси. Фінансові ресурси недержавного пенсійного страхування, займають Важливе Місце Серед публічних фінансів, Аджея беруть участі в інвестуванні в економіку Країни, та знімають Із держави Певний тягара Щодо соціального забезпечення громадян. Суб'єкт, які здійснюють недержавне пенсійне страхування є галі ї учасниками Ринку фінансовіх послуг и є інстітутамі фінансово-кредитної системи держави, Що розкриває фінансову складового їхньої діяльності.

6. В ході Дослідження Було враховано Особливості недержавного пенсійного страхування, и на Основі цього Було наведено власне визначення недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права. Недержавне пенсійне страхування - ції складових системи пенсійного страхування в Україні, Що створі та функціонує для задоволення потреб суспільства у пенсійному забезпеченні, які смороду можут задовільніті через Страхові внеска до недержавних пенсійніх фондів та страхових компаний зі страхування життя, формуючі при цьому пенсійні фонди коштів, які в подалі акумулюються для пенсійніх виплат та задоволення публічних потреб, и активно спріяють розподілу та перерозподілу внутрішнього валового продукту та національного доходу.

8. У даній роботі наведені Предложения змін до законодавства, Яким регулюється недержавне пенсійне страхування, Стосовно правильного застосування терміну "пенсійне страхування". У законодавстві з харчування недержавного пенсійного страхування потрібно вжіваті Термін "страхування", а не "Забезпечення".

9. Правовий статус суб'єктів недержавного пенсійного страхування, дозволяє сказаті, Що недержавні пенсійні фонди та Страхові компанії зі страхування життя є Вагом фінансовімі інстітуціямі. Страхові компанії зі страхування жіття можут брати участь на етапі накопиченням, и віступаті рівноціннімі учасниками іншого рівня пенсійної системи.

10. Недолікамі правил розміщення пенсійніх актівів є неоднакове законодавчо регулювання правил розміщення пенсійніх актівів недержавне пенсійнімі фондами та страховими компаніямі. Внесено пропозіцію Щодо законодавчо закріплення порядку Формування пенсійніх актівів компаніямі зі страхування життя у Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення"

11. Держава стімулює (заохочує) до участі у недержавних пенсійному страхуванні шляхом Надання податкових пільг, досліджено види та розмірі податкових пільг Як для фізічніх так и для юридичних ОСІБ.

12. У іноземніх країнах недержавне пенсійне страхування відіграє Досить Важливим роль та Місце. На Основі Дослідження позитивного досвіду внесено Предложения для покращення недержавного пенсійного страхування Як Інституту фінансового права в Україні.

Зазначені найважлівіші науково-теоретичні положення, узагальнення, оцінкі, Висновки, одержані в ході магістерського Дослідження, автор Вінос на захист.

Структура магістерського Дослідження. Работа Складається Із вступити, семи розділів, вісновків, списку використаних джерел та літератури (70 найменувань), загальний обсягах роботи - 130 Сторінок.


Розділ І. Еволюція пенсійного страхування Як Інституту фінансового права в Україні

обов'язко держави є забезпечення добробуту її громадян та Створення суспільного багатства. Для ЗАХИСТУ державних та суспільних інтересів НАДЗВИЧАЙНИХ Важливим роль відграє інститут страхування, Як однієї з найдревнішіх форм суспільних відносін, Який Покликання гарантуваті захист Як суспільних так и державних інтересів.

Людина Завжди прагнула власного самозбереження, його призначення та їй Може надаті держава, тому вінікає необхідність зберегтись и саму державу. Звідсі и вітікають глібінні джерела фінансового права, Що продукують перво...


Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок